Sprawozdania z działalności

Sprawozdanie merytoryczne z działalności za okres 26.03.2011 – 31.03 2012

Dane o Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie działa na podstawie przepisów Ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach” [Dz.U. z 1989, nr 20, poz. 104 z późn. zm.] oraz Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną. Stowarzyszenie swoim zasięgiem obejmuje obszar województwa małopolskiego. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

 1. Nazwa, siedziba i adres
  Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie
  31-131 Kraków, ul. Karmelicka 31
  tel./fax : 12/633 33 57; 12/634 44 40
  Biuro Zarządu/adres do korespondencji:
  30-059 Kraków, ul. Reymonta 18
 2. Data wpisu:
  03.04.2000 rok - Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, dokonuje wpisu Stowarzyszenia w dziale A Rejestru Stowarzyszeń (Ns. Rej. St. 39/00)
  25.05.2000 rok - Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonuje wpisu Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS0000114184
  16.01.2006 rok – data uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego
  Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  Sygnatura sprawy: KR.XI NS-REJ. KRS/017384/05/994
 3. NIP: 676-21-64-200
 4. REGON: 367196831
 5. KRS nr: 0000114184

 

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa W Krakowie za okres 26.03.2011 – 31.03.2012

Dnia 26 marca 2011 roku odbyło się V Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie w trakcie którego, pozytywnie oceniona została działalność Zarządu w latach 2008-2011, dokonano wyboru nowych Władz na kolejna VI kadencję oraz przyjęto założenia programowo-organizacyjne Stowarzyszenia na lata 2011-2014.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 11 posiedzeń roboczych Zarządu oraz jedno uroczyste świąteczno – noworoczne. Posiedzenia robocze odbywały się w Sali Konferencyjnej MDK „Dom Harcerza” w Krakowie. Uroczyste świąteczno – noworoczne posiedzenie Zarządu, tradycyjnie, odbyło się w składzie rozszerzonym o grupę zasłużonych członków SPH i jak zwykle, dzięki uprzejmości Druha hm Andrzeja Krzyworzeki, w Hotelu „KRAKUS”.

Zarząd pracował w składzie:

 • hm Danuta Noszka-Leśniewska – Prezes
 • hm Stanisław Piasecki - I V-ce Prezes
 • hm Wiesław Wójcik - II V-ce Prezes
 • hm Magdalena Migacz - Sekretarz
 • hm Paweł Grabka - Członek
 • hm Alicja Szydło - Członek
 • hm Krystyna Wywiał - Skarbnik
 • hm Jerzy Klinik - Członek

W zasadzie na wszystkich posiedzeniach Zarządu obecny był Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, Druh hm Władysław Pancerz lub jego Z-ca, Druh hm Tadeusz Prokopiuk.

Komisja Rewizyjna pracowała w składzie:

 • hm Władysław Pancerz – Przewodniczący
 • hm Tadeusz Prokopiuk - V-ce Przewodniczący
 • hm Stanisław Spólnik - Członek

Działalność Stowarzyszenia w okresie sprawozdawczym

1. V Walne zebranie Sprawozdawcze-Wyborcze SPH

W dniu 26 marca 2011 roku w Sali Obrad Urzędu Miasta Krakowa odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia, którego celem była ocena działalności merytorycznej Stowarzyszenia w latach 2008 – 2011, wybór władz na kolejną VI kadencję pracy Stowarzyszenia i przyjęcie założeń programowo - organizacyjnych na lata 2011-2014. Licznie przybyłych powitała Prezes ustępującego Zarządu, Druhna hm Danuta Noszka – Leśniewska, a wśród nich gości honorowych w osobach: Z-ca Prezydenta Miasta Krakowa, Pan Tadeusz Trzmiel, Z-ca Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa, Pani Małgorzata Jantos, Dyrektor Generalna Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Pani Małgorzata Bywanis – Jodlińska, Pełnomocnik Wojewody Małopolskiego ds. Integracji Społecznej, Pani Anna Tarnawska oraz Z-ca Naczelnika ZHP Druh hm Krzysztof Budzyński i Komendant Chorągwi Krakowskiej ZHP, Druh hm Paweł Grabka. W pierwszej części spotkania zostały wręczone odznaczenia, odznaki i medale. Brązowy Krzyż Zasługi przyznany przez Prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego otrzymali Druhowie: hm Krzysztof Poniedziałek, hm Maciej Struś oraz phm Jacek Małota. Odznaczenia w imieniu Wojewody Małopolskiego wręczyła Pani Małgorzata Bywanis - Jodlińska ( Dyrektor Generalna Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego).

Odznaką „Honoris Gratia” za zasługi dla Miasta Krakowa i jego Mieszkańców zostali wyróżnieni Druhowie, hm Zbigniew Sabiński i hm Jerzy Kujawski. Odznaki wręczył Z-ca Prezydenta Miasta Krakowa, Pan Tadeusz Trzmiel. Komendant Chorągwi Krakowskiej ZHP Druh hm Paweł Grabka wręczył b. Z-cy Prezydenta Miasta Krakowa Panu Janowi Nowakowi (Członkowi Stowarzyszenia) brązową Odznakę 100-lecia Harcerstwa. Prezes Stowarzyszenia, Druhna Danuta Noszka – Leśniewska wręczyła Z-cy Prezydenta, Panu Tadeuszowi Trzmielowi Dyplom Członka Honorowego Stowarzyszenia z prośba o dalsza pomoc, oraz Medale „Za Zasługi dla SPH” które otrzymali : Zespół Pieśni i Tańca „Małe Słowianki” oraz Druhowie, hm Zbigniew Sabiński i hm Wiesław Wójcik. Natomiast Odznaki „Zasłużony dla SPH” otrzymali Druhny i Druhowie: hm Alicja Szydło, hm Małgorzata Słowik, hm Marek Kowalski, hm Andrzej Słowik, hm Paweł Miłobędzki, hm Janusz Wojtycza, hm Jerzy Tarnawski i hm Wiesław Górnisiewicz. Oczywiście ceremonii wręczania towarzyszyły piosenki gromko śpiewane przez uczestników Zebrania oraz grupę wokalna Zespołu Pieśni i Tańca „Małe Słowianki”. W części oficjalnej Zebrania głos zabrał Z-ca Prezydenta Miasta Krakowa, Pan Tadeusz Trzmiel, który pogratulował nam osiągnięć w kończącej się V kadencji i życzył sukcesów nie mniejszych w kolejnej. Natomiast w swoim wystąpieniu Z-ca Naczelnika ZHP Druh hm Krzysztof Budzyński mówił o trudnej sytuacji finansowej Związku i zaapelował o pomoc. Życzył nam również samych sukcesów w prowadzonej działalności.

Część robocza to wybór Przewodniczącego Zebrania, został nim jednogłośnie wybrany Druh hm Tadeusz Prokopiuk (b. Komendant Chorągwi) oraz Komisji Wniosków i Uchwał w składzie: hm Stanisław Piasecki, hm Józef Lipiec oraz hm Małgorzata Pobóg – Malinowska. Na protokolanta została wybrana Druhna hm Magdalena Migacz. Sprawozdanie z działalności merytorycznej Stowarzyszenia przedstawił I V-ce Prezes ustępującego Zarządu, Druh hm Stanisław Piasecki.

W swoim prawie godzinnym wystąpieniu szczegółowo przedstawił działania Stowarzyszenia w okresie sprawozdawczym oraz przypomniał jaka była geneza powstania Stowarzyszenia i z czyjej inicjatywy powstało ( Druhowie: hm Jerzy Klinik, hm Roman Byszewski, hm Tadeusz Prokopiuk, hm Ferdynand Nawratil i hm Stanisław Spólnik). Podziękował również Osobom i Instytucjom, które na bieżąco wspomagają działalność Stowarzyszenia, czyli: Z-cy Prezydenta Miasta Krakowa, Panu Tadeuszowi Trzmielowi (za możliwość zorganizowania Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Stowarzyszenia w reprezentacyjnej Sali Obrad Urzędu Miasta Krakowa oraz udzielaną Stowarzyszeniu pomoc), Druhowi hm Andrzejowi Krzyworzece (za organizację „Spotkań po Latach” i możliwość lokalizowania w Hotelach Junior – Krakus których jest właścicielem imprez Stowarzyszenia), Druhowi hm Ferdynandowi Nawratilowi (za możliwość korzystania z bazy Nowohuckiego Centrum Kultury którego jest Dyrektorem), Druhowi hm Zbigniewowi Sabińskiemu ( za organizacje w Forcie Olszanica Akcji „Jubilat”), Druhnie hm Alicji Szydło (za możliwość korzystania z bazy lokalowej MDK – Dom Harcerza w Krakowie oraz udostępnienie pomieszczenia na biuro Zarządu SPH), Komendantowi Chorągwi Krakowskiej ZHP, Druhowi hm Pawłowi Grabce ( za dotychczasową współpracę i możliwość korzystania z Sali Kominkowej Chorągwi), Druhowi hm Romanowi Byszewskiemu ( za bezpłatne udostępnienie dla SPH Pracowni Komputerowej w I Prywatnym Liceum którego jest Właścicielem) oraz Wójtowi Gminy Mucharz, Panu Wacławowi Wądolnemu ( za możliwość korzystania z bazy lokalowej Gminy, tzn. Pracowni Komputerowych w Szkołach Podstawowych w Mucharzu i Świnnej Porębie ). Druh hm Stanisław Piasecki zwrócił również uwagę, że coraz liczniejsza jest grupa Członków Stowarzyszenia, którzy na zasadzie wolentariuszy podejmują różnorodne działania wynikające z zadań statutowych SPH oraz podziękował ustępującym Członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej za zaangażowanie i aktywną działalność w kończącej się V kadencji Stowarzyszenia. Wystąpienie swoje zakończył omówieniem finansów Stowarzyszenia i przedstawieniem bilansu za rok 2010.

Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, Druh hm Władysław Pancerz, który w swoim wystąpieniu bardzo wysoko ocenił pracę Zarządu SPH w latach 2008 – 2011 i wnioskował o udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wyjątkiem Druhny hm Ireny Bryły za brak działalności i nie rozliczenie się ze swoich zobowiązań. W głosowaniu wszyscy Członkowie ustępującego Zarządu uzyskali absolutorium jednogłośnie, natomiast odnośnie Druhny Ireny Bryły wywiązała się burzliwa dyskusja – ostatecznie w głosowaniu nie uzyskała absolutorium.

W związku z trudna sytuacją finansową Związku Harcerstwa Polskiego druh hm Stanisław Piasecki zaproponował przyjęcie Apelu do byłych Instruktorów ZHP o finansowe wsparcie Związku. Uczestnicy Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Stowarzyszenia jednogłośnie przyjęli zaproponowaną treść Apelu. Następnie w dyskusji programowej głos zabrali m. innymi Druhowie: hm Józef Lipiec, hm Andrzej Ziebliński, hm Jerzy Kujawski, hm Jarosław Balon, hm Andrzej Krzyworzeka, hm Piotr Niwiński oraz Druhna Anna Tarnawska. Przewodniczący Komisji Wniosków i Uchwał, Druh hm Stanisław Piasecki po uwzględnieniu głosów w dyskusji i propozycji ustępującego Zarządu zaproponował przyjęcie Uchwały Programowej SPH na lata 2011 – 2014. Została ona przyjęta jednogłośnie.

Po części programowej przyszedł czas na wybór nowych Władz Stowarzyszenia. Wybory zostały przeprowadzone bardzo sprawnie. Członkami Zarządu zostali wybrani: hm Danuta Noszka – Leśniewska, hm Stanisław Piasecki, hm Wiesław Wójcik, hm Magdalena Migacz, hm Krystyna Wywiał, hm Jerzy Klinik, hm Alicja Szydło i hm Paweł Grabka, natomiast Członkami Komisji Rewizyjnej zostali: hm Władysław Pancerz, hm Tadeusz Prokopiuk oraz hm Stanisław Spólnik.

Zebranie zakończyło się zawiązaniem kręgu i wspólną piosenką „Bratnie słowo”, a wzięło w nim udział 54 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

Załączniki:

 • treść przyjętego Apel
 • Uchwała Programowa na lata 2011 – 2014

Nowe Władze Stowarzyszenia VI kadencji (2011 -2014)

Ukonstytuowanie nowych Władz Stowarzyszenia nastąpiło na spotkaniu w dniu 31 marca 2011 roku w Sali Konferencyjnej MDK ”Dom Harcerza” w Krakowie. Zebraniu przewodniczył Druh hm Tadeusz Prokopiuk – Przewodniczący Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Stowarzyszenia. Jednogłośnie wybrano nowe Władze Stowarzyszenia VI kadencji, czyli na lata 2011 2014 w składzie:

Zarząd Stowarzyszenia

 • Prezes – hm Danuta Noszka – Leśniewska
 • I V-ce Prezes – hm Stanisław Piasecki
 • II V-ce Prezes – hm Wiesław Wójcik
 • Sekretarz – hm Magdalena Migacz
 • Skarbnik – hm Krystyna Wywiał
 • Członek – hm Alicja Szydło
 • Członek – hm Paweł Grabka
 • Członek - hm Jerzy Klinik

Komisja Rewizyjna

 • Przewodniczący – hm Władysław Pancerz
 • V-ce Przewodniczący – hm Tadeusz Prokopiuk
 • Członek – hm Stanisław Spólnik

APEL

do byłych Instruktorów ZHP
Instruktorów Seniorów
Związku Harcerstwa Polskiego

Związek Harcerstwa Polskiego znajduje się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Rozumiemy powody stanowiska władz ZHP, które w pierwszej kolejności zwróciły się z prośba o pomoc do aktualnych instruktorów Związku. Pragniemy krąg adresatów tego wezwania rozszerzyć na wszystkich instruktorów z lat dawnych, dla których w dalszym ciągu jest to Ich Związek Harcerstwa Polskiego. Jest to nasza wspólna troska i moralne zobowiązanie. Nie pozwólmy, by nasz Związek stanął przed groźbą kryzysu. Bezradności i bierności przeciwstawmy solidarną gotowość do stworzenia Instruktorskiego Frontu Pomocy Harcerstwu.

Druhny i Druhowie!
Byli Instruktorzy Związku Harcerstwa Polskiego wszystkich pokoleń i wszystkich środowisk!
Zwracamy się z gorącym apelem, do każdego z Was aby wspomógł Związek

jednorazową składką nadzwyczajną.

Każda wpłata się liczy, zwłaszcza płynąca z serca i poczucia harcerskiej więzi.
Jeśli potrafimy zmobilizować się wszyscy – potrafimy zebrać sumę, która stanie się zaczynem odbudowy samodzielności ekonomicznej ZHP i pomoże realizować bogaty program drugiego stulecia Związku.
Z góry dziękujemy za czynne poparcie naszej wspólnej sprawy.

Czuwaj!

Uczestnicy Walnego
Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego
Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa
w Krakowie

Kraków, 26 marzec 2011 roku

 

Uchwała Programowa  Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie
na lata 2011 – 2014
przyjęta przez uczestników Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Stowarzyszenia
w dniu 26 marca 2011 roku

 

Kontynuacja dotychczasowych kierunków działań Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem poniższych obszarów działania:

  1. Działania organizacyjne
   • dalszy rozwój ilościowy
   • tworzenie nowych Kół terenowych
  2. Działania integrujące środowisko byłych Instruktorów ZHP
   • Spotkania po Latach ( ok. 15 stycznia każdego roku)
   • Dzień Myśli Braterskiej ( 22 lutego każdego roku)
   • Zebrania Sprawozdawcze Stowarzyszenia (marzec każdego roku)
   • Akcja „Jubilat” (druga sobota czerwca każdego roku)
   • Zabawa „Andrzejkowa” ( koniec listopada każdego roku)
  3. Działania na rzecz Komendy Chorągwi Krakowskiej ZHP i jednostek organizacyjnych jej podległych
   • ścisła współpraca i współdziałanie zgodnie z podpisanym Porozumieniem
   • wszelka możliwa pomoc przy reaktywacji pięciu Hufców (wcześniej zlikwidowanych)
   • wybór najlepszego Drużynowego/Instruktora Roku Chorągwi Krakowskiej ZHP
   • wydanie podręcznika metodycznego dla Drużynowego
   • konkurs fotograficzny „ Pionierka obozowa”
   • pomoc organizacyjna, programowa i finansowa (w miarę możliwości)
   • udział w ważnych uroczystościach których organizatorem jest K. Ch.
  4. Pomoc socjalna dla Członków Stowarzyszenia i byłych Instruktorów ZHP
   • paczki żywnościowe
   • zapomogi finansowe
   • objęcie stałą opieką najstarszych Członków Stowarzyszenia (stworzenie grupy wolentariuszy)
  5. Kontynuacja działań związanych z lokalizacją Ośrodka Szkoleniowego Stowarzyszenia w Brańkówce nad przyszłym Zalewem Świnna Poręba
   • sfinalizowanie kwestii przekazania na rzecz Stowarzyszenia terenu
   • starania o pozyskanie środków do finansowania inwestycji (realizacja etapami)
   • współpraca z Urzędem Gminy Mucharz zgodnie z podpisaną Umową
  6. Organizacja różnego rodzaju kursów szkoleniowych
   • organizowanie co roku kursu teoretycznego na stopień żeglarza jachtowego w Mucharzu (dla mieszkańców Gminy Mucharz i Gmin przyległych)
   • organizacja kolejnych kursów komputerowych
  7. Organizacja Obozów Żeglarskich
   • organizacja w dalszym ciągu obozu/obozów żeglarskich na Mazurach jako części praktycznej teoretycznych kursów żeglarskich
  8. Działania zmierzające do zabezpieczenia środków finansowych na działalność statutową Stowarzyszenia
   • rozwijanie Akcji „Łańcuch” (1% odpisu od podatku)
   • pozyskiwanie nowych Członków Wspierających
   • pozyskiwanie Sponsorów
   • zwiększenie ściągalności składek członkowskich
   • udział w konkursach grantowych
  9. Współpraca międzynarodowa
   •  wymiana z IZVIDACIAMI z Kutiny w Chorwacji (zarówno grup młodzieżowych jak i starszyzny)
  10. Współpraca z Władzami Województwa Małopolskiego i Urzędem m. Krakowa przy realizacji zadań statutowych z zakresu: pomocy społecznej, letniego wypoczynku dzieci i młodzieży itp.
   • bieżące kontakty z Urzędem Marszałkowskim
   • bieżące kontakty z Urzędem Wojewódzkim
   • bieżące kontakty z Urzędem Miasta Krakowa
  11. Współpraca z innymi Organizacjami Pozarządowymi
   • aktywny udział w pracach Krakowskiego Forum Organizacji Społecznych oraz Krakowskiego Porozumienia Organizacji Obywatelskich

Przewodniczący Komisji
Wniosków i Uchwał
hm Stanisław Piasecki
Kraków, 26 marzec 2011 roku

2. Wiosenne kursy żeglarskie

Już po raz trzeci z rzędu Zarząd Stowarzyszenia zorganizował na wiosnę kursy teoretyczne na stopień żeglarza jachtowego. W br. zostały zorganizowane dwa kursy a Kierownikiem Wyszkolenia Żeglarskiego na obydwu kursach był kapitan jachtowy, Druh hm. Jerzy Klinik. Kursy przeprowadzono w:

 • Krakowie (organizatorem Kursu był Zespół Pilota Chorągwi Krakowskiej ZHP, a nasza Kadra Żeglarska prowadziła część zajęć) – w terminie 02.03.2011 do 20.04.2011, zajęcia odbywały się w Sali Kominkowej Chorągwi Krakowskiej ZHP w Krakowie, ul. Karmelicka 31. Kurs ukończyło 17 uczestników – każdy otrzymał stosowne zaświadczenie i dyplom okolicznościowy. Kadrę kursu stanowili dh. dh: hm Jerzy Klinik (Kapitan Jachtowy), phm Jacek Małota (Kapitan Jachtowy), hm Ryszard Wójcik (Kapitan Jachtowy), hm Andrzej Marcińczyk (Sternik Jachtowy) i hm Maciej Struś (Kapitan Jachtowy). Wszyscy są instruktorami PZŻ.
 • Mucharzu – w terminie 19.03.2011 do 23.04.2011, zajęcia odbywały się w Świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Mucharzu. Kurs ukończyło 8 uczestników – każdy otrzymał stosowne zaświadczenie i dyplom okolicznościowy. Kadrę kursu stanowili dh. dh: hm Jerzy Klinik (Kapitan Jachtowy), phm Jacek Małota (Kapitan Jachtowy), hm Ryszard Wójcik (Kapitan Jachtowy), hm Andrzej Marcińczyk (Sternik Jachtowy) i hm Maciej Struś (Kapitan Jachtowy). Wszyscy są instruktorami PZŻ.

3. IZVIDAĆIE z Kutiny (Chorwacja) w Polsce

W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku harcerze z Hufca ZHP Kraków-Podgórze nawiązali kontakt z organizacją IZVIDAĆI (Skautów ) z Kutiny w Chorwacji . Wieloletnie wymiany i stałe kontakty to w głównej mierze zasługa Druha hm Stanisława Piaseckiego - byłego Komendanta Szczepu „Metalowców” oraz Ivana Mikulića - Komendanta IZVIDACI z Kutiny. Zawiązana przed 35 laty przyjaźń owocuje w postaci stałej korespondencji, spotkań oraz wymiany grup obozowych w czasie wakacji i ferii zimowych. Harcerze byli wielokrotnie przyjmowani na Obozach Izvidaci; m. inn. na Otoku Mladosti, nad Boraćko Jezero, na M. Lośinj w Zagrzebiu i Kutinie. Natomiast Izvidacie uczestniczyli w Obozach stałych w Szczawniku i Rosnowie k/Koszalina jak również na zimowiskach w Bukowinie Tatrzańskiej, Piwnicznej i Zakopanem oraz w Krakowie. Wspólny pobyt to okazja do wymiany doświadczeń w pracy obu Organizacji, poznania najpiękniejszych miejsc Chorwacji i Polski, a przede wszystkim nawiązanie przyjaźni i kontaktów. Pierwszy raz harcerze byli przyjmowani na Obozie IZVIDACI w roku 1977 na Wyspie Otok Mladosti, natomiast Izvidacie ostatni raz byli w Polsce na Zimowisku w Zakopanem w roku 2000. Po 10-letniej przerwie, w lutym br. byli Komendanci ustalili wznowienie stałych kontaktów i wymiany obozowej. Ustalono, że w czerwcu 2011 roku do Polski przyjedzie 35 osobowa grupa Izvidaci Seniorów, stosowne zaproszenie wystosował Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie. Zarząd powołał grupę roboczą do przygotowania pobytu naszych Przyjaciół z Chorwacji pod przewodnictwem Druhny hm Magdaleny Migacz i Druha hm Stanisława Piaseckiego.

 

Plan pobytu ( podany poniżej) został uzgodniony bardzo szczegółowo i zatwierdzony przez obie Strony.

Zakwaterowanie: Ośrodek Wypoczynkowy „MARIA 3”; 34-500 Zakopane, ul. Podhalańska 3 (Pardałówka).

20.06.2011 (poniedziałek)

Przyjazd grupy autokarem wieczorem do Zakopanego, kolacja, nocleg

21.06.2011 (wtorek)

Śniadanie; godz. 9.30 wycieczka w Tatry, wjazd/zjazd kolejką linową na Kasprowy Wierch; po południu, godz. 15.00 zwiedzanie Zakopanego; wieczorem spotkanie z harcerzami, obiadokolacja, nocleg

22.06.2011 (środa)

Śniadanie, wyjazd do Krakowa; godz. 11.00 Urząd Miasta Krakowa, Sala Portretowa – spotkanie z V-ce Prezydentem Miasta Krakowa, mgr inż. Tadeuszem Trzmielem (kawa, herbata, zimne napoje, ciastka i gadżety); w spotkaniu weźmie również udział Komendant Chorągwi Krakowskiej ZHP, Druh hm Paweł Grabka oraz członkowie Zarządu SPH; godz. 12.30 zwiedzenie Muzeum – podziemia Rynku Głównego ( bilety wstępu zapewnia Urząd Miasta Krakowa); godz. 15.00 i 15.10 zwiedzanie w dwóch grupach Komnat Królewskich na Wawelu ( ok. 45 minut); powrót do Zakopanego; obiado-kolacja, nocleg

23.06.2011 (czwartek)

Śniadanie, wyjazd do Wieliczki; godz.11.05 zwiedzenie Kopalni Soli (ok. 3 godzin) w dwóch grupach; godz. 16.00 spotkanie z harcerzami („starymi”) w Hotelu „KRAKUS” (posiłek,,piosenki, wspomnienia); powrót do Zakopanego, obiado-kolacja, nocleg

24.06.2011 (piątek)

Śniadanie, przejazd do Sromowiec Wyżnych; godz. 9.30 spływ Dunajcem do Szczawnicy; powrót do Zakopanego; godz. 18.00 spotkanie z harcerzami „młodymi i starymi”; pieczenie barana/prosiaka; piosenki, nocleg

25.06.2011 (sobota)

Śniadanie, pożegnanie i wyjazd do Chorwacji.

A oto krótka relacja z pobytu miłych gości z Chorwacji:

20 czerwca 2011roku do Zakopanego wyjechali: hm Magdalena Migacz, phm Anna Piasecka oraz hm Stanisław Piasecki, czyli grupa, która przez cały czas miała towarzyszyć IZVIDACIĄ w czasie ich pobytu w Polsce. Punktualnie o godzinie 20.00 autokar z IZVIDACIAMI podjechał pod Ośrodek Wypoczynkowy „Maria 3”. Do „Komitetu powitalnego” dołączyła również Druhna hm Małgorzata Komorowska, Ksiądz Józef Piasecki oraz Druh Józef Wojas, a 35-osobowej z Kutiny przewodzili: Ivan Mikulić - Pipin, Milka Mikulić, Milan - Jelenćić Jeleń oraz Dragutin Valjavec – Maćak nasi wypróbowani Przyjaciele. Cała grupa została zakwaterowana w pokojach 2 i 3 osobowych, warunki wspaniałe. Wspomnienia i rozmowy przeciągły się do późnej nocy.

 

Wtorek, 21 czerwca 2011 roku

W planie przedpołudniem wyjazd kolejką linową na Kasprowy Wierch, a popołudniu zwiedzanie Zakopanego .

Pogoda na wycieczkę w Tatry wspaniała, z Kużnic rano cała Grupa wyjeżdża Kolejką linową na szczyt Kasprowego Wierchu (1987 m n.p.m.). I tutaj podział na umownie dwie grupy: jedna, która spędzi tu kilka godzin i po południu będzie zwiedzała Zakopane oraz druga zapalonych “Taterników”, która planuje całodzienny pobyt i wspinaczki w Tatry.

Środa, 22 czerwiec 2011 roku

To dzień o bardzo napiętym programie, ale po kolei: śniadanie o godz. 7.00 i punktualnie o godz. 8.00 wyjazd autokarem do Krakowa ponieważ o godz. 10.30 spotkanie w Sali Kolumnowej Urzędu Miasta Krakowa z V-ce Prezydentem m. Krakowa, mgr inż. Tadeuszem Trzmielem. Spotkanie prowadził V-ce Prezes Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie, Druh hm Stanisław Piasecki, który serdecznie powitał wszystkich przybyłych na spotkanie (IZVIDACI i Członków Stowarzyszenia), a w szczególności Pana V-ce Prezydenta Miasta Krakowa mgr inż. Tadeusza Trzmiela oraz Komendanta Krakowskiej Chorągwi ZHP, Druha hm Pawła Grabkę. Prowadzący podziękował Panu Prezydentowi za zaproszenie i zabezpieczenie strony organizacyjnej spotkania. Pan Prezydent w imieniu Władz Miasta Krakowa i jego Mieszkańców powitał Gości z Chorwacji, a w szczególności Ivana Mikulića, Milana Jelenćića, Milkę Mikulić oraz Dragutina Valjaveca którzy to od roku 1976 zajmowali się organizacją wymiany obozowej i codziennymi kontaktami. Wspomniał również, że sam osobiście w roku 1975 jako Instruktor Hufca ZHP Kraków-Podgórze brał udział w wymianie obozowej (Obóz na Wyspie ZLARIN) i wspomnienia z tego pobytu są niezapomniane. Następnie przedstawił uczestnikom Spotkania (w postaci prezentacji multimedialnej) najważniejsze informacje o naszym Mieście i życzył udanego pobytu w Polsce jak również zapraszał do kolejnych wizyt. Wyraził nadzieję, że odnowienie kontaktów będzie skutkowało coroczną wymianą obozową Harcerzy Chorągwi Krakowskiej ZHP i Izvidaći z Kutiny oraz wymianą grup Instruktorów Seniorów obu Organizacji skautowskich.

Z kolei głos zabrał Ivan Mikulić „PIPIN”, który w imieniu IZVIDAĆI podziękował za zaproszenie na Spotkanie w Urzędzie Miasta Krakowa, przypomniał historię dotychczasowych kontaktów oraz potwierdził chęć kontynuacji współpracy. Wręczył również Panu Prezydentowi prezenty, obraz i piękny Album o Chorwacji, w rewanżu Pan Prezydent przekazał PIPINOWI Album o Polsce .

Następnie Komendant Krakowskiej Chorągwi ZHP Druh hm Paweł Grabka odznaczył Ivana Mikulića srebrną Odznaką Ruchu Przyjaciół Harcerstwa i wręczył srebrne Odznaki 100-lecia Harcerstwa (za wieloletnią współpracę, organizowanie wymian obozowych i działania na rzecz przyjaźni między narodami). Otrzymali je: Ivan Mikulić, Milka Mikulić, Milan Jelenćić, Dragutin Friśćić, Dragutin Valjavec, Snjeżana Cejpek oraz Odred Izvidaća „Betlehem” Kutina.

V-ce Prezes Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie, Druh hm Stanisław Piasecki wręczył przyznane przez Zarząd wyróżnienia SPH; Odznaki „Zasłużony dla SPH” i okolicznościowe Dyplomy otrzymali: Ivan Mikulić, Milka Mikulić, Milan Jelenćić, Dragutin Friśćić, Dragutin Valjavec oraz Snjeżana Cejpek i na tym część oficjalna Spotkania została zakończona.

W części nieoficjalnej Spotkania Szefowie IZVIDACI; Ivan Mikulić i Milan Jelenćić oraz V-ce Prezes Zarządu,SPH Druh hm Stanisław Piasecki i Komendant Chorągwi Krakowskiej ZHP, Druh hm Paweł Grabka ustalili zasady wymiany obozowej. Wymiana grup młodzieżowych będzie w gestii Komendy Chorągwi Krakowskiej ZHP, natomiast wymiana Instruktorów Seniorów obu Organizacji to gestia Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie. Komendant Chorągwi Krakowskiej ZHP, Druh hm Paweł Grabka zaproponował, że przygotuje stosowne Porozumienie, którego Stronami będą:

Chorągiew Krakowska ZHP

Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie

Odred IZVIDAĆI „Betlehem” Kutina

Porozumienie zostanie podpisane w lipcu br. i będzie określało szczegóły wymiany i wzajemnej współpracy, jak również pozwoli o ubieganie się o dofinansowanie projektu z funduszy Unii Europejskiej.

Pozostali uczestnicy spotkania w tym czasie wspominali Obozy i spotkania z dawnych lat i korzystali z Cateringu. Każdy z Izvidaći otrzymał gadżety i materiały marketingowe o Krakowie.

W Spotkaniu wzięli również udział członkowie Stowarzyszenia którzy brali udział w wymianie obozowej: hm Adam Jelonek, hm Halina Woźniak, phm Anna Piasecka, phm Jacek Małota, hm Magdalena Migacz, hm Wiesław Wójcik, hm Jerzy Klinik, hm Małgorzata Komorowska oraz hm Bogdan Dudkowski.

Bardzo dziękujemy Panie Prezydencie za wspaniałe Spotkanie !!!!

Po Spotkaniu w Urzędzie Miasta Krakowa następny punkt programu, czyli zwiedzanie (bezpłatne – bilety wstępu do Muzeum sfinansował Urząd Miasta Krakowa) Muzeum „Podziemia Rynku” .

ZAMEK KRÓLEWSKI NA WAWELU

I ostatni punkt środowego programu – zwiedzenie Zamku Królewskiego na Wawelu (Reprezentacyjne Komnaty Królewskie, Prywatne Apartamenty Królewskie, Skarbiec Koronny i Zbrojownia). Nasi Przyjaciele z Kutiny byli zachwyceni.

Czwartek, 23 czerwiec 2011 roku

Kopalnia Soli Wieliczka

Program również bardzo napięty jak dzień wcześniej, czyli śniadanie o godz. 7.00 i godzinę później wyjazd z Zakopanego do Wieliczki (zwiedzanie Kopalni Soli).

Hotel „KRAKUS”

Po południu na zaproszenie Druha hm Andrzeja Krzyworzeki (Członka naszego Stowarzyszenia, byłego Komendanta Chorągwi Krakowskiej ZHP i jednocześnie Współwłaściciela Krakowskiego Przedsiębiorstwa Hotelarsko – Turystycznego Sp. z o.o. ) uroczyste Spotkanie w Hotelu „KRAKUS” z udziałem IZVIDAĆI i Członków Stowarzyszenia biorących w poprzednich latach udział w wymianie obozowej. Przybyli: hm Adam Jelonek, hm Wiesław Wójcik, hm Halina Woźniak, hm Jerzy Klinik, Jolanta Wojas, Józef Wojas, phm Anna Piasecka, hm Stanisław Piasecki, hm Krzysztof Poniedziałek, Ewa Małota, phm Jacek Małota oraz hm Magdalena Migacz. Spotkanie odbyło się w reprezentacyjnych pomieszczeniach Restauracji Hotelu „KRAKUS” i zostało perfekcyjnie przygotowane przez Druha Andrzeja. W pierwszej części posiłek, czyli wspaniały gulasz, zimna płyta, owoce, ciasto, soki, kawa i herbata. Pychota !!!

W drugiej części prezentacja przeźroczy (ze zbiorów hm Małgorzaty Komorowskiej oraz hm Stanisława Piaseckiego) ze wspólnych Obozów począwszy od roku 1977 czyli Obozu na Wyspie OTOK MLADOSTI. Prezentację prowadził Druh hm Jerzy Klinik, a krótki komentarz należał do hm Stanisława Piaseckiego i Ivana Mikulića. Warto było wrócić chociaż na chwilę do wspólnie spędzonych chwil w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Nie jednej osobie zakręciła się „łezka”.

Trzecia część Spotkania to wręczenie prezentów i Dyplomów okolicznościowych przez wieloletniego Szefa Odredu IZVIDAĆI w Kutinie, naszego serdecznego Przyjaciela Ivana Mikulića. I tak pamiątkowe Dyplomy i Monografię wydaną z okazji 50-lecia Odredu Izvidaći w Kutinie otrzymali: hm Stanisław Piasecki, hm Andrzej Krzyworzeka, Jolanta Wojas, Józef Wojas, Ewa Małota, phm Jacek Małota, hm Halina Woźniak, hm Adam Jelonek, hm Wiesław Wójcik, hm Krzysztof Poniedziałek, hm Jerzy Klinik, phm Anna Piasecka, hm Małgorzata Komorowska oraz hm Magdalena Migacz. Warto podkreślić, że Szefowie Izvidaći (Ivan Mikulić i Milan Jelenćić uzgodnili wstępnie z Druhem hm Andrzejem Krzyworzeką, że w roku przyszłym bazą noclegową w czasie ich pobytu w Polsce będzie Hotel KAMRAT lub KRAKUS.

Druhu Andrzeju, bardzo serdecznie dziękujemy za organizację wspaniałego SPOTKANIA (koszty Spotkania pokrył w całości Gospodarz).

Piątek, 24 czerwiec 2011 roku

Przedostatni dzień pobytu naszych Przyjaciół w Polsce to kolejna atrakcja programowa – spływ Dunajcem. Rano wyjazd do miejscowości Sromowce Wyżne i prawie 3 godzinny spływ na tratwach do Krościenka. Wspaniała pogoda i przepiękny przełom Dunajca przez Pieniny to niezapomniane dla wszystkich przeżycie.

Pożegnalna Kolacja

Po powrocie do Ośrodka „Maria 3” jeszcze krótki wypad na Krupówki do Zakopanego i przygotowania do uroczystej pożegnalnej kolacji. Z Krakowa dojechała jeszcze „mocna grupa” w składzie: hm Halina Woźniak, hm Małgorzata Komorowska oraz phm Jacek Małota. Główny punkt programu to konsumpcja pieczonego prosiaka i herbatka „góralska” (ufundowali członkowie Stowarzyszenia: Anna Piasecka, Stanisław Piasecki, Magdalena Migacz, Małgorzata Komorowska, Adam Jelonek, Józef Wojas, Halina Woźniak, Krystyna Wywiał, Wiesław Wójcik, Jacek Małota i Krzysztof Poniedziałek). Po kolacji piosenki i wspólna zabawa do późnych godzin nocnych.

Sobota, 25 czerwiec 2011 roku

Niestety, czas biegnie nieubłagalnie szybko – „rozstania nadszedł już czas”
Do szybkiego zobaczenia, dziękujemy za piękne chwile – szerokiej drogi !!!!!

4. Nagroda im. hm Zdzisława Trylskiego

Do Komendy Krakowskiej Chorągwi ZHP wpłynęły 6 wniosków o przyznanie tytułu Instruktora Roku i nagrody im harcmistrza Zdzisława Trylskiego.

W dniu 14.09 br. komisja złożona z przedstawicieli Komendy Chorągwi oraz Zarządu SPH podjęła n/w decyzje:

do tytułu i nagrody nominowani zostali wszyscy zgłoszeni, a to:

 • phm Justyna Blukacz - Hufiec Nowy Sącz
 • pwd Anna Hałatek - Hufiec Wieliczka
 • phm Piotr Męderak – Hufiec Jordanów
 • phm Katarzyna Mróz – Hufiec Tarnów
 • phm Joanna Siekaniec – Kufiec Kraków –Podgórze
 • phm Karolina Wołoszyn – Hufiec Kraków – Śródmieście

- zaszczytny tytułu INSTRUKTORA ROKU 2010/2011 Chorągwi Krakowskiej oraz nagrodę im. harcmistrza Zdzisława Trylskiego w wysokości 1500 zł przyznano druhnie pwd Annie Hałatek drużynowej 4 DH „Azymut” w Węgrzcach Wielkich, Hufiec Wieliczka.

Okolicznościowy dyplom i nagroda zostały wręczone Laureatce Tytułu i Nagrody przez V-ce Prezesa SPH hm Wiesława Wójcika oraz phm Marię Trylską – wdowę po śp. hm Zdzisławie Trylskim w dniu 18 września 2011 roku na Inauguracji Nowego Roku Harcerskiego Chorągwi Krakowskiej ZHP w Krakowie na Stadionie K.S. Korona. Okolicznościowe dyplomy otrzymali również wszyscy nominowani. W uroczystości licznie wzięli udział Członkowie Stowarzyszenia, m. innymi: hm Władysław Pancerz, hm Danuta Bobek, hm Juliusz Langner, hm Andrzej Ziębliński, hm Ryszard Korski, hm Bogusław Zając, hm Andrzej Gaczorek.

5. Inauguracja Nowego Roku Harcerskiego 2011/2012 Chorągwi Krakowskiej ZHP – wręczenie nowego sztandaru

Organizatorem trzydniowego zlotu z okazji Inauguracji Roku Harcerskiego 2011/2012 ZHP Chorągwi Krakowskiej odbywającego się pod hasłem „Pojutrze w Podgórzu” był Hufiec Kraków –Podgórze. A oto krótka relacja Druhny phm Joanny Siekaniec Komendantki podgórskiego Hufca i zlotu:

W dniach 16-18.09.2011 na terenie Podgórza odbyła się Inauguracja Roku Harcerskiego „Pojutrze w Podgórzu”, w której wzięło udział w sumie 1300 zuchów, harcerek, harcerzy, wędrowników i instruktorów. Przez trzy dni uczestnicy zlotu mieli okazję poznawać piękno prawobrzeżnej części Krakowa. Organizatorem imprezy był Hufiec ZHP Kraków – Podgórze im. Podgórskich Szarych Szeregów.

Zuchy przez te dni realizowały sprawność Strażaka, miały okazję m.in. poznać pracę strażaków na jednostce, pokonywać strażacki tor przeszkód i wiele innych atrakcji.

Wędrownicy rozpoczęli swoje spotkanie od Ogniobrania na Kopcu Kraka. W sobotę czekała ich trzyczęściowa gra terenowa, każdy uczestnik przeszedł drogę od Zawiszaków przez Bojowe Szkoły, aż po Grupy Szturmowe. Cała gra to nie tylko historyczne nazwy, ale także nowoczesna technologia i przedstawienie Podgórza jako pięknego i ciekawego miejsca z wieloma atrakcjami.

Największa grupa wiekowa uczestnicząca w imprezie to harcerze i harcerze starsi. Dla nich w piątek odbyło się rozpoczęcie w formie „Show otwarcia”. W sobotę przez cały dzień patrole poznawały Podgórze uczestnicząc w różnych warsztatach: zajęcia na parku linowym, ratownictwo medyczne, zajęcia taneczne, przygoda z teatrem cieni, „Kocham Cię Unio”, zajęcia z mnemotechniki, zajęcia muzyczne, „Moje marzenia”, zajęcia basenowe i wiele innych. W sobotę wspólnie z wędrownikami harcerki i harcerze wzięli udział w koncercie na stadionie Korona.

W niedzielę wszyscy razem spotkaliśmy się na Mszy Św. W kościele św. Józefa. Podczas Mszy poświęcony został nowy sztandar ZHP Chorągwi Krakowskiej. Po mszy jedną kolumną przemaszerowaliśmy na teren Stadionu Korona gdzie odbył się uroczysty apel. Na apelu pojawiło się wielu znakomitych gości. Swoją obecnością zaszczycili nas: Senator RP Druh hm Adam Massalski - Przewodniczący ZHP, Pan Stanisław Kracik – Wojewoda Małopolski, Druhna hm Małgorzata Sinica – Naczelnik ZHP, Druh hm Krzysztof Budzyński – Z-ca naczelnika ZHP, Pani Anna Korfel- Jasińska – Dyrektor Wydziału Edukacji UMK reprezentująca :Prezydenta Miasta, Pani Marta Patena – Radna Miasta Krakowa reprezentująca Przewodniczącego Rady MK, Przewodnicząca Zarządu Okręgu ZHR, dyrektorzy okolicznych szkół Pani Ewa Ptasznik hm i Pan Jan Maciejowski hm. Podczas apelu, zasłużonym instruktorom, zostały wręczone Odznaczenia Państwowe i Harcerskie oraz odznaki i wyróżnienia w tym tytuł Instruktora Roku Chorągwi Krakowskiej. Następnie przedstawiciele fundatorów przekazali sztandar Druhnie Naczelnik ZHP, która wręczyła nowy sztandar druhowi hm Pawłowi Grabka Komendantowi ZHP Chorągwi Krakowskiej. Po zakończonym apelu wszystkie hufce przemaszerowały przed nowym sztandarem chorągwi po czym wykonane zostało pamiątkowe zdjęcie uczestników apelu.

Przedstawiciele SPH uczestniczyli w Inauguracji Nowego Roku Harcerskiego zarówno w uroczystości poświęcenia jak i wręczenia Nowego Sztandaru Chorągwi Krakowskiej ZHP. Projekt sztandaru opracował członek naszego Stowarzyszenia prof ASP hm Andrzej Ziębliński, wśród fundatorów sztandaru, których jest ponad stu znajduje się wielu członków SPH a podczas uroczystego apelu Druhnie Naczelnik sztandar w imieniu fundatorów przekazali min. Druhowie hm Andrzej Ziębliński i hm Ryszard Korski.

Uroczystość, podobnie jak pozostała część zlotu, była bardzo dobrze przygotowana i przeprowadzona przez instruktorów Hufca Kraków-Podgórze – gratulujemy Druhnie Komendantce, phm Joannie Siekaniec i jej instruktorom.

Zuchom, harcerzom i instruktorom życzymy wielu sukcesów i satysfakcji z działalności pod Nowym Sztandarem Chorągwi Krakowskiej.

6. Akcja „STANICA”

Zarząd Stowarzyszenia czynił bardzo intensywne starania związane z lokalizacją nad przyszłym Zbiornikiem „Świnna Poręba” w Gminie Mucharz Ośrodka Szkoleniowego SPH. Między innymi:

 • w czerwcu 2010 roku został wykonany kosztorys „Budowy zespołu budynków Ośrodka Szkoleniowego SPH w Brańkówce, Gmina Mucharz wraz z infrastrukturą zewnętrzną” .
 • w lutym 2011 roku została wykonana przez Pracownię Architektoniczną Igor Pacanowski & Beata Pacanowska całościowa koncepcja Ośrodka Szkoleniowego Stowarzyszenia (Stowarzyszenie nie poniosło żadnych kosztów – Pracownia wykonała koncepcję społecznie).
 • i najważniejsza sprawa, która blokowała nasze kolejne działania został zatwierdzony” Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mucharz” (ogłoszony 21.12.2010 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego).

Obecnie Zarząd Stowarzyszenia czyni starania o załatwienia spraw formalnych związanych z przekazaniem terenu oraz zabezpieczenia środków finansowych na realizację inwestycji.

6. Obóz Żeglarski Stowarzyszenia „MAZURY 2011”

Sprawozdanie z przebiegu Obozu Żeglarskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie - „MAZURY 2011”

Czas trwania: 02.07.2011 do 17.07.2011 tj. 16 dni

Uczestnicy: 26 osób : wiek od 9 do 61 lat podzieleni na 4 wachty:

2- sześcioosobowe i 2- siedmioosobowe

Organizacja Obozu to wspólne przedsięwzięcie SPH oraz Gminy Mucharz – podobnie jak w roku ubiegłym. Z Gminy Mucharz w Obozie wzięło udział 9 osób.

Kadra: 6 osób

 • Komendant i Kierownik Wyszkolenia Żeglarskiego: phm Andrzej Marcińczyk (jachtowy sternik morski, patent nr 1437/KR; instruktor PZŻ, patent nr 2012).
 • Kwatermistrz: mgr Teresa Chmielarz-Bryndza
 • Oboźny: hm Krzysztof Poniedziałek
 • Sternicy: Ewelina Kaczanowska (żeglarz jachtowy, patent nr K/199)
 • Kuba Małota ( sternik jachtowy, patent nr K/8)
 • Andrzej Marcińczyk (jachtowy sternik morski, patent nr 1437/KR)
 • Paweł Firlit (sternik jachtowy, patent nr PZŻ/316)

 

Wyczarterowane jachty: 4 szt. jachtów typu slup - Tango 730 (6-cio osobowe, szer.2.8m, długość 7,3 m; 25m² żagla)

(Galindia – Czarter Jachtów Edmund Grzymała Giżycko)

Cel obozu: aktywny wypoczynek uczestników (z elementami obozu harcerskiego) oraz praktyczne szkolenie żeglarskie mające na celu przygotowanie do egzaminu państwowego na stopień Żeglarza Jachtowego.

Schemat ramowy: - przed południem – szkolenie żeglarskie (ew. zwiedzanie okolicy)

 • po południu – szkolenie żeglarskie, zaj. Sportowe
 • wieczorem - nauka piosenek, ognisko (jeżeli to możliwe)

Trasa obozu:

Giżycko (Port Piękna Góra) – Jezioro Niegocin – Jezioro Jagodne – Kanały Mazurskie – Jezioro Tałty – Mikołajki – Jezioro Mikołajskie – Jezioro Nidzkie – Jezioro Bełdany – powrót do Giżycka

Finanse:

Wpływy: odpłatność uczestników – 14.400,- zł (słownie: czternaście tysięcy czterysta zł) – wszystkie wpłaty wpłynęły na konto Stowarzyszenia

Dotacja z Gminy Mucharz – 4.000,- zł (słownie: cztery tysiące zł)

Ogółem wpływy: 18.400,- zł

Posumowanie:

 • obóz można uznać za bardzo udany, piękna słoneczna pogoda/ trochę deszczu, dobry wiatr
 • szkolenie żeglarskie było intensywne
 • cała Kadra pracowała na Obozie społecznie w tym z własnych środków pokrywała koszt dojazdu na Obóz i powrotu z Obozu

A tak opisuje Obóz jedna z Uczestniczek:

W tradycję naszego Stowarzyszenia wkradł się już na dobre zwyczaj łapania mazurskiego wiatru w żagle. W tym roku obraliśmy kierunek południowy. Dwudziestu sześciu uczestników pod komendą phm. Andrzeja Marcińczyka i opieką sterników Pawła Firlita, Eweliny Kaczanowskiej, Jakuba Małoty i Andrzeja Marcińczyka 2 lipca wyruszyło z Giżycka – Pięknej Góry w rejs ku najdzikszym zakątkom mazurskim. Kwatermistrzowała nam i dbała o nasze żołądki Pani Teresa Bryndza, a groźnie pilnował harcerskich obyczajów oboźny hm. Krzysztof Poniedziałek.

Rejs łączył w sobie przyjemne – odkrywanie piękna polskich krajobrazów, z pożytecznym – szkoleniem i doskonaleniem umiejętności żeglarskich w ramach przygotowań do zdobycia uprawnień żeglarza jachtowego. Każdy uczestnik poznawał od podszewki marynarskie życie. Począwszy od poznania zwyczajów panujących na łodziach, klarowania jachtu, obsługi osprzętu przez manewry proste, manewry na silniku, meteorologię po manewry złożone, jak np. podejście do człowieka, czy manewry awaryjne.

Dni upływały nam szybko i intensywnie, wiatr pchał nasze łodzie wciąż do przodu przez jeziora: Niegocin, Boczne, Jagodne, Tałty, Mikołajskie aż po jezioro Bełdany, śluzę w Guziance, by zakończyć wędrówkę na południe na najdalszych krańcach jeziora Nidzkiego. W powrotnej żegludze jak przystało na prawdziwych żeglarzy zmierzyliśmy się w wodami jeziora Śniardwy.

Lecz rejs to nie tylko trasa. To przede wszystkim nowe, bezcenne doświadczenia i atmosfera, bycie z ludźmi, którzy na swój sposób ukochali żeglugę. Dlatego dni upływały nam szkoleniowo – poza manewrami i zajęciami praktycznymi uczyliśmy się węzłów, wykonywaliśmy rozmaite prace bosmańskie, poznawaliśmy podstawy pierwszej pomocy i wiele innych. Wieczory natomiast upływały nam na obrzędowych ogniskach, na śpiewaniu szant i piosenek dobrych dla starszego i młodszego pokolenia. Było też i poetycko, przy wierszach Gałczyńskiego i Staffa ( szczególnie w Praniu, po odwiedzeniu muzeum Gałczyńskiego), i historycznie, gdy „Wilki Morskie” opowiadały o swoich przygodach i zmaganiach z morzem.

Mazury okazały nam swoje najpiękniejszy zakamarki, piękną faunę i florę. O wschodzie budził nas śpiew ptaków, po burzy witała tęcza, a o zachodzie żegnały na horyzoncie barwne chmury i poświaty. Nie oszczędziły nas też deszcze. Ale przecież marynarz gotowy jest na każdą pogodę !

Gdy czas obozu dobiegał końca, i rozstania naszła już pora, w nagrodę za wysiłek, zaangażowanie i wytrwałość w nauce poprosiliśmy Neptuna o przyjęcie 12 neofitów do grona żeglarzy. Ponieważ władca wód i morskich przestworzy przychylił się do naszej prośmy, a neofici przeszli przygotowane przez mazurskie diabły próby „Chrzest Neofitów” zakończył się sukcesem. Dlatego 17 sierpnia do Krakowa wracało już nie 12, a 26 żeglarzy.

Dziękujemy organizatorom, szczególnie Panu Wiceprezesowi SPH – Stanisławowi Piaseckiemu za przygotowanie i znalezienie sponsorów, kadrze za owocne i pełne poświęcenia szkolenie, a uczestnikom za zaangażowanie i wspólne stworzenie wspaniałej, niezapomnianej atmosfery. Do zobaczenia za rok ! Ahoj Marynarze!
(Ewelina Kaczanowska)

Egzamin państwowy na stopień żeglarza jachtowego

Egzamin dobył się w październiku 2011 roku na zalewie Bagry w Krakowie oraz na Jeziorze Żywieckim. Stopień żeglarza jachtowego zdobyło 5 osób (uczestników Obozu) tj.: Ewa Suknarowska, Teresa Chmielarz-Bryndza, Daniel Jakubas, Józef Ogiegło oraz Leszek Malczyk. Dla przypomnienia w roku ubiegłym patent żeglarza jachtowego zdobyło 6 osób.

Gratulujemy i tak trzymać !!!!!

7. Rejs morski Stowarzyszenia „Bałtyk 2011”

Zarząd SPH zorganizował w roku bieżącym po raz pierwszy rejs morski po Morzu Bałtyckim

termin : 17 - 25 września 2011 roku

trasa: Świnoujście - Trzebież - Wolgast - Penemunde- Gager - opłynięcie Bornholmu - Świnoujście

załoga:

 • Kapitan - Andrzej Marcińczyk
 • I oficer - Ewelina Kaczanowska
 • II oficer - Filip Kiszka
 • III oficer - Adam Żołnierek
 • Marek Kiszka
 • Mikołaj Trąbka
 • Grzegorz Cholewa

W sumie 7 osób; Jacht żaglowy: Bavaria 35 ("Marika") - wypożyczona od armatora w Bregge "MOLA"

Rejs odbywał się w warunkach sztormowych : pływanie w wietrze od 1- 7 stop B, stan morza od 0 do 5

Rejs miał za zadanie przygotować uczestników do szkolenia na kolejny stopień żeglarski – stopień sternika jachtowego.

Relacja Druhny Eweliny z Rejsu

Hej - ho ciągnij linę swą, żagli już nie widać za tą mgłą!

Po raz kolejny wiatry wezwały na służbę. 17 września 2011 roku brygada siedmiu żeglarzy wyruszyła na kolejną przygodę. Załoga w składzie: phm. Andrzej Marcińczyk (kapitan), Ewelina Kaczanowska (I oficer), Filip Kiszka (II oficer), Adam Żołnierek, (III oficer), Marek Kiszka, Mikołaj Trąbka, Grzegorz Cholew wyruszyła z portu w Świnoujściu. Nasza łajba „Marika” ( 33 stopy długości, 50 m2 żagla) służyła nam od Świnoujścia, przez Zalew Świnoujście, Trzebież, Rugię aż do Penemunde i Gager, a potem na pełnym morzu: opływając wokół Bornholm od zachodnich wybrzeży po wschodnie, i na południe ku wodom terytorialnym Polski, wzdłuż wybrzeża polskiego, aż do portu macierzystego w Świnoujściu.

Wody śródlądowe przywitały nas spokojnie, lecz deszczowo, pozwalając nam nacieszyć się pięknem krajobrazu. Przekraczając granice polsko – niemiecką poznaliśmy trochę inny świat. Płynąc trasą Trzebież – Penemunde natknęliśmy się na dwa potężne mosty zwodzone w Zecheriner i w Wolgast. Przed tym pierwszym natknęliśmy się na niemiecką służbę celną, ale też czekając na jego podniesienie do 21.00 mogliśmy urządzić sobie klimatyczną rybną kolację o zachodzie słońca. Potem czekała nas pierwsza nocna żegluga, pierwszy sprawdzian naszych nawigacyjnych umiejętności i trzymanie wacht podczas cumowania na kotwicy. Żeglując po wodach śródlądowych nie zapomnieliśmy o historycznych walorach tego regionu. Naszym celem po 3 dniach żeglugi stało się Penemunde, i znajdujące się w starych budynkach fabryki, produkującej uzbrojenie dla wojsk niemieckich podczas II wojny światowej, muzeum techniki. Z Penemunde wiatry poniosły nas ku rybackiej wiosce Gager (na południowym wybrzeżu drugiej z wysp Rugii). Tam poczuliśmy już przedsmak morza, w uszach zaszumiało silniejszym wiatrem, a rybacy przynieśli o poranku zapach świeżo złowionych dorszy. Opuszczając to romantyczne miejsce, z południowo - zachodnim wiatrem ruszyliśmy na morze ku wyspie Bornholm. Dla większości z nas było to pierwsze powitanie z wodami morskimi, pierwsza prawdziwa morska przygoda. Władca wód przywitał nas łaskawie: pierwszego dnia pozwolił nam nacieszyć się szumem fal i muzyką graną przez wiatr. Nasze organizmy niestety nie były tak odporne i z wyjątkiem jednego członka załogi ( Pana Marka Kiszki – którego wszyscy szczerze podziwiali ) wszystkich w różnym stopniu dopadła choroba morska. Każdy radził z nią sobie na swój sposób. Jedni jedli i zwracali, inni pościli nie wychodząc przez 3 dni z kajut, lub nie schodząc pod pokład, jeszcze inni funkcjonowali, choć z trudem zarówno pod, jak i na pokładzie, starając się jak najczęściej dostać w dłoń koło sterowe, gdzie było najbezpieczniej. Kolejne dni nie szczędziły nam przygód. Marzenie o wizycie na Bornholmie po pierwszej nocy pod żaglami zaprzepaścił ….. silnik, który jak na złość nie chciał odpalić, a wiatr 7° w skali Boeforta nie pozwolił na wejście do małych i trudno dostępnych zarówno zachodnich, jak i wschodnich portów. Opływając wyspę, patrzyliśmy na nią z sentymentem i z żalem. Bałtyk dał nas się jednak jeszcze we znaki – wiatr nie ustawał, a fala rosła. W dzień sprzyjało to żegludze, a fale skąpane w słońcu pozostaną długo w naszej pamięci, w nocy jednak żagle odmówiły posłuszeństwa – i jak bliźnięta zrobiły nam niewybredny żart – podarły się na strzępy….i fok, i grot. To była dłuuuuuuuuuuuuga i męcząca noc….

Ale po nocy przychodzi dzień, a po burzy spokój….. Morze dało nam szkołę twardą, ale kto wytrwał i nie zraził się powróci znów.
Na zakończenie - 24 września – po trzech dnia samowolnego postu i 50 godzinach na nogach – sprawiliśmy sobie ucztę pasibrzucha.
„Kiedy dopłyniemy to posiłek zjemy,
Hej ho ciągnij linę swą ! Żagli już nie widać za tą mgłą.
Ahoj przygodo !

8. VII Spotkania „Po Latach”

W dniu 14 stycznia 2012 roku o godz. 14.00 w Hotelu „Krakus-Junior” w Krakowie odbyło się kolejne Spotkanie członków Stowarzyszenia i byłych Instruktorów ZHP. Gospodarzem i głównym organizatorem Spotkania był Druh hm Andrzej Krzyworzeka, Prezes Zarządu Krakowskiego Przedsiębiorstwa Hotelarsko-Turystycznego w Krakowie ( Członek Wspierający SPH).

Licznie przybyłych, gości i członków SPH w liczbie ponad 80 osób, powitała Druhna hm Danuta Noszka-Leśniewska, Prezes Zarządu Stowarzyszenia. Szczególnie serdecznie powitała: V-ce Prezydenta Miasta Krakowa mgr inż. Tadeusza Trzmiela wraz z Małżonką, Radną Sejmiku Małopolskiego mgr Teresę Starmach, Pełnomocnika Wojewody ds. Organizacji Pozarządowych mgr inż. Annę Tarnawską, Przewodniczącego Rady Chorągwi Krakowskiej Druha hm Bogdana Nowaka, Komendanta Chorągwi Krakowskiej Druha hm Pawła Grabkę, byłych Komendantów Chorągwi obecnych na Spotkaniu Druhów: hm Tadeusza Prokopiuka, hm Andrzeja Krzyworzekę, hm Jarosława Balona i hm Jerzego Klinika oraz Profesorów Wyższych Uczelni, Druhów hm Józefa Lipca, hm Adama Jelonka oraz hm Janusza Sowę. Warto podkreślić, że swoja obecnością zaszczyciło nas czterech V-ce Prezydentów Miasta Krakowa: aktualnie pełniący funkcje mgr inż. Tadeusz Trzmiel oraz byli V-ce Prezydenci: mgr inż. Marian Kulig, mgr Jan Nowak i mgr Teresa Starmach. Na spotkanie przybyły Osoby z różnych stron Polski, m. in. z Warszawy, Tarnowa i Limanowej, w tym b. Komendant Chorągwi Tarnowskiej ZHP hm Jerzy Pajdo i b. Z-ca Komendanta Chorągwi Nowosądeckiej Druh hm Kazimierz Czyrnek.

Po powitaniu zostały wręczone odznaczenia i wyróżnienia:

Przewodniczący Rady Chorągwi Krakowskiej Druh hm Bogdan Nowak wręczył Złote Krzyże „Za Zasługi dla ZHP” za wieloletnią pracę na rzecz Związku Harcerstwa Polskiego Druhnie hm Magdalenie Migacz i Druhnie hm Alicji Szydło.

V-ce Prezydent m. Krakowa, mgr inż. Tadeusz Trzmiel za szczególne zasługi dla m. Krakowa i jego mieszkańców udekorował w/w Druhny Odznakami „HONORIS GRATIA”.

Komendant Chorągwi, Druh hm Paweł Grabka wręczył kolejnej grupie członków SPH i byłych instruktorów, za Ich wkład w rozwój harcerstwa Chorągwi Krakowskiej ZHP i organizację Jubileuszowych Uroczystości harcerskich w swoich środowiskach. Honorowe Odznaki z okazji 100-lecia Harcerstwa Chorągwi Krakowskiej w stopniu brązowym otrzymali:

 • hm Marek Dobosz
 • hm Władysław Dobosz - SPH
 • hm Eleonora Urbaniec - SPH
 • hm Zbigniew Urbaniec - SPH
 • phm Anna Piasecka - SPH
 • phm Maria Trylska - SPH
 • hm Maria Wójcik - SPH
 • hm Monika Wic
 • hm Jerzy Pajdo
 • hm Małgorzata Słowik - SPH
 • hm Piotr Koczanowski
 • hm Stanisław Reizer - SPH
 • hm Ryszard Kruk
 • hm Andrzej Bohosiewicz - SPH
 • hm Kazimierz Czyrnek
 • hm Wojciech Dąbrowski

Prezes Zarządu SPH Druhna hm Danuta Noszka-Leśniewska wręczyła

wyróżnienia Stowarzyszenia, i tak:

Medale „Za Zasługi dla SPH” otrzymali:

 • hm Danuta Bobek
 • mgr Teresa Chmielarz-Bryndza
 • phm Andrzej Marcińczyk
 • hm Krzysztof Poniedziałek
 • Odznaki ”Zasłużony dla SPH” otrzymali:
 • hm Janusz Wojtycza
 • hm Jarosław Balon
 • Ewelina Kaczanowska
 • hm Bohdan Makary
 • Jakub Małota
 • phm Anna Piasecka
 • phm Maria Trylska
 • hm Małgorzata Twardowska-Białek

Pani Prezes wręczyła również nagrody książkowe naszym sternikom jachtowym za pracę w formie wolentariatu na Obozach Żeglarskich Stowarzyszenia. Otrzymali je:

Ewelina Kaczanowska

 • Jakub Małota
 • Barbara Marcińczyk
 • phm Andrzej Marcińczyk
 • Paweł Firlit

W imieniu wyróżnionych podziękowała mgr Teresa Chmielarz-Bryndza .

Wszystkim odznaczonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy i dziękujemy za dotychczasową działalność.

Godnie przywitaliśmy w naszym Gronie nowego Członka Stowarzyszenia Druha hm Władysława Dobosza, który odebrał z rąk Pani Prezes Legitymację i Odznakę Członkowską.

Podniosły charakter pierwszej części spotkania podkreślały harcerskie piosenki znakomicie wkomponowane i poprowadzone przez Druha hm Jarosława Balona oczywiście z nieodłączną gitarą.

Następnie V-ce Prezes Zarządu Druh hm Stanisław Piasecki przedstawił, w formie prezentacji komputerowej połączonej z krótkim komentarzem, informację o organizacyjnej, programowej i finansowo - gospodarczej działalności Stowarzyszenia w roku 2011.

Bardzo ważnym punktem Spotkania, oczekiwanym z dużym zainteresowaniem i jak się okazało słusznie, było wystąpienie Druha hm Józefa Lipca (profesora UJ), który zaprezentował swoją nową książkę pt. „Harcerski Szlak” i Wydawcy książki Pana dr Jarosława Falla z Firmy „FALL”. W przerwie spotkania była okazja do zakupienia książki u wydawcy i uzyskania cennej dedykacji Autora. Warto dodać, że książka była rekomendowana przez nasze Stowarzyszenie.

W bogatym i atrakcyjnym programie Spotkania obejrzeliśmy komputerową prezentacja z Rejsu morskiego Stowarzyszenia „BAŁTYK 2011”, którą przygotował i zaprezentował Pan mgr inż. Marek Kiszka.

Swoje „5 minut” miał również Gość Specjalny, Druh hm Wojciech Dąbrowski, który na Spotkanie przyjechał z Warszawy ( w 50-tą rocznicę pracy instruktorskiej uhonorowany został Odznaką 100-lecia Harcerstwa). Druh hm Wojciech Dąbrowski w roku 1962 mianowany został na stopień przewodnika (był wówczas drużynowym w krakowskim Zielonym Szczepie, a w latach 1967-1973 pełnił funkcję Komendanta Hufca „Wawel” w Krakowie. Później rozpoczął prace w Głównej Kwaterze ZHP w Warszawie i tam pozostał do dziś.

A na zakończenie spotkania jakby na deser Druh hm Jarosława Balon zaserwował nam znakomitą prezentację z wyprawy w Andy wraz z bardzo treściwym, pouczającym, a podanym krotko i dowcipnie komentarzem.

Przed spotkaniem i w czasie przerwy uczestnicy spotkania mogli zwiedzić mini wystawkę z działalności Stowarzyszenia przygotowaną przez Druha hm Stanisława Piaseckiego. Każdy z uczestników Spotkania otrzymał materiały reklamowe Stowarzyszenia (ulotkę i wizytówkę) oraz mógł zakupić pamiątkowy Kalendarz SPH na rok 2012.

W części nieoficjalnej wspaniała „wyżerka”: na gorąco żurek z wkładką i wspaniale przygotowana „zimna płyta” i napoje oraz rozmowy i wspomnienia, którym nie było końca.

Do następnego razu !!!!

9. Jubileusz 100-lecia Harcerstwa w Prokocimiu

16 listopada 19211 roku dh Stanisław Pigoń, późniejszy profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, założył w Prokocimiu drużynę im ks. Stanisława Brzuski. Od tego czasu Prokocim był zawsze ośrodkiem prężnie działającego ruchu najpierw skautowego a następnie harcerskiego. W roku 100 Lecia Harcerstwa grupa instruktorów szczepu „Gwieździstego” ZHP podjęła inicjatywę hm Andrzeja Słowika i wspólnie z przedstawicielami pozostałych harcerskich środowisk z tego terenu szczepów: działających aktualnie „Czwartacy”, „Preria i już niedziałających „Promyto”, „ Wierchy” zorganizowała obchody 100 Lecia harcerstwa w Prokocimiu.

W dniu 03.06.2011r uczestnicy uroczystości wzięli udział w uroczystej mszy świętej odprawionej, w intencji harcerstwa prokocimskiego, w kościele Parafialnym Matki Bożej Dobrej Rady. Następnie w sali teatralnej, gościnnego XV Liceum Ogólnokształcącego odbyło się uroczyste spotkanie pokoleń harcerskich z udziałem przedstawicieli władz. Obecni byli m.in: Pan V-ce Prezydent Miasta Krakowa mgr Tadeusz Trzmiel – były instruktor szczepu „Promyto” w stopniu harcmistrza, Pani Grażyna Fijałkowska – Radna Miasta Krakowa i Dzielnicy XII, Druh hm Paweł Grabka - Komendant Chorągwi Krakowskiej ZHP, Ojciec Jan -Prowincjał Zakonu Augustianów, Pani Beata Adamus – Dyrektor XV LO, Druhna Joanna Siekaniec – Komendantka Hufca ZHP Kraków Podgórze, Pani Grzybowiska – Dyrektor MDK, Dyrektorzy SP 61, I Prywatnego Liceum i Gimnazjum, v-ce Prezes SPH - Druh hm Stanisław Piasecki oraz 5 członków Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa.

Podczas spotkania m.in.: Druh Komendant Chorągwi wręczył Odznaczenia 100 Lecia Harcerstwa Chorągwi Krakowskiej. Otrzymali je: w stopniu srebrnym - Druh hm Maciej Kluza, w stopniu brązowym; Krąg Seniorów 17 DH oraz Druhna hm Helena Węgrzyn. Najbardziej zasłużonym wręczono medale lub dyplomy 100 Lecia Harcerstwa w Prokocimiu. Zbiorowe dotrzymały szkoły wspierające od wielu lat działające na ich terenie drużyny - XV Liceum Ogólnokształcące, Szkoły Podstawowe nr 61 i 123, I Prywatne Liceum Gimnazjum i Szkoła Podstawowa, Gimnazjum nr 31, Zespół Szkół Integracyjnych nr 14. Indywidualne otrzymali: hm Stefan Schab, dh Władysław Bacz, phm Zbigniew Onderka, dh Kazimierz Balog, pwd Mieczysław Kłusak, hm Zbigniew Jaglarz, hm Wiesław Wójcik, hm Maciej Kluza, hm Maria Trzmiel, hm Jerzy Klinik, hm Paweł Grabka, hm Aniela Dąbrowska, phm Halina Bączek-Leśniak, hm Barbara Strach. Ponadto 30 instruktorom zostały wręczone okolicznościowe dyplomy. Komendant Chorągwi uhonorował Druha hm Andrzeja Słowika specjalnym dyplomem za podjęcie inicjatywy oraz kierowanie przygotowaniami i organizacją uroczystości. Po zakończeniu spotkania zwiedzano otwartą w Sali nr 3 okolicznościową wystawę, na której prezentowano bardzo ciekawe zdjęcia i materiały obrazujące działalność kolejnych pokoleń harcerskich w Prokocimiu. Wystawa bardzo się podobała. I tradycyjnie przy tego typu spotkaniach wspomnienia, rozmowy i piosenki przy poczęstunku przeciągały się bardzo długo.

Kontynuacją obchodów było otwarcie w dni u 11 września, przeniesionej do Młodzieżowego domu Kultury przy ul. Na Wrzosach, wystawy - udostępnionej do zwiedzania do dnia18 września i odwiedzonej przez wiele osób. Również w dniu 11 września spora grupa harcerzy wszystkich pokoleń oraz sympatyków harcerstwa spotkała się przy okolicznościowym harcerskim ognisku, rozpalonym na terenie MDK. Piosenki i wspomnienia oraz gry zabawy i okrzyki wypełniły jego program. I choć minęło ponad dwie godziny i tak w odczuciu zebranych koniec ogniska nadszedł zbyt szybko. Były to bardzo udane i jak się okazało oczekiwane przez wielu spotkania harcerskie.

Należy wspomnieć że Sztabie Organizacyjnym 100- lecia Harcerstwa w Prokocimiu brali czynny udział członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie. Byli to Druhny i Druhowie: hm Wiesław Wójcik – wiceprezes SPH, hm Andrzej Słowik, hm Małgorzata Słowik, hm Stefan Schab, hm Jerzy Klinik, hm Zbigniew Jaglarz . Logo opracował Druh hm Krzysztof Poniedziałek – również członek naszego Stowarzyszenia.

10. Pomagamy dzieciom z Gminy Mucharz.

Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie od roku 2006 ściśle współpracuje z Gminą Mucharz realizując wiele wspólnych projektów (m. inn. kursy komputerowe, kursy żeglarskie, obozy żeglarskie itp.). SPH od roku 2002 jest członkiem Krakowskiego Forum Organizacji Społecznych (KRAFOS) i wspólnie z nim zorganizowaliśmy dla dzieci z terenu Gminy Mucharz w wieku 7-12 lat wyjazd na Obóz do Niemiec. Było to możliwe dzięki zaproszeniu Burmistrza Wismaru. Obóz trwał od 17 do 31 lipca 2011 roku i wzięło w nim udział10 dzieci plus dwie osoby dorosłe (do opieki) ze znajomością języka niemieckiego. Koszty pobytu pokryło Miasto zapraszające. Rodzice dzieci pokrywali tylko część kosztów dojazdu i powrotu. Program pobytu był urozmaicony i atrakcyjny. Dzieci wróciły bardzo zadowolone.

Notatka Opiekunki Dzieci opisująca pobyt w Wismarze:

“W Wismarze by ło bardzo fajnie. Było wiele dla dzieci organizowanych zabaw. Gdy pogoda była brzydka to dzieci mogły bawić się w pokoju do gry, grały w bilarda, piłkarzyki i otrzymywały słodkie przekąski. Nawet w deszczowy dzień organizatorzy przywieźli telewizor i załatwili filmy z polskimi napisami. Do parku zwierzęcego mogli wchodzić, kiedy miały tylko na to ochotę. Dzieciom najbardziej podobał się basen( swoją drogą był bardzo atrakcyjny nie tylko dla nich;-)). Byli także w parku zabaw w trakcie deszczu, gdzie mogli sie pobawić na ścianie wspinaczkowej, zjeżdżać z Wulkanu i huśtać się na linie. Atrakcją też było kąpanie się w morzu oraz rejs statkiem

Co do jedzenia, to tak jak wszystkie dzieci grymasiły( zwłaszcza że niemieckie jedzenie nie jest super, ale było smaczne ) Po każdym posiłku dostawali deser i mnóstwo słodyczy oraz za każdym wyjściem poza Bauerscheune lody. Nie zapomnianym przeżyciem była też wizyta u Burmistrza ( chociaż on nie wiedział o naszej obecności) i dwie dziewczynki były w gazecie lokalnej opisującej akcje Rote Hande- akcja przeciw wysyłaniu dzieci na wojnę

Cały wypad wydaje mi się bardo udany i dzieci były naprawdę bardzo grzeczne. Jedynie starsze dzieci mogły się trochę nudzić

Pozdrawiam
Anna Pachuta”

Wójt Gminy Mucharz, Pan Wacław Wądolny w imieniu własnym oraz rodziców i dzieci złożył serdeczne podziękowania ( Pani Prezes Zarządu SPH ) za zorganizowany wyjazd. Napisał m. in.:

Był to rodzaj prezentu, nieocenionej pomocy, dla której trudno znaleźć słowa wdzięczności. Na Pani ręce, składam również podziękowania dla wszystkich osób, które przyczyniły się i pomogły w organizacji całego wyjazdu

Podziękowania również dla Pani mgr Teresy Chmielarz-Bryndzy, Pracownicy Urzędu Gminy Mucharz za pomoc przy organizacji wyjazdu.

10. Wycieczka w Pieniny

W dniach 7-8-9.października br. grupa członków naszego Stowarzyszenia wraz z sympatykami, uczestników pierwszej górskiej wycieczki SPH, spotkała się w schronisku „Pod Durbaszką” – filii Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza” w Krakowie. Pierwsza grupa przyjechała w piątek po południu, pozostali dojechali w sobotę rano. Razem było nas 16 osób. To znaczy wszyscy którzy chcieli i mogli. Piękna słoneczna pogoda w sobotę wręcz zachęcała do spacerów po okolicznych górach. Nie przeszkadzała, a nawet zachęcała, ok. 10 cm warstwa śniegu, który spadł w nocy z piątku na sobotę.

Dzięki Państwu Jolancie i Jarosławowi Balonom uczestnicy wycieczki spędzili ( wirtualnie) ok. 1 miesiąca na wyprawie do Indii tzn. obejrzeli wspaniałe zdjęcia, z krótkim rzeczowym i dowcipnym komentarzem. Wieczorne spotkania z piosenką nie tylko harcerską, wspaniale prowadził „wspomagając” się gitarą Druh Jarosław. W sobotę wieczorem była przygotowana niespodzianka kulinarna. Pieczone żeberka, prosiak i smalczyk, nie specjalnie długo „opierały się” wycieczkowiczom a smakowały wybornie.

Niedziela była dniem powrotów. Część grupy wyjechała przed południem a po obiedzie wszyscy pozostali. Uczestnicy wycieczki „po drodze” do Krakowa grupami spacerowali wąwozem Homole, zwiedzali Szczawnicę.

Wszyscy wyrazili zdecydowaną wolę powtórzenia za rok podobnego spotkania właśnie „Pod Durbaszką” gdzie była wspaniała atmosfera i przyjaźni gospodarze. Serdecznie dziękujemy za możliwość przeżycia tak wspaniałego spotkania Druhnie Alicji Szydło i Druhowi Zbigniewowi Sabińskiemu, Kierownikowi schroniska i jego pracownikom.

11. Spotkanie poobozowe w Świnnej Porębie

Komenda Obozu Żeglarskiego Stowarzyszenia „Mazury 2011” zorganizowała spotkanie poobozowe, które odbyło się w dniu 1 października 2011 roku (tj. sobota) o godz. 16.00 przy Szkole Podstawowej w Świnnej Porębie. W spotkaniu wzięły udział 23 osoby:

Program Spotkania:

 1. Grilowanie (odp. Roman Bryndza)
 2. Komputerowa projekcja zdjęć z obozu na Mazurach i z rejsu po Bałtyku (odp. Marek Kiszka)
 3. Wspomnienia poobozowe, wymiana zdjęć
 4. Zakończenie spotkania

Spotkanie odbyło się w specjalnym miejscu do grillowania (obok Szkoły) - na szczęście pogoda dopisała. Zakończyło się o godz. 21.00 ( równe 5 godzin) i program został w całości zrealizowany. Było super !!!!!!.

Bardzo serdecznie dziękuję:

 • Pani Teresie za zaangażowanie i wspaniałą organizację spotkania
 • Romanowi za pyszną „wyżerkę”
 • Markowi za wspaniałą prezentację komputerową

Łączymy żeglarskie pozdrowienia A-HOJ !!!!

12. Sprawy Socjalne

Zarząd Stowarzyszenia w dniu 2 września 2009 roku przyjął „Regulamin udzielania pomocy socjalnej członkom i byłym instruktorom ZHP” ( uchwała nr 3/09/2009). Powołana została Komisja Socjalna, której Przewodniczącą została Druhna hm Krystyna Wywiał. W okresie sprawozdawczym Zarząd SPH za pośrednictwem Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza” przy ul Reymonta 18, uzyskał możliwość przekazania do Banku Żywności wykazu swoich członków i byłych instruktorów ZHP znajdującym się w trudnej sytuacji. Z pomocy w postaci paczek żywnościowych skorzystało 20 naszych członków. Taka sama liczba naszych członków brała udział w Akcji „Dobra Paczka”.

Równocześnie informujemy, że, w roku ubiegłym zostały wypłacone cztery zapomogi finansowe, na kwotę 2900,- zł łącznie, byłym instruktorom, którzy z przyczyn losowych znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji materialnej.

13. Strona Internetowa

W dniu 1 lutego 2010 roku została uruchomiona STRONA INTERNETOWA naszego Stowarzyszenia, a na początku br. przebudowana i ponownie uruchomiona. Adres strony:

www.sph-krakow.pl

Na stronie są umieszczane m. in. komunikaty programowo-organizacyjne SPH oraz ważne ogłoszenia. Prosimy o ewentualne uwagi dotyczące Strony.

Można się również kontaktować z członkami Zarządu Stowarzyszenia;

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


14. Finanse Stowarzyszenia

 • darowizny:
  w roku bieżącym na konto Stowarzyszenia wpłynęły środki finansowe w formie darowizny w wysokości 7.375,- zł, od:
  • Gmina Mucharz - 4.000,- zł (dotacja na Obóz Żeglarski SPH)
  • Darczyńca z Wielunia – 200,- zł
  • Darczyńca z Leszna - 50,- zł
  • Darczyńcy z Krakowa – 3.125,- zł
 • granty
  Stowarzyszenie otrzymało od Wojewody Małopolskiego kwotę 7.875,- zł na realizację zadania publicznego „Aktywizacja seniorów przy wykorzystaniu ich własnych kompetencji i umiejętności, w szczególności poprzez działania podejmowane na rzecz osób potrzebujących wsparcia”. W ramach tego zadania zostały zorganizowane dwa kursy komputerowe (dla 24 osób) i kurs żeglarski (dla 26 osób).
 • składki członkowskie
  W bieżącym roku znacznie poprawiła się „ściągalność” składek członkowskich. Według zestawienia przygotowanego przez Druhnę hm Krystynę Wywiał na dzień 1 września 2011 roku składkę członkowską wpłaciły 44 osoby na kwotę 2990 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt zł).

Przypominamy nr konta bankowego, na które można wpłacać za składki członkowskie SPH (zarówno bieżące jak i zaległe).

PKO Bank Polski S.A. I O/Kraków, nr 71-1020-2892-0000-5602-0149-0937

W dalszym ciągu obowiązuje uchwała Zarządu, że składki członkowskie są dobrowolne co do wysokości składki, ale trzeba je opłacać. Jest to obowiązek wynikający ze Statutu naszego Stowarzyszenia.

 • wpływy z 1%

Jak co roku zwracamy się do członków SPH z prośbą, aby 1% swojego podatku dochodowego za rok 2011 wpłacili na rzecz naszego Stowarzyszenia. oraz zachęcili swoje Rodziny, Przyjaciół i znajomych do wsparcia naszej działalności w podobny sposób. Podajemy (dla przypomnienia) nr KRS 0000114184. Ten numer wpisujemy w swoim PIT, który składamy w Urzędzie Skarbowym.

Równocześnie serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy w latach poprzednich przekazywali 1% na rzecz naszego Stowarzyszenia.

Poniżej podajemy wykaz wpływów z 1% w latach poprzednich i w roku bieżącym z podziałem na miejscowości.

Urząd Skarbowy 2007 2008 20092010 2011województwo
Kraków 2566,57 2074,9 2926,2 3897,6 2904,9 małopolskie
Białystok 68,3         podlaskie
Olsztyn     72,7   1200 warmińsko-mazurskie
Tuchola 252,2 252,4 56,2   3,6 kujawsko-pomorskie
Warszawa 81 1011,2 1055,3 612 932,9 mazowieckie
Jaworzno 146,8         śląskie
Wrocław 108,7 71,2 130,8 94,3   dolnośląskie
Bydgoszcz   27,7 142,7     kujawsko-pomorskie
Wołomin   348,2 527,3 245,5   mazowieckie
Wieluń   78,8   190 42,7 łódzkie
Łódź   20,6   37,7 168,5 łódzkie
Poznań   117 181,6 333   wielkopolskie
Zabrze   152,3 261,1     śląskie
Gliwice         63,1 śląskie
Gorzów Wlkp.         102,7 lubuskie
Miechów         8,4 małopolskie
Starogard Gd.         33,5 pomorskie
Mława         12 mazowieckie
Sucha Besk.         49,6 małopolskie
Przemyśl         90,9 podkarpackie
Elbląg         620 pomorskie
Gdańsk   65,2   91,2   pomorskie
Siemiatycze     63,1 39,9   podlaskie
Siemianowice       31,3 71,9 śląskie
Zamość       26,5   lubelskie
Wadowice       43,5   małopolskie
Włocławek       74,5 81,9 pomorskie
Pabianice       0,7   łódzkie
Gdynia       237   pomorskie
Razem 3223,57 4219,5 5417 5954,7 6386,5  

W stosunku do roku ubiegłego wzrost o 7,25 %.

15. Członkowie Stowarzyszenia (stan na dzień 21.03.2012 r.)

 1. a) Członkowie Zwyczajni
  Stowarzyszenie liczy 165 Osób ( w tym 23 Osoby z Nowotarskiego Koła SPH)
 2. b) Członkowie Honorowi
  • prof. Jacek Majchrowski (Prezydent Miasta Krakowa ) – od 18.03.2010 r.
  • mgr inż. Tadeusz Trzmiel (Z-ca Prezydenta Miasta Krakowa) – od 18.03.2010 r.
  • mgr Wacław Wądolny (Wójt Gminy Mucharz) – od 18.03.2010 r.
 3. c) Członkowie Wspierający
  • Krakowskie Przedsiębiorstwo Hotelarsko-Turystyczne Sp. z o.o.; Prezes Zarządu, mgr Andrzej Krzyworzeka – od 03.09.2009 r.
  • Firma „HYMATIK”; Właściciel Pan Jacek Małota – od 07.01.2010 r.
  • Firma „RUSTYKAL”; Właściciel Pan Andrzej Marcińczyk – od 04.03.2011 r.

16. Akcja „JUBILAT”

W ramach obchodów 100-lecia Harcerstwa oraz w celu uhonorowania najstarszych (80 lat i więcej) instruktorów Seniorów ZHP - naszych Członków : hm Danuta Bobek, hm Adam Jelonek oraz mgr Jan Nowak Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie zorganizował Akcję „Jubilat 2011”.

Spotkanie odbyło się w dniu 12 czerwca 2011 rok (sobota) . Rozpoczęło się godz. 16.00 w Forcie Olszanica, Filii Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza” w Krakowie.

Uczestników spotkania powitali: hm Danuta Noszka-Leśniewska – Prezes SPH i hm Zbigniew Sabiński, Gospodarz Obiektu. W programie poza piosenkami, każdy z Jubilatów miał możliwość zaprezentowania swojej drogi harcerskiej. Wystąpienie każdego Jubilata kończyła śpiewana na Jego życzenia piosenka. Każdego z Jubilatów uhonorowano okolicznościowym listem gratulacyjnym podpisanym przez wszystkich uczestników spotkania i upominkiem nawiązującym do miejsca spotkania tj. kotylionem.

W części drugiej spotkania rozmowy kuluarowe świetnie komponowały się z przygotowanym pod kierunkiem Druhny hm Marii Sabińskiej poczęstunkiem, a to: kiełbaskami z grilla, ciastem, owocami i napojami - bardzo harcerskimi.

Spotkanie było bardzo udane dzięki pracy wielu osób, a w szczególności: bardzo dobre przygotowane organizacyjne to zasługa: hm Alicji Szydło, hm Zbigniewa Sabińskiego i hm Wiesława Górnisiewicza. Spotkania takie będą organizowane w następnych latach.

19. Akcja „LOKAL”

Aby usprawnić swoją działalność Zarząd SPH poświecił dużo czasu na znalezienie lokalu na biuro Stowarzyszenia. Dzięki zaangażowaniu I V-ce Prezesa SPH hm Stanisława Piaseckiego oraz Pani Dyrektor MDK „Domu Harcerza” przy ul. Reymonta w Krakowie, Druhny hm Alicji Szydło stało się to realne. Wspólnie z Komendą Hufca ZHP Kraków-Krowodrza będziemy mogli korzystać z pokoju w „Domu Harcerza”, który został wyremontowany i (bardzo gustownie) umeblowany. Nareszcie w jednym miejscu

Zarząd SPH informuje, że Biuro Stowarzyszenia znajdujące się w MDK „Dom Harcerza” w Krakowie, ul. Reymonta 18; pokój nr 200, i jest czynne w każdą środę w godz. 16.00 – 18.00, począwszy od 27.04.2011r. Kierownikiem Biura jest Sekretarz Zarządu SPH Druhna hm Magdalena Migacz. Zapraszamy.

22. Spotkanie „Wspomnień”

Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy Członków naszego Stowarzyszenia ( hm Adama Jelonka, hm Tadeusza Kubasa i phm Jacka Małoty) i odbyło się w dniu 3 lutego 2012 roku w budynku dawnej Szkoły Podstawowej Nr 40 przy ulicy Czackiego 11 (obecnie mieści się tu XXVIII Liceum Ogólnokształcące).

Spotkanie odbyło się w 55-tą rocznicę reaktywowania działalności harcerskiej (styczeń 1957 r.) na terenie Ludwinowa w oparciu o uczniów ówczesnej Szkoły .

Uczestnikami tego niezapomnianego i wzruszającego spotkania, w liczbie 29 osób, byli Instruktorzy i Harcerze 7 Drużyny Harcerzy i Zielonego Szczepu „Ludwinów”. Po odśpiewaniu pieśni „Złączeni węzłem” (Hymn 7 DH) Druh hm Tadeusz Kubas, prowadzący spotkanie, serdecznie powitał wszystkich przybyłych, a szczególnie serdecznie: Druha hm Adama Jelonka (b. Drużynowego 7-mej Drużyny Harcerzy i b. Komendanta Zielonego Szczepu „Ludwinów”), Panią mgr Zuzannę Dziuba (Panią Dyrektor XXVIII LO ), Druha hm Jerzego Klinika (b. Komendanta Chorągwi Krakowskiej ZHP, Drużynowego Kręgu Instruktorów Seniorów Hufca ZHP Kraków-Podgórze) oraz Druha hm Stanisława Piaseckiego (V-ce Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie).

Następnie prowadzący spotkanie, Druh Tadeusz w krótkiej gawędzie przybliżył Uczestnikom Spotkania historię Ludwinowa - od czasów średniowiecza po dzień dzisiejszy, a także krótką historię Szkoły Podstawowej Nr 40 .

Z kolei głos zabrał Druh hm Adam Jelonek, emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, który opowiadał o początkach swojej działalności harcerskiej (do ZHP wstąpił 15 marca 1945 roku) i instruktorskiej ( w 1946 roku zorganizował 7 DH im. W. Jagiełły, którą prowadził przez kilkadziesiąt lat) ze szczególnym uwzględnieniem okresu 1945 - 1949 oraz o niezapomnianych chwilach spędzonych na obozach stałych, wędrownych, żeglarskich i spływach Odrą i Wisłą.

Kolejny punkt programu - to zwiedzenie budynku Szkoły, a ponieważ większość uczestników Spotkania to byli uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 40 wróciły wspomnienia sprzed kilkudziesięciu lat. Oczywiście przewodniczką była tutaj Pani mgr Zuzanna Dziuba, Dyrektorka XXVIII LO, która z dumą pokazywała poszczególne sale lekcyjne i pracownie szkolne. Faktycznie, baza szkoły oraz jej osiągnięcia wzbudziły uznanie uczestników spotkania. W podziękowaniu, Pani Dyrektor otrzymała od uczestników Spotkania specjalny adres i bukiet kwiatów, a w pięknych słowach za możliwość zorganizowania Spotkania podziękował Jej Druh Stanisław Turek. Pani Dyrektor ze swojej strony podziękowała za zorganizowanie spotkania i zaapelowała o organizację kolejnych.

Organizatorzy przygotowali na Spotkanie okolicznościowy Śpiewniczek i jak się okazało nikt nie zapomniał śpiewanych przed laty piosenek.

Druga, nieoficjalna i wspomnieniowa, część spotkania odbyła się w sąsiedztwie szkoły w Restauracji Hotelu „WILGA” i trwała się do późnych godzin nocnych. A było co wspominać.

Do następnego SPOTKANIA !!!!

23. Realizacja zadania publicznego zleconego przez Wojewodę Małopolskiego

Zarząd Stowarzyszenia w ramach realizacji zadania publicznego („Aktywizacja Seniorów przy wykorzystaniu ich własnych kompetencji i umiejętności, w szczególności poprzez działania podejmowane na rzecz osób potrzebujących wsparcia”) zleconego przez Wojewodę Małopolskiego (dotacja w wysokości 7.875,- zł) zrealizował n/w kursy:

a) Kurs teoretyczny na stopień żeglarza jachtowego (80 godz.)

Kurs został zorganizowany się w terminie od 08.10.2011 do 29.12.2011. Zajęcia teoretyczne (40 godzin wykładów) odbywały się w Sali Konferencyjnej MDK „Dom Harcerza” w Krakowie. Prowadzili je: Jerzy Klinik, Jacek Małota, Andrzej Marcińczyk, Maciej Struś, Ryszard Wójcik - nasi doświadczeni żeglarze, posiadający patenty Kapitana Jachtowego i Instruktora Żeglarstwa.

Zajęcia praktyczne (40 godzin) to pływanie na Bagrach w Krakowie (łodzie typu „OMEGA”) oraz prace bosmańskie związane z wyciągnięciem łodzi żaglowych na brzeg (30.10.2011) i ich zabezpieczeniem przed sezonem zimowym. W kursie wzięło udział 26 uczestników i o dziwo - frekwencja na zajęciach była prawie 100 procentowa. Na zakończenie uczestnicy musieli zdać egzamin wewnętrzny (testy teoretyczne z przedmiotów: budowa jachtów, przepisy, meteorologia, teorii manewrowania i żeglowania, locja, ratownictwo oraz wykazać się umiejętnością wiązania węzłów żeglarskich). Nie było łatwo, część osób musiała zdawać egzamin poprawkowy, ale wszyscy ukończyli kurs z wynikiem pozytywnym, a stosowne dyplomy i zaświadczenia o udziale w kursie odebrali z rąk V-ce Prezesa Zarządu Stowarzyszenia, Druha hm Stanisława Piaseckiego.

Dalsza część szkolenia praktycznego odbędzie się w lipcu przyszłego roku na Obozie Żeglarskim SPH na Jeziorze Jeziorak k/Iławy.

b) Kurs komputerowy II stopnia w Krakowie (48 godz.)

I Kurs został zorganizowany w Krakowie w terminie od 12.10.2011 do 28.12.2011; w Pracowni Komputerowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 17 w Krakowie, przy ulicy Fredry 65. Zajęcia, w których wzięło udział 14 osób prowadziła Pani mgr Ewa Frett. W trakcie 48 godzinnego kursu uczestnicy mogli pogłębić swoja wiedzę informatyczną w następujących zagadnieniach: System operacyjny – Windows (ME); edytor tekstu MS WORD; Program graficzny – PAINT; zakładanie stron internetowych; Internet ( Poczta elektroniczna, foldery i reguły wiadomości, komunikacja przez Internet, wyszukiwanie zaawansowane); arkusz kalkulacyjny MS EXCEL; wirusy komputerowe i ochrona antywirusowa oraz programy edukacyjne i multimedialne. Na zakończenie kursu każdy uczestnik otrzymał Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Podczas sympatycznego spotkania uroczystego wręczenia „Zaświadczeń…” dokonał V-ce Prezes Zarządu, Druh hm Stanisław Piasecki.

Serdecznie dziękujemy Pani Dyrektor Szkoły, mgr Alicji Kapci za możliwość zorganizowania kursu na terenie Szkoły.

c) Kurs komputerowy II stopnia w Jaszczurowej (48 godz.)

II Kurs został zorganizowany wspólnie z Panem mgr Wacławem Wądolnym - Wójtem Gminy Mucharz w terminie od 10.10.2011 do 31.12.2011. Zajęcia odbywały się w Pracowni Komputerowej Szkoły Podstawowej w Jaszczurowej. Zajęcia, w których wzięło udział 10 osób prowadził Pan mgr inż. Daniel Paleczny. W trakcie 48 godzinnego kursu uczestnicy mogli pogłębić swoja wiedzę informatyczną w podobnym zakresie jak na kursie w Krakowie.

Uroczyste wręczenie Dyplomów ukończenia kursu odbyło się w Sali Plenarnej Urzędu Gminy Mucharz z udziałem Wójta Gminy Mucharz Pana mgr Wacława Wądolnego i V-ce Prezesa Zarządu SPH Druha hm Stanisława Piaseckiego. Serdecznie dziękujemy Panu Dyrektorowi Szkoły, mgr Wiesławowi Malinkiewiczowi za możliwość zorganizowania na terenie Szkoły kursu oraz Pani mgr Teresie Chmielarz- Bryndzy z Urzędu Gminy za pomoc w organizacji kursu.

24. Dzień Myśli Braterskiej - Benefis Druha hm Stanisława Spólnika

Dzień Myśli Braterskiej to obchodzony na całym świecie dzień przyjaźni i braterstwa. Idea ustanowienia tego święta zrodziła się na IV Międzynarodowej Konferencji Skautek i Przewodniczek w 1926 roku w Stanach Zjednoczonych. Wybrano 22 lutego – dzień urodzin zarówno założyciela skautingu, sir Roberta Baden – Powella oraz jego żony Olave Baden-Powell.

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie postanowił, na stałe, włączyć obchody Dnia Myśli Braterskiej do kalendarza działań proponowanych członkom Stowarzyszenia. W roku ubiegłym z tej okazji spotkaliśmy się w Nowohuckim Centrum Kultury.

Natomiast w roku bieżącym z okazji Dnia Myśli Braterskiej został zorganizowany benefis Druha hm Stanisława Spólnika, członka założyciela i przez 12 lat Sekretarza Zarządu naszego Stowarzyszenia, który 55 lat temu wstąpił do ZHP w Łagiewnikach tam rozpoczął swoją długą i owocną działalność instruktorską.

Benefis odbył się w dniu 5 marca (tj w poniedziałek) w Sali Widowiskowej Domu Kultury Kraków-Podgórze przy ulicy Sokolskiej 13, z inicjatywy dh hm Jerzego Klinika, Drużynowego Kręgu Seniorów Hufca ZHP Kraków-Podgórze, (jako wspólne przedsięwzięcie Kręgu Instruktorów Seniorów Hufca ZHP Kraków-Podgórze, Zarządu SPH i Komendy Hufca ZHP Kraków-Podgórze), który zaproponował, poświęcić go właśnie Druhowi hm Stanisławowi Spólnikowi.

Spotkanie rozpoczął Druh hm Jerzy Klinik od wprowadzenia i powitania Jubilata Druha hm Stanisława Spólnika i Jego Rodziny (Małżonki Bogusławy, Córek Katarzyny i Agnieszki, Zięcia, Wnuka i Wnuczki). Symboliczną watrę zapalili hm Stanisław Spólnik oraz hm Joanna Siekaniec. Kilka zaśpiewanych harcerskich piosenek sprawiło, że zrobiło się nie tylko uroczyście ale i przytulnie, miło i przyjaźnie. Prowadzący spotkanie hm Jerzy Klinik serdecznie powitał licznie przybyłych Instruktorów Seniorów, a w szczególności: byłego V-ce Prezydenta Miasta Krakowa, mgr inż. Mariana Kuliga, Komendanta Krakowskiej Chorągwi ZHP Druha hm Pawła Grabki; Prezesa SPH w Krakowie Druhnę hm Danutę Noszkę-Leśniewską, Przewodniczącego Rady Dzielnicy IX Łagiewnki – Borek Fałęcki p. Krzysztofa Muchę, Prezesa Łagiewnickiego Towarzystwa Kulturalnego Edwarda Kucałę, V-ce Prezesów SPH, Druhów hm Stanisława Piaseckiego i hm Wiesława Wójcika, Komendantkę Hufca ZHP Kraków-Podgórze Druhnę hm Joannę Siekaniec, byłych Komendantów Chorągwi Krakowskiej ZHP hm Władysława Pancerza i hm Tadeusza Prokopiuka i byłych Hufcowych Hufca Kraków-Podgórze Jubilata -hm Stanisława Spólnika, hm Mariana Kowalskiego, hm Piotra Koczanowskiego, hm Wiesława Wójcika, hm Bogusława Zająca, hm Jana Maciejowskiego, hm Barbarę Kryszałowicz, hm Marcina Czechowskiego. Następnie z okazji Dnia Myśli Braterskiej złożył wszystkim obecnym serdeczne życzenia.

Po piosence „Komendant” zaśpiewanej dla Jubilata rozpoczęła się zasadnicza część benefisu. Działalność harcerska i instruktorska Druha hm Stanisława Spólnika została podzielona na 6 okresów i przedstawiona w formie (przygotowanej przez Druhnę hm Władysławę Francuz (przy współudziale hm. Andrzeja Gaczorka i hm Jerzego Klinika) prezentacji komputerowej wzbogacanej gawędami i przeplatanej harcerskimi piosenkami.

Okres 1 : harcerz, przyboczny, drużynowy, Komendant Szczepu– gawęda Druha hm Adama Jelonka i hm Jacka Kucharskiego

Okres 2 :Komenda Hufca Kraków - Podgórze – gawęda Druhny hm Małgorzaty Komorowskiej i hm Władysławy Francuz

Okres 3 : działalność w Chorągwi Krakowskiej ZHP – gawęda Druha hm Tadeusza Prokopiuka

Okres 4 : działanie w Łagiewnickim Towarzystwie Kulturalnym – gawęda Prezesa ŁTK mgr Edwarda Kucały

Okres 5 : Krąg Seniorów Hufca ZHP Kraków-Podgórze – gawęda Druha hm Władysława Dobosza

Okres 6 : działanie w Stowarzyszeniu Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie – gawęda Druhny hm Danuty Noszki-Leśniewskiej

Piosenki harcerskimi były śpiewane przy akompaniamencie fortepianowym Córki Jubilata, Druhny Kasi Hrynkiewicz i gitarowym Wnuka Jubilata Mateusza Hrynkiewicza . Na te okazję został przygotowany przez Druhnę hm Władysławę Francuz specjalny Śpiewniczek – w sumie zaśpiewaliśmy wspólnie 22 piosenki). Należy podkreślić, że wszystkie gawędy były bardzo emocjonalne i mówione od serca, lekko dowcipnie i z wielkim szacunkiem dla naszego Druha Komendanta. Ostatnia części uroczystości to podziękowanie Jubilatowi za 55 lat pracy na rzecz Związku Harcerstwa Polskiego, życzenia zdrowia i dalszej aktywności na wspólnym „zielonym szlaku”. Druh hm Jerzy Klinik w imieniu wszystkich zebranych wręczył Jubilatowi KOSZ czerwonych róż oraz zdjęcie Jubilata z podpisami uczestników Benefisu. Od SPH okolicznościowy adres wręczyła Jubilatowi Druhna hm Danuta Noszka – Leśniewska, Było też wiele innych zbiorowych i indywidualnych gratulacji i podziękowań. Wiedząc zapewne ze wzruszenie nie pozwoli mu na zabranie głosu Jubilat przygotował je tak że za organizacje Benefisu w Jego imieniu podziękowała Córka Agnieszka. Było to bardzo wzruszające wystąpienie – tak że większość zebranych wycierała płynące łzy. A później pamiątkowe zdjęcia, najpierw zbiorowe na schodach a następnie w mniejszych grupach – oczywiście z Jubilatem. I rozmowy kuluarowe najczęściej przy poczęstunku zafundowanym przez SPH.

Całość przygotował specjalnie powołany Sztab w składzie: hm Jerzy Klinik (Szef), hm Jolanta Siekaniec, hm Marek Dobosz, hm Władysława Francuz, hm Stanisław Piasecki, hm Małgorzata Komorowska, hm Andrzej Gaczorek, hm Wiesław Wójcik, hm Krzysztof Poniedziałek, phm Andrzej Marcińczyk przy współudziale SPH i instruktorów Hufca Kraków-Podgórze.

Liczba, prawie 150 osób uczestniczących w Benefisie (głównie wychowanków Druha hm Stanisław Spólnika) świadczy o olbrzymim szacunku i autorytecie Jubilata oraz ogromnej więzi harcerskiej i przyjaźni jaka przed laty krzewił w środowisku podgórskim (i nie tylko).

25. „Harcerski Szlak”

To tytuł Książki napisanej przez Druha hm Józefa Lipca, związanego z harcerstwem Nowego Sącza i Krakowa o specjalności zuchowej i harcerskiej, aktualnie profesora i Kierownika Katedry Filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, członka naszego Stowarzyszenia. Książkę rozpoczyna przepiękna „Gawęda na stulecie”, którą Autor wygłosił w dniu 15 stycznia 2010 roku w Nowohuckim Centrum Kultury podczas uroczystego Koncertu zorganizowanego przez Zarząd SPH z okazji 100-lecia Harcerstwa i 10-lecia powstania Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie. Dalsze rozdziały książki w jej pierwszej części zatytułowanej „Słowo o Harcerstwie” noszą tytuły: Przestrzeń i czas wartości harcerskich; Fenomenologia nieprzetartych szlaków; Olimpizm i harcerstwo w poszukiwaniu nowej wspólnoty oraz Rozprawa o metodzie. Druga część książki to „Harcerskie Lata”, czyli wspomnienia z działalności harcerskiej i instruktorskiej Druha hm Józefa Lipca. Zawarte w książce bardzo ciekawe rozważania mogą stanowić podstawę do przygotowania gawęd, dyskusji, a na pewno skłaniają do rozważań na poruszane w nich tematy, dają również możliwość poznania drogi życiowej Autora. Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzję o zakupie kilkudziesięciu egzemplarzy książki i bezpłatnym ich przekazaniu jako pomocy metodycznej. Otrzymają ją: Komendanci Chorągwi ZHP, Komendanci Hufców Krakowskiej Chorągwi ZHP oraz Główna Kwatera ZHP i Komenda Chorągwi Krakowskiej ZHP. Będzie to prezent z okazji zbliżającego się Dnia Myśli Braterskiej (22 lutego 2012 roku). Dziękujemy Autorowi Druhowi hm Józefowi Lipcowi za trud związany z napisaniem i wydaniem książki.

26. „Kryształy Soli”

Urząd Gminy Mucharz, za działania które od roku 2006 prowadzimy na terenie tej Gminy zgłosił nasze Stowarzyszenie, jako kandydata, do nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego „KRYSZTAŁY SOLI”. Jest to nagroda dla najlepszych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Nasze Stowarzyszenie startowało w kategorii: „Sport, turystyka, rekreacja, ekologia oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” W dniu 14 października br. Komisja z Urzędu Marszałkowskiego przeprowadziła kontrolę działalności Stowarzyszenia (pod kątem ubiegania się o nagrodę „Kryształy Soli”) – SPH reprezentowali : hm Danuta Noszka-Leśniewska, hm Stanisław Piasecki, hm Tadeusz Prokopiuk. Komisja bardzo pozytywnie oceniła pracę Stowarzyszenia i godnie z procedurą przedstawiła stosowną opinię do Kapituły przyznającej nagrodę. Miło nam poinformować, że zostaliśmy PÓŁFINALISTAMI VII edycji Konkursu Kryształy Soli” 2011r. Jest to dla Stowarzyszenia wielkie wyróżnienie i uznanie za dotychczasową działalność. Warto wspomnieć, że na kilka tysięcy organizacji pozarządowych działających w województwie małopolskim do półfinału zostało zakwalifikowanych 18 organizacji w czterech kategoriach. W dniu 1 grudnia 2011 roku w Centrum „MANGGHA” w Krakowie odbyło się wręczenie nagród i ogłoszono laureatów w poszczególnych kategoriach.

Wielkie gratulacje dla Chorągwi Krakowskiej ZHP, która zwyciężyła w kategorii : „Edukacja i nauka” i zdobyła główną nagrodę: Laureat Grad Prix.

27. Indywidualne osiągnięcia Członków Stowarzyszenia.

a) Plebiscyt Gazety Krakowskiej – Człowiek Roku 2011

W dniu 28 lutego 2012 roku w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie odbyła się uroczysta Gala w trakcie której ogłoszono nazwiska laureatów 20-tego Plebiscytu „Gazety Krakowskiej” - „Człowiek Roku 2011” w Małopolsce. Miło nam zakomunikować, że w tym prestiżowym Plebiscycie Czytelników „Gazety Krakowskiej” Człowiekiem Roku 2011 w Małopolsce został Członek naszego Stowarzyszenia, Druh hm Waldemar Domański. Dla przypomnienia krótka sylwetka Laureata:

„Waldemar Domański – pomysłodawca Biblioteki Polskiej Piosenki, organizator corocznej Lekcji Śpiewania na Rynku Głównym w Krakowie. Jako radny Dzielnicy X Krakowa pomaga ubogim. W grudniu 2011 roku zorganizował akcje „Radni dla Bezradnych”, która polegała na wyremontowaniu mieszkania samotnej kobiety. Chce co roku przed świętami, powtarzać akcję i wciągnąć do niej radnych z całego Krakowa.”

Jesteśmy z Druha dumni i gratulujemy !!!

b) Nagroda Prezydenta Miasta Krakowa

Druhnie hm Alicji Szydło (Dyrektor MDK „Dom Harcerza” w Krakowie, członkini naszego Stowarzyszenia) z okazji Dnia Nauczyciela za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej została przyznana nagroda Prezydenta Miasta Krakowa ( Zarządzenie nr 2321/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12.10.2011 roku). Serdecznie gratulujemy.

28. Podsumowanie

Zarząd Stowarzyszenia w minionym okresie działał w oparciu o założenia programowo-organizacyjne na lata 2011-2014 zatwierdzone przez Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze oraz zatwierdzony przez Zarząd SPH plan swoich posiedzeń. Biorąc pod uwagę realizację zaplanowanych działań oraz ich ilość i różnorodność działalność Stowarzyszenia należy ocenić wysoko.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za okres 26.03.2010 – 31.03.2012 zatwierdzono na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia w dniu 21 marca 2012 roku.

 

Kraków, 21 marzec 2012 roku.

Sprawozdania za 2011 do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Ministerstwo Pracy
I Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa
 

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie za rok 2011 ( zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach)

§ 2 pkt. 1

Dane o Stowarzyszeniu
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów Ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach” [Dz.U. z 1989, nr 20, poz. 104 z późn. zm.] oraz Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną. Stowarzyszenie swoim zasięgiem obejmuje obszar województwa małopolskiego. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

 1. Nazwa, siedziba i adres
  Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie
  31-131 Kraków, ul. Karmelicka 31
  tel./fax : 12/633 33 57 ; 12/634 44 40
  Biuro Zarządu/adres do korespondencji:
  30-059 Kraków, ul. Reymonta 18
 2. Data wpisu i numer KRS:
  03.04.2000 rok – Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie dokonuje wpisu Stowarzyszenia w dziale A Rejestru Stowarzyszeń (Ns. Rej. St. 39/00)
  16.01.2006 rok – data uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego
  Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  Sygnatura sprawy: KR.XI NS-REJ. KRS/017384/05/994
 3. NIP: 676-21-64-200
 4. REGON: 367196831
 5. Członkowie Zarządu
  • hm Danuta Noszka-Leśniewska - Prezes
  • hm Stanisław Piasecki – V-ce Prezes
  • hm Wiesław Wójcik – V-ce Prezes
  • hm Magdalena Migacz – Sekretarz
  • hm Krystyna Wywiał – Skarbnik
  • hm Alicja Szydło – Członek Zarządu
  • hm Jerzy Klinik – Członek Zarządu
  • hm Paweł Grabka – Członek Zarządu
 6. Cele statutowe
  Wyszczególnione poniżej cele Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie są zgodne z art. 4. ust1.Ustawy z dnia 24.04.2003 roku „o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” i obejmują zadania w zakresie:
  1. pomocy społecznej członkom ZHP i byłym instruktorom ZHP znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
  2. działalności charytatywnej, promocji i organizacji wolontariatu,
  3. nauki, oświaty i wychowania,
  4. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
  5. upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
  6. działalności wspomagające technicznie , sprzętowo, szkoleniowo, informacyjnie i finansowo Chorągiew Krakowską ZHP i jej członków,
  7. popieranie , rozwijanie i propagowanie działalności wychowawczej prowadzonej wśród dzieci i młodzieży harcerską metodą wychowawczą,
  8. podtrzymywanie tradycji oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
  9. prowadzenie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

§ 2 pkt. 2

Zasady, formy i zakres działalności statutowej (załącznik nr 1)
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. pozyskiwanie środków materialnych dla rozwoju i działalności Krakowskiej Komendy Chorągwi ZHP,
 2. tworzenie bazy materialnej i warunków sprzyjających realizacji programu ZHP – w jednostkach organizacyjnych Krakowskiej Chorągwi,
 3. wszechstronne propagowanie metod i technik pracy harcerskiej stosowanych w ZHP,
 4. współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia oraz integrowanie wysiłków na rzecz Harcerstwa,
 5. współpracę z osobami i instytucjami w zakresie informacji, wymiany doświadczeń, doradztwa i szkolenia, wspierających inicjatywy podejmowane przez Krakowską Komendę Chorągwi ZHP
 6. działalność wydawniczą wspierającą statutową pracę Komendy i jednostek organizacyjnych Chorągwi Krakowskiej,
 7. prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez działalność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską,
 8. działania sprzyjające rozwojowi i realizacji statutowych celów ZHP a to: organizacji spotkań, koncertów, wystaw, zajęć edukacyjnych, pobytów szkoleniowych i szkoleniowo wypoczynkowych szczególnie dla środowiska dzieci i młodzieży.
 9. tworzenie warunków do powstawania terenowych jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia, których podstawowym zadaniem jest wspieranie działających na ich terenie jednostek organizacyjnych ZHP lub podejmowanie starań zmierzających do reaktywowania harcerstwa na terenie działania Koła Stowarzyszenia.

§ 2 pkt. 3

Stowarzyszenie nie prowadziło i nie prowadzi działalności gospodarczej

§ 2 pkt. 4

Odpisy uchwał Zarządu w roku 2011 ( załącznik nr 2)

§ 2 pkt. 5 i pkt. 6

Informacja o wysokości uzyskanych przychodów (załącznik nr 3)
Informacja o poniesionych kosztach na:

 1. Realizację celów statutowych
 2. Administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.)
 3. Działalność gospodarczą – nie prowadzimy
 4. Pozostałe koszty

§ 2 pkt. 7

lit. a
Stowarzyszenie nie zatrudnia żadnych osób – wszyscy pracują społecznie

§ 2 pkt. 7

lit. b
Stowarzyszenie nie wypłacało żadnych wynagrodzeń, nagród, premii i innych świadczeń

§ 2 pkt. 7

lit. c
Stowarzyszenie nie wypłacało żadnych wynagrodzeń, nagród, premii i innych świadczeń

§ 2 pkt. 7

lit. d
dane o wydatkach na wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło.
W roku 2011 Zarząd Stowarzyszenia wydatkował z tytułu umów o dzieło n/w kwoty:

 1. Kurs komputerowy II stopnia w Krakowie – 1.440,- zł brutto
 2. Kurs komputerowy II stopnia w Bystrej – 1.440,- zł brutto
 3. Kurs żeglarski na stopień żeglarza jachtowego w Krakowie – 2.400,- zł brutto
 4. Koordynator realizacji zadania publicznego – 1.200,- zł brutto
 5. Tłumaczka języka chorwackiego (Obóz IZVIDAĆI) – 400,- zł brutto
 6. Prowadzenie strony internetowej Stowarzyszenia – 500,- zł brutto

§ 2 pkt. 7

lit. e
Stowarzyszenie nie udzielało żadnych pożyczek

§ 2 pkt. 7

lit. f
Rachunek bankowy:
PKO S.A. I.O. Kraków : 30-122 Kraków, ul. Wielopole 19
Nr 71 1020 2892 0000 5602 0149 0937
Stan konta na dzień 31.12.2011: 40,87 zł

§ 2 pkt. 7

lit. g
Stowarzyszenie nie nabywało żadnych akcji, udziałów i obligacji

§ 2 pkt. 7

lit. h
Stowarzyszenie nie posiada i nie nabyło żadnych nieruchomości

§ 2 pkt. 7

lit. i
Stowarzyszenie nie posiada i nie nabyło żadnych środków trwałych

§ 2 pkt. 7

lit. j
Dane o wartości aktywów i zobowiązań Stowarzyszenia (załącznik nr 3)

§ 2 pkt. 8

Stowarzyszenie w roku 2011 uzyskało od Wojewody Małopolskiego kwotę 7.875,- zł na realizację zadania publicznego : „Aktywizacja seniorów przy wykorzystaniu ich własnych kompetencji i umiejętności, w szczególności poprzez działania podejmowane na rzecz osób potrzebujących wsparcia”. W ramach tego zadania zostały zorganizowane dwa kursy komputerowe (dla 24 osób) i kurs żeglarski (dla 26 osób).
W roku 2011 Stowarzyszenie otrzymało z Urzędu Gminy Mucharz dotację na Obóz Żeglarski „MAZURY 2011” w wysokości 4.000,- zł (słownie: cztery tysiące zł) jako dofinansowanie uczestników Obozu – mieszkańców Gminy Mucharz.

§ 2 pkt. 9

Informacja o rozliczeniu Stowarzyszenia z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także składanych deklaracji podatkowych
Zarząd Stowarzyszenia przekazał w roku 2010 na konto Izby Skarbowej stosowne zobowiązania podatkowe w wysokości:

 1. Kurs komputerowy II stopnia w Krakowie – podatek 207,- zł
 2. Kurs komputerowy II stopnia w Bystrej – podatek 207,- zł
 3. Kurs żeglarski na stopień żeglarza jachtowego w Krakowie – podatek 346,- zł
 4. Koordynator realizacji zadania publicznego – podatek 173,- zł
 5. Tłumaczka języka chorwackiego (Obóz IZVIDAĆI) – podatek 58,- zł
 6. Prowadzenie strony internetowej Stowarzyszenia – podatek 72,- zł

§ 3

W okresie sprawozdawczym w Stowarzyszeniu została przeprowadzona w dniu 14 października 2011 roku kontrola działalności Stowarzyszenia przez Komisję z Urzędu Marszałka Małopolski. Kontrola związana była ze zgłoszeniem kandydatury Stowarzyszenia do nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego dla najlepszych Organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego „KRYSZTAŁY SOLI” 2011.
Stowarzyszenie do konkursu „Kryształy Soli” zgłosił wójt Gminy Mucharz.

§ 4

Podpisy członków Zarządu Stowarzyszenia ( co najmniej dwóch)
hm Danuta Noszka-Leśniewska (Prezes)

hm Stanisław Piasecki (V-ce Prezes)

hm Wiesław Wójcik (V-ce Prezes)

hm Magdalena Migacz (Sekretarz)

hm Krystyna Wywiał (Skarbnik)

Zatwierdzono na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia w dniu 21 marca 2012 roku
Kraków, 21 marca 20112 roku

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie za okres 18.03.2010-26.03-2011


STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ HARCERSTWA W KRAKOWIE
31-131 Kraków, ul. Karmelicka 31 ; tel./fax (12/633 33 57

Organizacja Pożytku Publicznego
NIP: 676-21-64-200 ; REGON: 367196831; KRS nr 0000114184)

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
za okres 18.03.2010 – 26.03 2011

Kraków, marzec 2011 roku

Dane o Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie działa na podstawie przepisów Ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach” [Dz.U. z 1989, nr 20, poz. 104 z późn. zm.] oraz Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną. Stowarzyszenie swoim zasięgiem obejmuje obszar województwa małopolskiego. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

1. Nazwa, siedziba i adres
Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie
31-131 Kraków, ul. Karmelicka 31
tel./fax : 12/633 33 57 ; 12/634 44 40
Biuro Zarządu/adres do korespondencji:
30-059 Kraków, ul. Reymonta 18

2. Data wpisu:
03.04.2000 rok - Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, dokonuje wpisu Stowarzyszenia w dziale A Rejestru Stowarzyszeń
(Ns. Rej. St. 39/00)
25.05.2000 rok - Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonuje wpisu Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS0000114184
16.01.2006 rok – data uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Sygnatura sprawy: KR.XI NS-REJ. KRS/017384/05/994


3. NIP: 676-21-64-200

4. REGON: 367196831

5. KRS nr: 0000114184

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa W Krakowie za okres 18.03.2010 – 31.03.2011


Dnia 18 marca 2010 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie w trakcie którego, pozytywnie oceniona została działalność Zarządu za rok poprzedni oraz zatwierdzono Plan Pracy Stowarzyszenia na kolejny rok.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 12 posiedzeń roboczych Zarządu oraz jedno uroczyste świąteczno – noworoczne. Posiedzenia robocze odbywały się w lokalu Komendy Chorągwi (10 pos.) lub w siedzibie KRAFOSU (2 pos.). Uroczyste świąteczno – noworoczne posiedzenie Zarządu, tradycyjnie, odbyło się w składzie rozszerzonym o grupę zasłużonych członków SPH i jak zwykle, dzięki uprzejmości Druha hm Andrzeja Krzyworzeki, w Hotelu „KRAKUS”.

Zmiany w składzie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
W dniu 18.03.2010 roku Druh hm Stanisław Spólnik, ze względów zdrowotnych, złożył rezygnację z pełnionej od momentu założenia Stowarzyszenia funkcji Sekretarza Zarządu. Biorąc pod uwagę motywację rezygnacji Zarząd SPH przyjął ją, dziękując bardzo serdecznie Druhowi Stanisławowi Spólnikowi za 10 lat jakże owocnej i pełnej oddania działalności. Równocześnie Druh St. Spólnik wyraził zgodę na pracę w składzie Komisji Rewizyjnej SPH.

Od maja br. obowiązki Sekretarza Zarządu SPH (po rezygnacji z pracy w Komisji Rewizyjnej, zaakceptowanej przez jej Przewodniczącego) pełni Druhna hm Magdalena Migacz.

W marcu br., Druhna hm Irena Bryła, na własną prośbę została odwołana z funkcji Skarbnika Zarządu SPH, pozostając nadal w składzie Zarządu. Prośba była motywowana bardzo dużym obciążeniem związanym z pełnioną funkcją Komendantki Chorągwi Opolskiej ZHP. Zarząd SPH serdecznie dziękuje Druhnie Irenie Bryle za pełnienie funkcji skarbnika w latach 2004 - 2010.
Obowiązki Skarbnika Zarządu powierzono druhnie hm Krystynie Wywiał.
Obydwie zmiany zostały zaakceptowane przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Zarząd pracował w składzie:

 • hm Danuta Noszka-Leśniewska – Prezes
 • hm Stanisław Piasecki - I V-ce Prezes
 • hm Wiesław Wójcik - II V-ce Prezes
 • hm Magdalena Migacz - Sekretarz
 • hm Irena Bryła - Członek
 • hm Danuta Bobek - Członek
 • hm Krystyna Wywiał - Skarbnik
 • hm Stefan Salamon - Członek

W zasadzie na wszystkich posiedzeniach Zarządu obecny był Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, Druh hm Władysław Pancerz lub jego Z-ca, Druh hm Tadeusz Prokopiuk.
Komisja Rewizyjna pracowała w składzie:

 • hm Władysław Pancerz – Przewodniczący
 • hm Tadeusz Prokopiuk - V-ce Przewodniczący
 • hm Stanisław Spólnik - Sekretarz

Działalność Stowarzyszenia w okresie sprawozdawczym

1. Walne zebranie Sprawozdawcze SPH za rok 2009

W dniu 18.03.2010, w Sali kominkowej Komendy Krakowskiej Chorągwi ZHP odbyło się Walne Sprawozdawcze Zebranie SPH. Po rozpoczęciu, prowadząca hm Danuta Noszka-Leśniewska wręczyła, nieobecnym na Spotkaniu po Latach w dniu 15.01br, Medale „Zasłużony dla SPH”, Odznaki „Za Zasługi dla SPH” oraz Listy Gratulacyjne.
Bardzo miłym i ciekawym punktem programu była prezentacja komputerowa pt. ”Poczet Harcmistrzów”, przygotowana i przedstawiona przez hm Władysławę Francuz. Zaprezentowane zostały sylwetki Druhen i Druhów harcmistrzów: Danuty Bobek, Władysławy Marii Francuz, Jerzego Klinika, Andrzeja Krzyworzeki, Józefa Lipiec, Ferdynanda Nawratil, Danuty Noszka-Leśniewskiej, Stanisława Piaseckiego, Tadeusza Prokopiuka, Zbigniewa Sabińskiego, Stanisław Spólnika, Antoniego Weyssenhoffa, Andrzeja Zięblińskiego.
Jednogłośnie podjęto uchwałę o nadaniu godności Członków Honorowych SPH. Pierwszymi Członkami Honorowymi Stowarzyszenia zostali nasi sprzymierzeńcy:
- prof. Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa,
- mgr Tadeusz Trzmiel hm – V-ce Prezydent Miasta Krakowa,
- mgr Wacław Wądolny - Wójt Gminy Mucharz

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia w roku 2009 przedstawili: w części organizacyjno –programowej Prezes hm Danuta Noszka-Leśniewska i I V-ce Prezes hm Stanisław Piasecki, a sprawozdanie finansowe Skarbnik hm Irena Bryła.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej SPH przedstawił jej Przewodniczący hm Władysław Pancerz.
I V-ce Prezes hm Stanisław Piasecki podał również informację o zamierzeniach organizacyjno –programowych na bieżący i następny rok harcerski. II V-ce Prezes hm Wiesław Wójcik przedstawił proponowane przez Zarząd zmiany w Statucie Stowarzyszenia wraz z uzasadnieniem. Po dyskusji, przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków hm Józef Lipiec przedstawił do zatwierdzenia uchwały w sprawach:
- skwitowania działalności Zarządu Stowarzyszenia w 2009 roku,
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2009,
- zatwierdzenia proponowanych zmian w Statucie Stowarzyszenia.
Uchwały zostały zatwierdzone.
W zebraniu wzięło udział 37 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

2. Nagroda im. hm Zdzisława Trylskiego

Do tytułu Instruktora Roku Chorągwi Krakowskiej ZHP za rok harcerski 2009/2010 zostali zgłoszeni:
a) phm Anna Waga – drużynowa 3 DH „Badyle” , Hufiec Wadowice
b) hm Robert Kadela – drużynowy 130 DS. „Stu trzydziestu z Mucharza” , Hufiec Wadowice
c) pwd Agnieszka Talar – drużynowa DH „Kto to” , Hufiec Andrychów
d) phm Adam Bałas – drużynowy, Szczep „Preria” , Hufiec Kraków-Podgórze
e) phm Dorota Prusinkiewicz – drużynowa 295 DW „KPW” , Hufiec Kraków-Podgórze
f) phm Ewa Job – drużynowa 6 GZ „Dzieci Słońca” , Hufiec Kraków-Nowa Huta
g) pwd Anna Hałatek – drużynowa 4 DH „Azymut w Węgrzcach Wielkich” , Hufiec Wieliczka
h) phm Gabriela Kucharska – przyboczna 2 NDWp „Płomienie” , Hufiec Nowy Sącz
i) phm Agnieszka Brągiel – Komendantka Hufca , Hufiec Gorlice

Zarząd SPH z udziałem Druha hm Pawła Miłobędzkiego – z-cy Komendanta Chorągwi Krakowskiej ZHP na posiedzeniu w dniu 09 września 2010 roku, jednogłośnie podjął Uchwałę nr 3/82/2010 o przyznaniu tytułu INSTRUKTORA ROKU Chorągwi Krakowskiej ZHP za rok 2009/2010 hm Robertowi Kadeli z Hufca ZHP Wadowice.
Wraz z tytułem hm R. Kadela otrzymał nagrodę im. hm Zdzisława Trylskiego w wysokości 1500 zł. Serdecznie gratulujemy!
Okolicznościowy dyplom i nagroda zostały wręczone hm R. Kadeli przez Prezesa SPH hm Danutę Noszkę – Leśniwską oraz phm Marię Trylską – wdowę po śp. hm Zdzisławie Trylskim w dniu 19 września 2010 roku na inauguracji Nowego Roku Harcerskiego Chorągwi Krakowskiej ZHP w Wadowicach. W inauguracji wzięli udział również z Zarządu SPH : hm. Danuta Bobek, hm. Stanisław Piasecki oraz hm. Wiesław Wójcik.

3. Akcja „STANICA”

Zarząd Stowarzyszenia czynił bardzo intensywne starania związane z lokalizacją nad przyszłym Zbiornikiem „Świnna Poręba” w Gminie Mucharz Ośrodka Szkoleniowego SPH. Między innymi:
- w czerwcu 2010 roku został wykonany kosztorys „Budowy zespołu budynków Ośrodka Szkoleniowego SPH w Brańkówce, Gmina Mucharz wraz z infrastrukturą zewnętrzną” .
- w lutym 2011 roku została wykonana przez Pracownię Architektoniczną Igor Pacanowski & Beata Pacanowska całościowa koncepcja Ośrodka Szkoleniowego Stowarzyszenia (Stowarzyszenie nie poniosło żadnych kosztów – Pracownia wykonała koncepcję społecznie).
- i najważniejsza sprawa ,która blokowała nasze kolejne działania został zatwierdzony” Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mucharz” (ogłoszony 21.12.2010 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego).

Obecnie Zarząd Stowarzyszenia czyni starania o załatwienia spraw formalnych związanych z przekazaniem terenu oraz zabezpieczenia środków finansowych na realizację inwestycji.

4. Kursy Komputerowe

W dniach 23.02.- 25.05.2010 roku w Szkole Podstawowej w Świnnej Porębie został przeprowadzony kurs komputerowy II stopnia. Organizatorami kursu byli: SPH w Krakowie oraz Wójt Gminy Mucharz. Zajęcia prowadziła mgr Beata Chachulska. Kurs ukończyło 11 uczestników, a dyplomy na ostatnich zajęciach wręczali: Wójt Gminy Mucharz Wacław Wądolny oraz Prezes Zarządu SPH Danuta Noszka – Leśniewska. Warto nadmienić, że informacja na temat kursu, jako kolejnej wspólnej inicjatywy, ukazała się na stronie internetowej gminy Mucharz oraz , że najstarszym uczestnikiem kursu był ks. Jan Marcisz (Proboszcz Parafii w Mucharzu) mający 73 lata i dewizę życiową: „ na naukę nigdy nie jest za późno”.

5. Kursy żeglarskie

W br. zostały zorganizowane dwa kursy teoretyczne na stopień żeglarza jachtowego. Kierownikiem Wyszkolenia Żeglarskiego na obydwu kursach był kapitan jachtowy, Druh hm. Jerzy Klinik.
Kursy przeprowadzono w:
a) Krakowie – w terminie 10.03.2010 do 26.05.2010 , zajęcia odbywały się w Sali Kominkowej Chorągwi Krakowskiej ZHP w Krakowie, ul. Karmelicka 31. Kurs ukończyło 12 uczestników – każdy otrzymał stosowne zaświadczenie i dyplom okolicznościowy. Kadrę kursu stanowili dh. dh: hm Jerzy Klinik (Kapitan Jachtowy), phm Jacek Małota (Kapitan Jachtowy), hm Ryszard Wójcik (Kapitan Jachtowy), hm Andrzej Marcińczyk (Sternik Jachtowy) i hm Maciej Struś (Kapitan Jachtowy). Wszyscy są instruktorami PZŻ.

b) Mucharzu – w terminie 13.03.2010 do 17.04.2010 , zajęcia odbywały się w Świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Mucharzu. Kurs ukończyło 14 uczestników – każdy otrzymał stosowne zaświadczenie i dyplom okolicznościowy. Kadrę kursu stanowili dh. dh: hm Jerzy Klinik (Kapitan Jachtowy), phm Jacek Małota (Kapitan Jachtowy), hm Ryszard Wójcik (Kapitan Jachtowy), hm Andrzej Marcińczyk (Sternik Jachtowy) i hm Maciej Struś (Kapitan Jachtowy). Wszyscy są instruktorami PZŻ.
Uczestnicy obu kursów brali również udział w szkoleniu praktycznym na Zalewie Bagry w Krakowie oraz na Jeziorze Rożnowskim.

6. Obóz Żeglarski Stowarzyszenia „MAZURY 2010”

W czasie Akcji Letniej 2010 Stowarzyszenie zorganizowało kolejny obóz żeglarski na Mazurach.
Czas trwania: 17.07.2010 do 27.07.210 tj. 11 dni
Uczestnicy: 28 osób : wiek od 14 do 60 lat podzieleni na 5 wacht :
3- sześcioosobowe i 2- pięcioosobowe
Organizacja Obozu to wspólne przedsięwzięcie SPH oraz Gminy Mucharz – podobnie jak w roku ubiegłym. Z Gminy Mucharz w Obozie wzięło udział 9 osób.
Kadra: 6 osób
Komendant: hm. Krzysztof Poniedziałek
Kwatermistrz: hm. Stanisław Piasecki
Kierownik Wyszkolenia Żeglarskiego: hm. Andrzej Marcińczyk (sternik jachtowy, patent nr 1437/KR ; instruktor PZŻ, patent nr 2012)
Kadra Żeglarska:
Sternicy: Ewelina Kaczanowska (żeglarz jachtowy , patent nr K/199)
Kuba Małota ( sternik jachtowy, patent nr K/8)
Andrzej Marcińczyk (sternik jachtowy, patent nr 1437/KR)
Barbara Marcińczyk (żeglarz jachtowy, patent nr K/25/duplikat)
Stanisław Piasecki (sternik jachtowy , patent nr PZŻ/316)
Wyczarterowane jachty: 5 szt.jachtów typu slup - Tango 730 (6-cio osobowe, szer.2.8m, długość 7,3 m ; 25m² żagla)
(Galindia – Czarter Jachtów Edmund Grzymała Giżycko)
Cel obozu: aktywny wypoczynek uczestników (z elementami obozu harcerskiego) oraz praktyczne szkolenie żeglarskie mające na celu przygotowanie do egzaminu państwowego na stopień Żeglarza Jachtowego.


Schemat ramowy: - przed południem – szkolenie żeglarskie (ew. zwiedzanie okolicy)
- po południu – szkolenie żeglarskie , zajęcia sportowe
- wieczorem - nauka piosenek, ognisko (jeżeli to możliwe)
Trasa obozu:
Giżycko (Port Piękna Góra) – Jezioro Kisajno – Jezioro Dobskie – Jezioro Łabaj – Jezioro Dargin – Jezioro Kirsajty – Jezioro Mamry – Jezioro Święcajty – Giżycko (Port Piekna Góra)

Posumowanie:
- obóz można uznać za bardzo udany, piękna słoneczna pogoda , dobry wiatr
- szkolenie żeglarskie było intensywne : wniosek KWŻ – wskazane jest organizować obozy szkoleniowe dwutygodniowe, obecni uczestnicy powinni się doszkolić na Bagrach we wrześniu (chcący zdawać egzamin na stopień żeglarski)
- planowane spotkanie poobozowe 11.09.2010r.przy Szkole Podstawowej w Świnnej Porębie ( o godz. 16.00) gdzie zobaczymy jak oceniają obóz uczestnicy
- należałoby przemyśleć sprawę zróżnicowania wiekowego uczestników
- cała Kadra pracowała na Obozie społecznie w tym z własnych środków pokrywała koszt dojazdu na Obóz i powrotu z Obozu
Biorąc pod uwagę bardzo dobra organizację, wspaniałą atmosferę i zrealizowanie planów szkoleniowych, obóz został wysoko oceniony przez Zarząd SPH.
Serdecznie gratulujemy i dziękujemy Komendantowi Obozu hm Krzysztofowi Poniedziałkowi oraz pozostałym członkom kadry obozowej.
Spotkanie poobozowe odbyło się w dniu 11 września przy Szkole Podstawowej w Świnnej Porębie. Wzięło w nim udział 20 uczestników obozu. W programie była m.in. prezentacja komputerowa zdjęć obozowych, wspomnienia, wymiana zdjęć, szanty i grillowanie.

Egzamin państwowy na stopień żeglarza jachtowego
Egzamin dobył się w dniu 2 października 2010 roku na zalewie Bagry w Krakowie. Stopień żeglarza jachtowego zdobyło 6 osób (uczestników Obozu) tj.: hm. Krzysztof Poniedziałek, Marcin Dzięgielewski, Maciej Trąbka, Filip Kiszka, Izabela Koper oraz Karol Wawrzkiewicz. Dla przypomnienia w roku ubiegłym patent żeglarza jachtowego zdobyły 4 osoby.
Gratulujemy i tak trzymać !!!!!

7. VI Spotkanie „Po Latach”

W dniu 15 stycznia 2011 roku o godz. 12.00 w Hotelu „Krakus-Junior” w Krakowie odbyło się kolejne Spotkanie członków Stowarzyszenia i byłych Instruktorów ZHP. Gospodarzem i głównym organizatorem Spotkania był Druh hm Andrzej Krzyworzeka, Prezes Zarządu Krakowskiego Przedsiębiorstwa Hotelarsko-Turystycznego w Krakowie ( Członek Wspierający SPH). Licznie przybyłych uczestników spotkania, ponad 80 osób, powitała Druhna hm Danuta Noszka-Leśniewska, Prezes Zarządu Stowarzyszenia. Szczególnie serdecznie Druhna Prezes i zebrani powitali V-ce Prezydenta m. Krakowa mgr inż. Tadeusza Trzmiela oraz nowo wybranego Komendanta Chorągwi Krakowskiej ZHP Druha hm Pawła Grabkę i i jego poprzednika na tej funkcji Druha hm Andrzeja Żugaja.
Bardzo ciepło zebrani powitali byłych komendantów Krakowskiej Chorągwi i Hufców ZHP. Równie ciepło zostali powitani członkowie naszego Stowarzyszenia: były Prezydent Miasta Krakowa Pan Jan Nowak, były Kurator Oświaty Pan Mieczysław Noworyta oraz osoby piastujące godność Profesorską.
Następnie Druhna Prezes odczytała okolicznościowy adres Naczelniczki ZHP, Druhny hm Małgorzaty Sinicy skierowany do uczestników spotkania po czym krótko omówiła dotychczasowe działania SPH i zamierzenia na najbliższy okres czasu.

W swoim wystąpieniu, V-ce Prezydent m. Krakowa, mgr inż. Tadeusz Trzmiel bardzo wysoko ocenił organizację przez Komendę Chorągwi Jubileuszowego Zlotu z okazji 100- lecia Harcerstwa, jak również udział w tym przedsięwzięciu członków naszego Stowarzyszenia. Wyrazem tego było wręczenie kolejnym członkom naszego SPH odznak „Honoris Gratia” za szczególne zasługi dla m. Krakowa i jego mieszkańców. Odznaki otrzymali Druhowie:
hm Henryk Chrobak
hm Jacek Niziołek

Komendant Chorągwi, Druh hm Paweł Grabka udekorował srebrnym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP” Druhnę hm Barbarę Ufir , a następnie wspólnie z Druhem hm Andrzejem Żugajem wręczyli Honorowe Odznaki z okazji 100-lecia Harcerstwa w Krakowie członkom SPH, którzy wnieśli znaczący wkład w rozwój harcerstwa na terenie Chorągwi Krakowskiej ZHP. Otrzymali je:

w stopniu złotym:
1. hm Jarosław Balon 10. hm Józef Lipiec (prof. UJ)
2. hm Stanisław Ciuła (pośmiertnie) 11. hm Barbara Panaś (pośmiertnie)
3. hm Władysława Maria Francuz 12. hm Władysław Pancerz
4. hm Adam Jelonek (prof. UJ) 13. hm Tadeusz Prokopiuk
5. hm Jerzy Klinik 14. hm Zbigniew Sabiński
6. hm Andrzej Krzyworzeka 15. hm Stanisław Spólnik
7. hm Juliusz Langner
8. hm Tadeusz Trzmiel (V-ce Prezydent m. Krakowa)
9. hm Antoni Weyssenhoff (pośmiertnie)
w stopniu srebnym:
1. hm Marian Bubak 10. hm Marian Kowalski
2. hm Jerzy Kujawski 11. hm Bohdan Makary
3. hm Stanisław Mandecki 12. hm Magdalena Migacz
4. hm Zenon Morawiec 13. hm Ferdynand Nawratil
5. hm Stanisław Piasecki 14. hm Małgorzata Pobóg-Malinowska
6. hm Stefan Salamon 15. hm Kazimierz Schutterly (pośmiertnie)
7. hm Jerzy Tarnawski 16. hm Wiesław Wójcik
8. hm Krystyna Wywiał 17. hm Anna Zaleska
9. hm Andrzej Ziębliński (prof. ASP)
w stopniu brązowym:
1. hm Zbigniew Burzyński 16. hm Maria Mrugacz
2. hm Roman Byszewski 17. hm Zofia Mułka
3. hm Kazimierz Dziedzic 18. hm Piotr Niwiński
4. hm Andrzej Gaczorek 19. mgr Jan Nowak (b. Kurator)
5. hm Wiesław Górnisiewicz 20. mgr Mieczysław Noworyta (b. Kurator )
6. hm Zbigniew Jaglarz 21. hm Krzysztof Poniedziałek
7. hm Stanisław Kieres 22. hm Andrzej Słowik
8. hm Małgorzata Komorowska 23. hm Maciej Struś
9. hm Ryszard Korski 24. hm Alicja Szydło
10. hm Krystyna Kowalska 25. hm Marek Valenta
11. hm Krystyna Krzyk 26. hm Ryszard Wójcik
12. phm Jacek Małota 27. hm Bogusław Zając
13. phm Andrzej Marcińczyk
14. hm Adam Micek
15. hm Tadeusz Moskal
Druh hm Paweł Grabka w swoim wystąpieniu przedstawił najważniejsze zamierzenia Komendy Chorągwi na najbliższą kadencję. Za jedno z najważniejszych zadań uznał reaktywowanie czterech zlikwidowanych Hufców i zaapelował o pomoc Stowarzyszenia w tym zakresie. Oczywiście pomożemy. Natomiast Druh hm Andrzej Żugaj złożył na ręce V-ce Prezydenta m. Krakowa, mgr inż. Tadeusza Trzmiela serdeczne podziękowania dla władz Miasta Krakowa za pomoc logistyczną i finansową w zorganizowaniu Jubileuszowego Zlotu Jubileuszowego i imprez towarzyszących przeprowadzonych z okazji 100-lecia Harcerstwa oraz systematyczne wspieranie działań Chorągwi Krakowskiej ZHP.
Tuż przed przerwą, wszystkich uczestników na kolejne spotkanie, tym razem z okazji Dnia Myśli Braterskiej w dniu 22 lutego 2011 roku o godz. 17.13 w NCK zaprosił Druh hm Jerzy Kujawski. Oczywiście, Druh Jurek, jak zwykle przygotował losowane wśród zebranych drobne upominki, np: butelka octu, ZZH czyli zuchowy zestaw higieniczny z mydełkiem toaletowym, pudełko zapałek dla palących od Zakładów Pogrzebowych, itp. – śmiechu było co niemiara.
Oczywiście jak na każdym naszym spotkaniu kolejne wydarzenia były przeplatane piosenkami harcerskimi.
Zarówno przed spotkaniem jak i podczas części nieoficjalnej uczestnicy spotkania mogli zwiedzić wystawę, „Mazury 2010”, zdjęć ze wspaniałego Obozu Żeglarskiego Stowarzyszenia. Wystawę przygotował niezawodny Druh hm Krzysztof Poniedziałek przy pomocy phm Jacka Małoty i Kuby Małoty. Autorem zdjęć obozowych jest red. Marek Ciepliński. Zdjęcia w formacie A-3 i większym naprawdę robiły wrażenie. Kolejnym punktem programu to komputerowa prezentacje: pierwsza z Obozu Żeglarskiego Stowarzyszenia „Mazury 2010” którą przygotował i zaprezentował Druh phm Jacek Małota i druga z akcji „Mikołaj” przygotowane przez Druha hm Zbigniewa Burzyńskiego.
A poza tym wspaniała „wyżerka” : na gorąco bigos i wspaniale przygotowana
„zimna płyta”. I rozmowy, wspomnienia, wspomnienia, wspomnienia, które mocno odżyły i którym nie było końca.
Wielkie dzięki organizatorom i do następnego razu !!!!

8. Jubileusz 100-lecia Harcerstwa

W dniach 16 -24 sierpnia br. na Krakowskich Błoniach mieszkańcy naszego miasta gościli uczestników Jubileuszowego Zlotu 100 lecia Harcerstwa Polskiego.
Było to wielkie przedsięwzięcie, wspaniale zorganizowane i wzbogacone prowadzonymi na wysokim poziomie imprezami towarzyszącymi „Operacji Kraków”. Obchody Jubileuszu w Krakowie to wielki sukces Druha hm Andrzeja Żugaja – Komendanta Krakowskiej Chorągwi ZHP, instruktorów Komendy Chorągwi oraz wielu innych instruktorów. Druhowi Komendantowi oraz instruktorom, którzy organizowali Zlot lub imprezy towarzyszące składamy serdeczne gratulacje.
Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie bądź jego członkowie dla uczczenia Jubileuszu 100- lecia Harcerstwa Polskiego :
Kontynuowali działania związane z wystosowanym we wrześniu 2009 roku apelem . Oto jego fragment:
„W przeddzień zbliżającego się 100 – lecia Harcerstwa zwracamy się z gorącym apelem do najwyższych władz Rzeczypospolitej o nadanie odpowiedniej, ogólnopaństwowej rangi przygotowaniom i samym obchodom Jubileuszu. Zarazem postulujemy, aby zachęcić już dziś władze centralne i samorządowe w całym kraju do nadania ulicom, placom, szkołom i obiektom użyteczności publicznej imion najwybitniejszym postaci z dziejów polskiego Harcerstwa, a także ustanowienia specjalnej Nagrody Państwowej im. Aleksandra Kamińskiego za szczególne zasługi na polu wychowania młodzieży”
Zorganizowali uroczysty Koncert Galowy 16 stycznia br. W Nowohuckim Centrum Kultury z udziałem zespołu „Małe Słowianki”, wzięli udział w przygotowywaniu spotkań wystaw, koncertu, XXIX Złazu Seniorów i Starszyzny Harcerskiej oraz konferencji: dh/dh Juliusz Langner, Danuta Bobek, Zbigniew Sabiński, Jerzy Kujawski, Zbigniew Babiuch, Stanisław Mandecki, Alicja Szydło, Ferdynand Nawratil, Władysława Francuz, Tadeusz Trzmiel, Danuta Noszka-Leśniewska, Piotr Niwiński, Andrzej Krzyworzeka, Marian Bubak, Wiesław Górnisiewicz.

W trakcie spotkania Seniorów i Starszyzny Harcerskiej w Barbakanie członkowie naszego Stowarzyszenia zostali uhonorowani najwyższymi odznaczeniami państwowymi. I tak Druh hm. Juliusz Langner został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, a Druhna hm. Anna Zalewska Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Serdecznie gratulujemy.

Zarząd Nowotarskiego Koło SPH w dniu 19 czerwca br. zorganizował Spotkanie Pokoleń w którym wzięło udział ok. 120 osób. Do Nowego Targu przyjechali przedstawiciele ZHP oraz ZHR z Podhala, Spisza, Orawy, Podtatrza, Pienin, regionu gorczańskiego i rabczańskiego. Spotkanie poprzedzone było uroczystą mszą świętą w kościele pod wezwaniem Świętej Jadwigi Królowej. Proboszcz parafii ks. Henryk Paśko (nota bene członek Zarządu NOSPH) mówił w kazaniu o historii i teraźniejszości harcerstwa. Wspomniał o założycielach naszego związku w Polsce, czyli o Oldze i Andrzeju Małkowskich, o czasach wojny – Rudym, Zośce, Alku, o postawach, patriotyzmie, honorze, o latach powojennych – trudnych dla harcerstwa, o odrodzeniu Związku i współczesnej służbie harcerskiej. Zachęcał też zgromadzonych, zwłaszcza seniorów do pomocy i wsparcia działających drużyn i drużynowych. Po mszy – zawiązano krąg.
Wśród gości był m. Inn. poseł Edward Siarka oraz wiceburmistrz Nowego Targu Eugeniusz Zajączkowski.

9. Pomagamy dzieciom powodzian.

Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie od roku 2006 ściśle współpracuje z Gminą Mucharz realizując wiele wspólnych projektów (m. inn. kursy komputerowe, kursy żeglarskie, obozy żeglarskie itp.). W roku bieżącym klęska powodzi dotknęła wiele rejonów naszego kraju , w tym mieszkańców Gminy Mucharz. SPH od roku 2008 jest członkiem Krakowskiego Forum Organizacji Społecznych (KRAFOS) i wspólnie z nim w ramach pomocy poszkodowanym przez powódź zorganizowaliśmy dla dzieci z terenu Gminy Mucharz w wieku 7-12 lat wyjazd na Obóz do Niemiec. Było to możliwe dzięki zaproszeniu Burmistrza Wismaru. Obóz trwał od 17 do 31 lipca 2010 roku i wzięło w nim udział12 dzieci plus dwie osoby dorosłe (do opieki) ze znajomością języka niemieckiego. Koszty pobytu pokryło Miasto zapraszające. Rodzice dzieci pokrywali tylko część kosztów dojazdu i powrotu. Program pobytu był urozmaicony i atrakcyjny. Dzieci wróciły bardzo zadowolone.
Wójt Gminy Mucharz, Pan Wacław Wądolny w imieniu własnym oraz rodziców i dzieci złożył serdeczne podziękowania ( Pani Prezes Zarządu SPH ) za zorganizowany wyjazd. Napisał m. inn.:
„Był to rodzaj prezentu, nieocenionej pomocy, dla której trudno znaleźć słowa wdzięczności. Na Pani ręce, składam również podziękowania dla wszystkich osób, które przyczyniły się i pomogły w organizacji całego wyjazdu”
Podziękowania również dla Pani mgr Teresy Chmielarz-Bryndzy, Pracownicy Urzędu Gminy Mucharz za pomoc przy organizacji wyjazdu.

10. Nowotarskie Koło Stowarzyszenia

W dniu 12 kwietnia 2010 roku instruktorzy byłego Hufca ZHP im. Władysława Orkana w Nowym Targu oraz Podhalańskiego Związku Drużyn „Salamandra” ZHP w Nowym Targu na Zebraniu Założycielskim powołali do życia Nowotarskie Koło Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie.
Podczas Zebrania Założycielskiego dokonano wyboru członków organów statutowych Koła, to jest zarządu i Komisji Rewizyjnej.
a) Zarząd Koła:
hm. Henryk Chrobak - Prezes
hm. Barbara Ufir - V-ce Prezes
phm. Piotr Korczak - V-ce Prezes
ks. Henryk Paśko - Skarbnik
phm. Barbara Gil - Sekretarz
b) Komisja Rewizyjna:
phm. Ewa Maciejewska - Przewodnicząca
hm. Halina Hanula - V-ce Przewodnicząca
hm. Stanisław Korusiewicz - Sekretarz
Nowotarskie Koło Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie liczy 23 członków.
11. Wyróżnienia i nagrody SPH
Zarząd Stowarzyszenia w dniu 2 września 2009 roku przyjął regulamin „Wyróżnień i nagród w SPH” (Uchwała nr 2/09/2009)
Zarząd SPH może wyróżniać osoby szczególnie zasłużone w realizacji celów i programu Stowarzyszenia tytułami, wyróżnieniami i nagrodami:
a) Tytuł „Kawalera Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie”
b) Medal „Za Zasługi dla SPH”
c) Odznaka „Zasłużony dla SPH”
d) Odznaka Członkowska SPH
e) List Gratulacyjny Prezesa SPH
f) Dyplom Członka Honorowego SPH
g) Dyplom Członka Wspierającego SPH
Wyróżnienia mogą być przyznawane i wręczane dwa razy w roku: w rocznicę powstania Stowarzyszenia (każdego 15 stycznia0 oraz w Dzień Myśli Braterskiej (każdego 22 lutego).

Zarząd Stowarzyszenia przyznał na swoim posiedzeniu w dniu 13.01.2011 roku:
Medal „Za Zasługi dla SPH”
hm Zbigniew Sabiński
hm Wisław Wójcik
Odznaka „Zasłużony dla SPH”
hm Paweł Miłobędzki (b. z-ca Komendanta Chorągwi Krakowskiej ZHP)
hm Janusz Wojtycza ( Przewodniczący Komisji Historycznej Chorągwi )
hm Wiesław Górnisiewicz
hm Marek Kowalski
hm Andrzej Słowik
hm Małgorzata Słowik
hm Alicja Szydło
hm Jerzy Tarnawski
W lutym 2010 roku z okazji „Dnia Myśli Braterskiej” Zarząd Stowarzyszenia przyznał:
Medal „Za Zasługi dla SPH”
Zespół „Małe Słowianki” (35-lecie działalności)
12. Sprawy Socjalne
Zarząd Stowarzyszenia w dniu 2 września 2009 roku przyjął „Regulamin udzielania pomocy socjalnej członkom i byłym instruktorom ZHP” ( uchwała nr 3/09/2009). Powołana została Komisja Socjalna, której Przewodniczącą została Druhna hm Krystyna Wywiał. W okresie sprawozdawczym Zarząd SPH za pośrednictwem Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza” przy ul Reymonta 18 , uzyskał możliwość przekazania do Banku Żywności wykazu swoich członków i byłych instruktorów ZHP znajdującym się w trudnej sytuacji. Z pomocy w postaci paczek żywnościowych skorzystało 20 naszych członków.
Równocześnie informujemy, że, w okresie sprawozdawczym zostały wypłacone trzy zapomogi finansowe, na kwotę 3000 zł łącznie, byłym instruktorom, którzy z przyczyn losowych znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji materialnej.


Środki wydatkowane na pomoc socjalną w latach 2008-2011

W roku 2008 zakupiono paczki żywnościowe dla trzech osób , wydatkowano 592,76 zł. W roku 2009 zakupiono paczki żywnościowe dla dwóch osób, wydatkowano 362,72 zł, natomiast w okresie sprawozdawczym przyznano trzy zapomogi finansowe w wysokości 3000,- zł (w roku 2010 i 2011).

13. Strona Internetowa

W dniu 1 lutego 2010 roku została uruchomiona STRONA INTERNETOWA naszego Stowarzyszenia. Adres strony:
www.sph-krakow.pl
Na stronie będą umieszczane m. inn. komunikaty programowo-organizacyjne SPH oraz ważne ogłoszenia. Prosimy o ewentualne uwagi dotyczące Strony.
Można się również kontaktować z członkami Zarządu Stowarzyszenia;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

14. Finanse Stowarzyszenia (wpływy w 2009 roku)

a) Akcja „Łańcuch”
Pozyskiwanie jak największej liczby osób, które przekażą na SPH 1 % podatku dochodowego
Dotychczasowe wpływy z tego tytułu:
2007– 3223,57 zł
2008– 4219,50 zł (wzrost do roku poprzedniego o 30,89%)
2009 – 5417,00 zł (wzrost do roku poprzedniego o 28,38%)
2010 - 5954,70 zł (wzrost do roku poprzedniego o 9,92%)

Akcja "Łańcuch" - wpływy z 1% odpisu od podatku

Urząd Skarbowy 2007 2008 2009 2010 województwo Razem
Kraków 2566,57 274,9 2926,2 3897,6 małopolskie 11465,27
Białystok 68,3 podlaskie 68,3
Olsztyn 72,7 warmińsko-mazurskie 72,7
Tuchola 252,2 252,4 56,2 kujawsko-pomorskie 560,8
Warszawa 81 1011,2 1055,3 612 mazowieckie 2759,5
Jaworzno 146,8 śląskie 146,8
Wrocław 108,7 71,2 130,8 94,3 dolnośląskie 405
Bydgoszcz 27,7 142,7 kujawsko-pomorskie 170,4
Wołomin 348,2 527,3 245,5 mazowieckie 1121
Wieluń 78,8 190 łódzkie 268,8
Łódź 20,6 37,7 łódzkie 58,3
Poznań 117 181,6 333 wielkopolskie 631,6
Zabrze 152,3 261,1 śląskie 413,4
Gdańsk 65,2 91,2 pomorskie 156,4
Siemiatycze 63,1 39,9 podlaskie 103
Siemianowice 31,3 śląskie 31,3
Zamość 26,5 lubelskie 26,5
Wadowice 43,5 małopolskie 43,5
Włocławek 74,5 pomorskie 74,5
Pabianice 0,7 łódzkie 0,7
Gdynia 237 pomorskie 237
Razem 3223,57 4219,5 5417 5954,7 18814,77

Wpłaty 1% od podatku na konto Stowarzyszenia w latach 2007 - 2010
b) Darowizny
W roku 2009 Darczyńca ze Szczecina przekazał na konto Stowarzyszenia kwotę 550,- zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt zł) .
W roku 2010 Darczyńca z Wielunia przekazał na konto Stowarzyszenia kwotę 150,- zł (słownie: sto pięćdziesiąt zł) .
W roku 2011 Darczyńca również z Wielunia przekazał na konto Stowarzyszenia kwotę 200,- zł (słownie: dwieście zł) .
Łącznie w okresie sprawozdawczym na konto Stowarzyszenia w formie darowizn wpłynęła kwota 900,- zł (słownie: dziewięćset zł).

c) Dotacje celowe
Stowarzyszenie uzyskało dotacje celowe z Urzędu Gminy Mucharz z przeznaczeniem na dofinansowanie Obozów Żeglarskich na Mazurach w wysokości:
w roku 2009 - 2500,- zł
w roku 2010 - 4000,- zł
Łącznie dotacje celowe wyniosły 6500,- zł (słownie: sześć tysięcy pięćset zł)

d) Składki członkowskie
Członkowie Stowarzyszenia wpłacili składki członkowskie w wysokości:
rok 2008 – 965,- zł
rok 2009 – 2428,- zł
rok 2010 – 2296,- zł
Łącznie daje to kwotę 5689,- zł )słownie: pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć zł).

Składki członkowskie wpłacone w latach 2008 - 2010

W dalszym ciągu obowiązuje uchwała Zarządu, że składki członkowskie są dobrowolne, co do wysokości składki, ale trzeba je systematycznie opłacać. Jest to obowiązek wynikający z NASZEGO Statutu.
A są tacy członkowie, którzy nie wpłacili dotąd ani złotówki! Składki można wpłacić :

 • przelewem na konto Stowarzyszenia
 • podczas Walnych zebrań i innych spotkań okazjonalnych,
 • przed spotkaniami Zarządu w lokalu Komendy
 • Chorągwi Krakowskiej ZHP, terminy spotkań podano na stronie internetowej Stowarzyszenia.

15.Członkowie Zwyczajni

W dniu 26.03. 2009 roku Stowarzyszenie liczyło 77 członków zwyczajnych, rok później , czyli 18.03. 2010 roku 128 osób, a w okresie sprawozdawczym przyjęto 26 osób. Na dzień dzisiejszy Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie liczy 154 osoby (w tym 23 w Nowotarskim Kole SPH).

Rozwój ilościowy Stowarzyszenia w latach 2009 - 2011

W okresie sprawozdawczym ( 18.03.2010 – 26.03.2011) nastąpił wzrost ilościowy członków Stowarzyszenia – wyniósł on 20,31%

16. Akcja „JUBILAT”

W celu uhonorowania najstarszych wiekiem (80-cio Latków), wielce zasłużonych dla harcerstwa członków naszego Stowarzyszenia, Druhów: hm Juliusza Langnera, hm. Zenona Morawiec, hm. Stanisława Mandeckiego i hm. Władysława Pancerza zostało zorganizowane w dniu 12 czerwca 2010 roku (sobota) spotkanie. Rozpoczęło się godz. 16.00 w Forcie Olszanica, Filii Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza” w Krakowie.
Uczestników spotkania powitali: hm Stanisław Piasecki – I V-ce Prezes SPH i hm Zbigniew Sabiński- Gospodarz Obiektu. W programie, każdy z Jubilatów, w trakcie dotyczącej jego osoby prezentacji komputerowej, miał możliwość zaprezentowania swojej drogi harcerskiej. Wystąpienie każdego z nich kończyła śpiewana na Jego życzenie piosenka. W zbiórce ze względów zdrowotnych nie mógł uczestniczyć Druh hm Stanisław Mandecki. Każdego z Jubilatów uhonorowano okolicznościowym adresem i upominkiem nawiązującym do miejsca spotkania, tzw. floo (rodzaj kotylionu).
Rozmowy kuluarowe w części drugiej spotkania świetnie komponowały się z przygotowanym pod kierunkiem Druhny hm Marii Sabińskiej poczęstunkiem, a to: kiełbaskami z grilla, sałatką, ciastem, owocami i napojami do wyboru(herbata, kawa, kompot).
Spotkanie było bardzo udane dzięki zaangażowaniu wielu osób. Na szczególną uwagę zasługuje wspaniała organizacja. To zasługa: hm Alicji Szydło, hm Zbigniewa Sabińskiego i hm Wiesława Górnisiewicza. Śpiewniczek opracowała hm Danuta Bobek, prezentację komputerową- hm Władysława Francuz, prowadzenie śpiewu z akompaniamentem na gitarze zawdzięczamy hm Grażynie Narębskiej-Miler. W przygotowaniu poczęstunku pomagały : hm Magdalena Migacz i hm Krystyna Wywiał. A sympatyczny wątek „koński”, który niespodziewanie „zagroził” części pierwszej spotkania, zażegnał trafną uwagą dh hm Józef Lipiec. W spotkaniu wzięło udział 33 członków Stowarzyszenia

17.Krakowskie Porozumienie Organizacji Obywatelskich

W dniu 3 lutego 2010 roku powołane zostało Krakowskie Porozumienie Organizacji Obywatelskich. Spotkanie założycielskie poprzedziło kilkanaście spotkań roboczych, których celem było ustalenie regulaminu i warunków współpracy organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Krakowa. SPH na tych spotkaniach reprezentowali: hm Krystyna Wywiał, hm Magdalena Migacz oraz hm Stanisław Piasecki. Wśród 15 organizacji pozarządowych, członków założycieli jest Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie. Szefem Rady Porozumienia wybrana została Pani Ewa Chromniak, przedstawicielka Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych. Naszym Przedstawicielem w Porozumieniu jest Druhna hm. Krystyna Wywiał (członek Zarządu SPH).

18. Mamy nowego Profesora Oświaty

Druhna hm. Maria Władysława Francuz, instruktor z Centrum Młodzieży im. Henryka Jordana w Krakowie oraz twórczyni Zespołu Pieśni i Tańca „Małe Słowianki”, otrzymała tytuł Profesora Oświaty. To drugi w Krakowie i trzeci w Małopolsce nauczyciel wyróżniony w ten sposób przez minister edukacji Katarzynę Hall. Maria Władysława Francuz jest też kawalerem Orderu Uśmiechu, a od 2009 roku posiada też honorowy tytuł „Amicus Hominum” – Nagrodę Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób Działających na rzecz Dobra Innych. Serdecznie gratulujemy.

19. Akcja „LOKAL”

Aby usprawnić swoją działalność Zarząd SPH w kończącej się kadencji poświecił dużo czasu na znalezienie lokalu na biuro Stowarzyszenia. Dzięki zaangażowaniu I V-ce Prezesa SPH hm Stanisława Piaseckiego oraz Pani Dyrektor MDK „Domu Harcerza” przy ul. Reymonta w Krakowie, Druhny hm Alicji Szydło stało się to realne. Wspólnie z Komendą Hufca ZHP Kraków-Krowodrza będziemy mogli korzystać z pokoju w „Domu Harcerza”, który został wyremontowany i (bardzo gustownie) umeblowany. Nareszcie w jednym miejscu

20. Zabawa Andrzejkowa

Po raz pierwszy członkowie Stowarzyszenia wzięli udział w Zabawie Andrzejkowej zorganizowanej z upoważnienia Zarządu przez Druha hm Andrzeja Krzyworzekę. Odbyła się ona w dniu 26 listopada 2010 roku w Restauracji Hotelu „Krakus” w Krakowie. W ofercie za jedyne 40,- zł od osoby serwowano: gorący posiłek, zimna płyta, gorące i zimne napoje, konkursy i zabawy andrzejkowe i oczywiście świetna muzyka (dyskdżokej). W zabawie wzięło udział 30 osób i była ona naprawdę „przednia”. Oczywiście nie obyło się bez wspólnie śpiewanych piosenek ( w czasie przerw w muzyce) przy akompaniamencie gitary – byliśmy przygotowani.


21. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków SPH

W dniu 26.11.2010 roku w Sali Konferencyjnej Domu Turystycznego „KAMRAT” ul. Koszykarska 33 w Krakowie, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie SPH. Zebranych powitał I V-ce Prezes Zarządu hm Stanisław Piasecki. Z przyczyn zdrowotnych w zebraniu nie mogła uczestniczyć hm Danuta Noszka-Leśniewska – Prezes Zarządu SPH.
Przewodniczącym zebrania został wybrany I V-ce Prezes hm Stanisław Piasecki a protokolantem hm Magdalena Migacz – sekretarz Stowarzyszenia. Komisja Uchwał i Wniosków pracowała w składzie: hm Andrzej Krzyworzeka- Przewodniczący oraz hm Danuta Procelewska i hm Wiesław Wójcik.
Po zakończeniu spraw organizacyjnych prowadzący zebranie hm Stanisław Piasecki przedstawił:
a) informację o działalności Zarządu Stowarzyszenia w roku 2010 w okresie od 17.03.2010 do 26.11.2010, odnosząc się do sprawozdania przesłanego wraz z zawiadomieniem , członkom Stowarzyszenia
b) zamierzenia organizacyjno –programowe Stowarzyszenia na rok następny, do Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego
Następnie II V-ce Prezes hm Wiesław Wójcik przedstawił, wraz z uzasadnieniem, proponowane przez Zarząd zmiany w Statucie Stowarzyszenia, dotyczące w szczególności tworzenia i zasad działania terenowych jednostek SPH.
Po dyskusji, przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków (hm Andrzej Krzyworzeka) zaproponował do zatwierdzenia uchwałę nr 1/NWZ/11/2010.r w sprawie „Zmian w Statucie Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie”. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
W wolnych wnioskach głos zabrali :
Druh hm Tadeusz Prokopiuk, który bardzo wysoko ocenił pracę Zarządu Stowarzyszenia w trwającej kadencji. Padła propozycja, by w roku przyszłym Stowarzyszenie podjęło się wydania „Podręcznika dla Drużynowego”( dla drużynowych Chorągwi Krakowskiej ZHP) oraz broszury z gawędami członka naszego Stowarzyszenia, Druha hm Józefa Lipca (profesora UJ).
Natomiast Druh hm Władysław Pancerz zwrócił uwagę na potrzebę nawiązania bliskiej współpracy z Kuratorem Oświaty i Wychowania w Krakowie i w drugiej kolejności spotkanie z Wizytatorami w celu stworzenia odpowiedniej atmosfery i warunków pracy funkcyjnych ZHP w placówkach oświatowych na terenie naszego województwa. W swoim wystąpieniu podkreślił też duże osiągnięcia SPH w ostatnim okresie.

22. Benefis Druha hm Adama Jelonka

Druh hm Adam Jelonek, profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek naszego Stowarzyszenia w dniu 27 lutego skończył 80 lat. Z tej okazji jego Wychowankowie z 7 Drużyny Harcerzy im. W. Jagiełły oraz „Zielonego Szczepu Ludwinów” z Hufca ZHP Kraków-Podgórze zorganizowali uroczyste Spotkanie w Galerii „Wręga” na krakowskim Kazimierzu. Dostojny Jubilat przywitał się z każdym uczestnikiem (o dziwo, każdy z 30 Wychowanków został przez Niego rozpoznany) , a po zawiązaniu kręgu i odśpiewaniu pieśni „Złączeni węzłem” (Hymn 7 DH) rozpoczęło się niezapomniane i wzruszające Spotkanie które prowadził Druh hm Tadeusz Kubasiewicz. W programie m. innymi : prezentacje komputerowe prezentujące działalność harcerską Jubilata na Ludwinowie ( pierwsza przygotowana przez Druha phm Jacka Małotę i druga przygotowana przez Druha phm Tadeusza Tyrankiewicza), wspólne piosenki oraz wspomnienia.
W swoim wystąpieniu Druh hm Adam Jelonek opowiadał o początkach swojej działalności harcerskiej ( do ZHP wstąpił 15 marca 1945 roku) i instruktorskiej ( w 1946 roku zorganizował 7 DH im. W. Jagiełły, którą prowadził przez kilkadziesiąt lat) oraz o niezapomnianych chwilach spędzonych na obozach stałych, wędrownych, żeglarskich i spływach Odrą i Wisłą. Warto dodać, że równo 50 lat temu , dokładnie 1 maja 1961 roku Jubilat został mianowany Harcmistrzem i pełnił (równolegle do prowadzenia Drużyny) ważne funkcje w Hufcu ZHP Kraków- Podgórze. Między innymi był Z-cą Komendanta Hufca ds. programowych, Przewodniczącym Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich, Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Hufca oraz Sekretarzem Dzielnicowej Rady Przyjaciół Harcerstwa. W latach 1980 – 1990 pełnił funkcję Przewodniczącego Kręgu Instruktorskiego Szczepu „Metalowcy” działającego przy Zespole Szkół Mechanicznych Nr 2 w Krakowie.
W imieniu uczestników spotkania najserdeczniejsze życzenia Jubilatowi złożył Druh hm Tadeusz Kubasiewicz, było gromkie 100-lat , kwiaty i prezent urodzinowy – model żaglowca. Oczywiście również okazały tort i lampka szampana. Życzenia Jubilatowi złożyli również: wieloletni Komendant Hufca ZHP Kraków-Podgórze Druh hm Stanisław Spólnik, były Komendant Chorągwi Krakowskiej ZHP Druh hm Jerzy Klinik , a w imieniu Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie jego V-ce Prezes, Druh hm Stanisław Piasecki. Spotkanie przedłużyło się do późnych godzin nocnych. Życzymy Druhowi Adamowi zdrowia, długich lat życia i dalszej pracy na rzecz ukochanego Harcerstwa.

23. Współpraca z zagranicą

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie nawiązał współpracę ze Skautami z Chorwacji . Do Polski w terminie 19-25 czerwiec 2011 roku przyjedzie 30-35 osobowa grupa IZVIDAĆI z Kutiny (Starszyzna i młodzież), stosowne zaproszenie zostało wysłane. Zakwaterowanie: Ośrodek Wypoczynkowy „MARIA” w Zakopanem . W programie pobytu m. innymi, zwiedzenie: zabytków Miasta Krakowa, Kopalni Soli w Wieliczce, wycieczka w Tatry oraz Spływ Dunajcem. IZVIDAĆIE zostaną również przyjęci przez V-ce Prezydenta Miasta Krakowa, Pana Tadeusza Trzmiela oraz Komendanta Chorągwi Krakowskiej ZHP Druha hm Pawła Grabkę. Przewidziano również spotkania z harcerzami i członkami Stowarzyszenia.
Zarząd Stowarzyszenia ma nadzieję, że nawiązana współpraca będzie skutkowała coroczną wymianą grup młodzieżowych (Harcerzy Chorągwi Krakowskiej ZHP i IZVIDAĆI z Kutiny) oraz Starszyzny IZVIDAĆI i Członków Stowarzyszenia.

24. Dzień Myśli Braterskiej

Dzień Myśli Braterskiej to obchodzony na całym świecie dzień przyjaźni i braterstwa. Idea ustanowienia tego święta zrodziła się na IV Międzynarodowej Konferencji Skautek i Przewodniczek w 1926 roku w Stanach Zjednoczonych. Wybór daty padł na dzień 22 lutego. Jest to rocznica urodzin założyciela skautingu – Roberta Baden – Powella.
Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie postanowił włączyć na stałe do kalendarza swoich działań udział członków Stowarzyszenia w obchodach tego Dnia. W roku bieżącym spotkanie z okazji Dnia Myśli Braterskiej odbyło się w Nowohuckim Centrum Kultury, a jego organizatorem był Druh hm Jerzy Kujawski.
Wzięli w nim udział: członkowie SPH pod dowództwem Druhny Prezes hm. Danuty Noszki - Leśniewskiej, zuchy, harcerki , harcerze i instruktorzy Chorągwi Krakowskiej ZHP z Komendantem Chorągwi Druhem hm Pawłem Grabką na czele, młodzież szkolna nowohuckich szkół ( wraz z Wychowawcami) biorąca udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, oraz przedstawiciele instytucji wspierających harcerską działalność. Spotkanie miało formę „ogniska „ harcerskiego, a więc wspólne śpiewanie piosenek harcerskich oraz gry i zabawy. Ognisko zakończyły życzenia - dalszej owocnej pracy na wspólnym harcerskim szlaku. Następnie Druh hm Jerzy Kujawski zaprosił na drugą część spotkania do ”CHAŁUPY U SZPINAKA”, gdzie czekały liczne niespodzianki, m. innymi „55-cio kilogramowy torcik” ( oczywiście został skonsumowany) . W „CHAŁUPIE U SZPINAKA” można było zobaczyć wiele ludowych eksponatów i pogawędzić. Do następnego roku!

25. Podsumowanie

Zarząd Stowarzyszenia w minionym okresie działał w oparciu o założenia programowo-organizacyjne na rok 2010 zatwierdzone przez Walne Zebranie Sprawozdawcze oraz zatwierdzony przez Zarząd SPH plan swoich posiedzeń. Biorąc pod uwagę realizację zaplanowanych działań, do osiągnięć Stowarzyszenia zaliczyć można:
a. rozwój ilościowy Stowarzyszenia do 154 członków zwyczajnych
b. pozyskanie lokalu na biuro dla Stowarzyszenia
c. rozszerzenie pomocy socjalnej
d. kontynuowanie akcji "STANICA”,
e. zorganizowanie akcji „JUBILAT”
f. wręczenie nagrody dla Najlepszego Drużynowego, wybranego z pośród 9 kandydatów,
g. zorganizowanie dwóch kursów teoretycznych na stopień żeglarza jachtowego
h. zorganizowanie kolejnego obozu żeglarskiego Stowarzyszenia,
i. włączenie się do obchodów 100-lecia Harcerstwa,
j. zorganizowanie „Zabawy Andrzejkowej”
k. zorganizowanie V „Spotkania po Latach”,
l. udział w spotkaniu z okazji „Dniu Myśli Braterskiej”
m. powstanie Koła Stowarzyszenia w Nowym Targu
n. angażowanie coraz większej ilości członków i sympatyków w działalność SPH,

Oprócz osiągnięć były i porażki.
a. zdecydowanie zbyt mało członków wpłaciło w roku ubiegłym składki,
b. brak oddźwięku w mediach o efektach działalności Stowarzyszenia
c. z wydania „Wyprawki dla drużynowego” zrezygnowano z uwagi na brak środków finansowych

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za okres 18.03.2010 – 26.03.2011 zatwierdzono na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia w dniu 17 marca 2011 roku.

Kraków, 17 marca 2011 roku.

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie za okres 26.03.2009–18.03.2010

 


      Dnia 26 marca 2009 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie w trakcie którego, pozytywnie oceniona została działalność Zarządu za rok poprzedni oraz zatwierdzono Plan Pracy Stowarzyszenia na kolejny rok.
       W okresie sprawozdawczym odbyło się 12 posiedzeń roboczych Zarządu, odbywały się one z reguły w lokalu Komendy Chorągwi, dwukrotnie w siedzibie KRAFOSU oraz jedno uroczyste świąteczno-noworoczne. Zgodnie z tradycją uroczyste posiedzenie Zarządu odbyło się w składzie rozszerzonym o grupę zasłużonych członków SPH  i jak zwykle w Hotelu „Krakus” - dzięki uprzejmości Druha hm Andrzeja Krzyworzeki.

Zarząd pracował w składzie:
hm Danuta Noszka-Leśniewska – Prezes
hm Stanisław Piasecki                - V-ce Prezes
hm Wiesław Wójcik                     - V-ce Prezes
hm Stanisław Spólnik                  - Sekretarz
hm Irena Bryła                             - Skarbnik
hm Danuta Bobek                        - Członek
hm Krystyna Wywiał                    - Członek
hm Stefan Salamon                     - Członek

W zasadzie na wszystkich posiedzeniach Zarządu obecny był Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, Druh hm Władysław Pancerz.
Komisja Rewizyjna pracowała w składzie:
hm Władysław Pancerz                – Przewodniczący
hm Tadeusz Prokopiuk                 - V-ce Przewodniczący
hm Magdalena Migacz                  - Sekretarz  

  Działalność Stowarzyszenia w okresie sprawozdawczym

1. Nagroda im. hm Zdzisława Trylskiego
   Po raz piąty z rzędu został wyłoniony najlepszy Drużynowy Roku Chorągwi Krakowskiej ZHP. Dzięki zaangażowaniu Komendy Chorągwi, szczególnie dh hm  Pawła Miłobędzkiego – z-cy Komendanta Chorągwi  - Kapituła Nagrody mogła dokonać wyboru spośród 6 nominowanych kandydatów.   Zaszczytny tytuł Drużynowego Roku uzyskała Druhna phm Agnieszka Wójcik z Hufca Tarnów. Serdecznie gratulujemy Druhnie oraz wszystkim Dh. Dh. nominowanym do nagrody.
    Nagrodę ufundowaną przez nasze Stowarzyszenie w wysokości 1500,- zł (słownie: jeden tysiąc pięćset zł) oraz okolicznościowy Dyplom, Prezes SPH, Druhna hm. Danuta Noszka-Leśniewska, wręczyła laureatce w dniu 13 września 2009 roku na inauguracji Nowego Roku Harcerskiego Chorągwi Krakowskiej ZHP w Miękini k/Krzeszowic.

2. Pomoc finansowa dla Krakowskiej Chorągwi ZHP
W minionym okresie przekazano Komendzie Chorągwi kwotę 1000,- zł (słownie: jeden tysiąc) na zakup materiałów biurowych (papier maszynowy, tonery itp.) oraz Stowarzyszenie zapłaciło w imieniu Komendy Chorągwi składki członkowskie w Krakowskim Okręgowym Polskim Związku Żeglarskim za rok 2008 i 2009 w wysokości 400,- zł (słownie: czterysta zł). W sumie bezpośrednia pomoc finansowa dla Komendy Chorągwi wyniosła 1400,- zł (słownie: jeden tysiąc czterysta zł) w 2009 roku.

3. Akcja „STANICA”
Zarząd Stowarzyszenia czynił bardzo intensywne starania związane z lokalizacją nad przyszłym Zbiornikiem „Świnna Poręba” w Gminie Mucharz Ośrodka Szkoleniowego SPH. Do dnia dzisiejszego załatwiono:
- został przez Wójta Gminy Mucharz, Pana mgr Wacława Wądolnego wskazany teren przeznaczony na przyszły Ośrodek Szkoleniowy Stowarzyszenia, działki mają obszar ok. 1 hektara i zlokalizowane są w Przysiółku Brańkówka
-  Zespół Architektoniczny: Beata i Igor Pacanowscy wykonali koncepcje Ośrodka , została zatwierdzona przez Zarząd SPH oraz zaakceptowana przez V-ce Prezydenta m. Krakowa, Pana mgr inż. Tadeusza Trzmiela oraz Wójta Gminy Mucharz, Pana mgr Wacława Wądolnego
-   2 września 2009 roku została podpisana „Umowa Przedwstępna” między Gminą Mucharz a Stowarzyszeniem Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie dotycząca lokalizacji na terenie Gminy Mucharz w Brańkówce Ośrodka Szkoleniowego Stowarzyszenia
-  Zarząd SPH wystąpił do Urzędu Gminy Mucharzu  z wnioskiem o uwzględnienie w sporządzanym przez Gminę Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego koncepcji naszego Ośrodka Szkoleniowego
 Członkowie Zarządu uczestniczyli w szeregu spotkań poświęconych Akcji „Stanica”, m. inn.:
02.06.2009 – Spotkanie w Urzędzie Gminy Mucharz z udziałem:
Wójt Gminy Mucharz – mgr Wacław Wądolny
V-ce Prezydent m. Krakowa – mgr inż. Tadeusz Trzmiel
Prezes SPH – hm Danuta Noszka-Leśniewska
V-ce Prezes SPH – hm Stanisław Piasecki
V-ce Prezes SPH -  hm Wiesław Wójcik
Tematyka spotkania: omówienie ogólnej koncepcji Ośrodka Szkoleniowego i przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie
16.06.2009 – Spotkanie w Urzędzie m. Krakowa z udziałem:
V-ce Prezydent m. Krakowa – mgr inż. Tadeusz Trzmiel
Architekt – Beata Pacanowska
Architekt – Igor Pacanowski
Prezes SPH – hm Danuta Noszka-Leśniewska
V-ce Prezes SPH – hm Stanisław Piasecki
Tematyka spotkania: omówienie koncepcji Ośrodka Szkoleniowego SPH w Brańkówce i jej przyjęcie
07.07.2009 – Spotkanie w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Krakowie z udziałem:
Dyrektor Naczelny RZGW – dr inż. Jerzy Trela
V-ce Prezydent m. Krakowa – mgr inż. Tadeusz Trzmiel
Architekt – Beata Pacanowska
Architekt – Igor Pacanowski
V-ce Prezes SPH – hm Stanisław Piasecki
Tematyka spotkania: koncepcja Ośrodka Szkoleniowego Stowarzyszenia w Brańkówce
30.09.2009 – Spotkanie w Urzędzie Miasta Krakowa z udziałem:
V-ce Prezydent m. Krakowa, Pan mgr inż. Tadeusz Trzmiel
Dyrektor Biura Funduszy Europejskich U. M., Pan mgr Janusz Moskwa
Prezes SPH, hm Danuta Noszka-Leśniewska
V-ce Prezes SPH, hm Stanisław Piasecki
Tematyka spotkania: jak zdobyć środki na realizację inwestycji
09.11.2009 – Spotkanie w Urzędzie Miasta Krakowa z udziałem:
Dyrektor Biura Funduszy Europejskich UMK, Pan mgr Janusz Moskwa
Kierownik Biura Funduszy Europejskich  , Pani mgr Dorota Bugajska
V-ce Prezes SPH, hm Stanisław Piasecki
V-ce Prezes SPH, hm Wiesław Wójcik
Tematyka spotkania: czy można skorzystać przy realizacji inwestycji z Funduszy Europejskich
Tekst  UMOWY PRZEDWSTĘPNEJ


       Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie
                              Wójt Gminy Mucharz

       UMOWA   PRZEDWSTĘPNA

W dniu 2 września 2009 roku została zawarta między Gminą Mucharz reprezentowaną przez Wójta Gminy mgr Wacława Wądolnego, a Stowarzyszeniem Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie (Organizacja Pożytku Publicznego) reprezentowanym przez V-ce Prezesa Zarządu mgr inż. Stanisława Piaseckiego UMOWA PRZEDWSTĘPNA dotycząca lokalizacji na terenie Gminy Mucharz Ośrodka Szkoleniowego Stowarzyszenia. Strony ustaliły:
1.    Ośrodek Szkoleniowy Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie zlokalizowany będzie w Brańkówce, gmina Mucharz na działkach 1354/49, 1354/31, 1354/45, 1356/17, 1356/13, 1351/4, 1417/6,1418/2, 1355/11 nad przyszłym zbiornikiem wodnym Świnna Poręba (teren może być powiększony o kolejne działki)
2.    Przedmiotowy teren zostanie notarialnie przekazany Stowarzyszeniu Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie przez Gminę Mucharz w wieczyste użytkowanie (po wygaszeniu trwałego zarządu dla wymienionych działek oraz przejęciu ich przez gminę od Skarbu Państwa) .
3.    Koncepcja zagospodarowania terenu przeznaczonego na Ośrodek Szkoleniowy Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie  opracowana przez : IGOR PACANOWSKI ARCHITEK. PRACOWNIA PROJEKTOWA zostanie uwzględniona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (stosowny wniosek do projektu planu został złożony 22.06.2009 roku)
4.    Gmina Mucharz deklaruje ze swej strony wszelką możliwą pomoc przy przygotowaniu i realizacji inwestycji
5.    Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie deklaruje, że dzieci, młodzież i dorośli mieszkańcy Gminy Mucharz będą korzystali  w pierwszej kolejności z oferty szkoleniowej Ośrodka oraz pełną współpracę z władzami Gminy
6.    Strony ustalają, że po realizacji inwestycji Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa Oddział w Mucharzu ( takowy powstanie w bieżącym roku) będzie współuczestniczył w prowadzeniu Ośrodka Szkoleniowego
7.    Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednej dla każdej ze Stron.


            Wójt Gminy Mucharz                                       V-ce   Prezes Zarządu

mgr Wacław Wądolny                                    mgr inż. Stanisław Piasecki

Mucharz, 2 września 2009 roku.


4. Kursy Komputerowe
Zarząd SPH zorganizował dla członków Stowarzyszenia i sympatyków  20 godzinne „Kursy komputerowe od podstaw” . Kursy zorganizowano w:
I Kurs : w Mucharz (marzec/kwiecień 2009) ; prowadząca, mgr Jolanta Zwolińska-Ramza dla 12 osób (Pracownia Komputerowa Szkoły Podstawowej w Mucharzu)
II Kurs: w Świnnej Porębie (marzec/kwiecień 2009); prowadząca, mgr Beata Chachulska dla 12 osób (Pracownia Komputerowa Szkoły Podstawowej w Świnnej Porębie)
III Kurs: w Krakowie (marzec/maj 2009); prowadzący dr inż. Mirosław Kwiatkowski dla 14 osób (Pracownia Komputerowe I Liceum Prywatnego w Krakowie – dzięki uprzejmości Druha hm Romana Byszewskiego)
IV Kurs: w Świnnej Porębie (wrzesień/październik 2009); prowadząca, mgr Beata Chachulska dla 14 osób (Pracownia Komputerowa Szkoły Podstawowej w Świnnej Porębie)
V Kurs: w Limanowej (grudzień 2009); prowadzący mgr Tomasz Kaleta dla 10 osób (Pracownia Komputerowa „Ekonomika” w Limanowej)
W Kursach komputerowych wzięły udział łącznie 62 osoby - zostały one zorganizowane w ramach projektu „Wzajemnie potrzebni-Seniorzy Młodym, Młodzi Seniorom” finansowanego przez Wojewodę Małopolskiego, Pana Jerzego Millera . Stowarzyszenie na realizację kursów komputerowych i żeglarskich otrzymało w ramach tego projektu dotacje w kwocie 11.200,- zł (słownie: jedenaście tysięcy dwieście zł).
Każdy uczestnik na zakończenie szkolenia otrzymał okolicznościowy Dyplom – wręczała je Prezes Stowarzyszenia, Druhna hm Danuta Noszka-Leśniewska . W prasie lokalnej ukazały się informacje o kursach.

5. Kursy żeglarskie
W ramach tego samego projektu zorganizowane zostały dwa 30 godzinne kursy teoretyczne na stopień żeglarza jachtowego:
I Kurs : w Mucharzu (marzec/kwiecień 2009) dla 21 osób; zajęcia odbywały się w Urzędzie Gminy
II Kurs : w Krakowie (marzec/maj 2009) dla 9 osób ; zajęcia odbywały się w lokalu Komendy Chorągwi ZHP.
Kierownikiem Kursów był dr Jerzy Klinik (harcmistrz) , a zajęcia prowadzili n/w członkowie Stowarzyszenia:
Kapitan Jachtowy, hm Jerzy Klinik
Kapitan Jachtowy, hm Maciej Struś
Kapitan Jachtowy, hm Ryszard Wójcik
Kapitan Jachtowy, phm Jacek Małota
Sternik Jachtowy, hm Andrzej Marcińczyk
W kursach teoretycznych na stopień żeglarza jachtowego wzięło udział 30 osób, osoby które zdały egzamin otrzymały stosowne zaświadczenia, a wszyscy pamiątkowe Dyplomy - wręczała je Prezes Stowarzyszenia, Druhna hm Danuta Noszka-Leśniewska. Również w prasie lokalnej ukazały się informacje o kursach. Praktyczne szkolenie odbywało się na zalewie Bagry w Krakowie oraz na Jeziorze Rożnowskim, a dla części osób w trakcie Obozu Żeglarskiego na Mazurach.

6. Obóz Żeglarski Stowarzyszenia „MAZURY 2009”
Po raz pierwszy Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie było organizatorem obozu dla swoich członków i sympatyków.  Był to Obóz Żeglarski na trasie: Giżycko – Ryn – Mikołajki – Jezioro Śniadrwy – Jezioro Sekty – Mikołajki – Giżycko. Termin: 18 – 26 lipca  2009 roku.
Kadra Obozu:
Komendant - hm Stanisław Piasecki (sternik jachtowy)
Oboźny – hm Krzysztof Poniedziałek
Kwatermistrz – mgr Teresa Chmielarz-Bryndza
Sprzęt pływający:
Cztery łodzie kabinowe:  „TANGO 730” (3 sztuki) i „TANGO 780” (1sztuka)
Sternicy:
Kapitan jachtowy , phm Jacek Małota
Sternik Jachtowy, hm Andrzej Marcińczyk
Sternik Jachtowy, Kuba Małota
Żeglarz Jachtowy, Barbara Marcińczyk
W obozie wzięło udział 25 osób w tym 9 z Gminy Mucharz.
Obóz miał charakter szkoleniowo-wypoczynkowy i była to praktyczna część kursu na stopień żeglarza jachtowego. Obóz bardzo udany, zarówno kadra jak i uczestnicy spisali się na medal.
W dniu 5 września 2009 roku uczestnicy Obozu Żeglarskiego spotkali się na Spotkaniu Poobozowym  w Świnnej Porębie (specjalne miejsce do grillowania przy Szkole Podstawowej). Program spotkania, to: prezentacja komputerowa „Mazury 2009” przygotowana przez Druha phm Jacka Małotę, wizja lokalna w Brańkówce, gdzie planowana jest budowa Ośrodka Szkoleniowego SPH, wspólne grillowanie, wspomnienia obozowe i oczywiście piosenki żeglarskie (szanty). W spotkaniu wzięło udział 17 osób – wielkie dzięki dla naszych nowych Przyjaciół z Gminy Mucharz, a w szczególności dla: Teresy Chmielarz-Bryndzy, Romana Bryndzy, Moniki i Ewy Suknarowskiej, Dawida Pająka oraz Artura Wiechcia za wspaniałe przygotowanie Spotkania. Również podziękowania dla Doroty Zięciny i Jerzego Szydłowskiego za przygotowanie i wydrukowanie okolicznościowego Śpiewnika.
Egzamin państwowy na stopień żeglarza jachtowego.
Egzamin odbył się na Zalewie Bagry w Krakowie w dniu 27 września 2009 roku. Patenty żeglarza jachtowego zdobyli n/w członkowie naszego Stowarzyszenia:
Jerzy Szydłowski          -  Kraków
Roman Bryndza            -  Mucharz
Artur Wiecheć               -  Mucharz
Dawid Pająk                  -  Mucharz
Gratulujemy i tak trzymać !!!!!

7. Prezentacje Organizacji Pozarządowych
  W dniu 09.05.2009.r. w godzinach od 9:00 do 17:00 odbyły się na Małym Rynku w Krakowie Prezentacje Organizacji Pozarządowych. Dh.Dh: hm Magdalena Migacz, hm Krystyna Kowalska hm Wiesław Wójcik próbowali przybliżyć odwiedzającym prezentacje cele i zasady działalności Stowarzyszenia, realizowane zadania, możliwości kontaktu.

8. APEL z okazji 100-lecia Harcerstwa
Realizując wniosek jaki zgłosił na ostatnim Zebraniu Sprawozdawczym Stowarzyszenia Druh hm Józef Lipiec Zarząd SPH w lipcu 2009 roku wystosował do najwyższych władz Rzeczypospolitej Polskiej stosowny Apel. Autorem Apelu jest Druh hm Józef Lipiec, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Poniżej treść pisma przewodniego i fragment apelu:
      „Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie (Organizacja Pożytku Publicznego, nr KRS 0000114184) w przeddzień zbliżającego się 100 – lecia Harcerstwa zwraca się z gorącym apelem do najwyższych władz Rzeczypospolitej o nadanie odpowiedniej, ogólnopaństwowej rangi przygotowaniom i samym obchodom Jubileuszu. Zarazem postulujemy, aby zachęcić już dziś władze centralne i samorządowe w całym kraju do nadania ulicom, placom, szkołom i obiektom użyteczności publicznej imion najwybitniejszych postaci z dziejów polskiego Harcerstwa, a także ustanowienia specjalnej Nagrody Państwowej im. Aleksandra Kamińskiego za szczególne zasługi na polu wychowania młodzieży.  Kierujemy ten apel na ręce Marszałków Sejmu i Senatu RP, z jednoczesnym powiadomieniem Panów Prezydenta i Premiera, a także odpowiednich Ministrów, odpowiedzialnych za sprawy edukacji, nauki, kultury i dziedzictwa narodowego. Jesteśmy przekonani, że spotka się on ze zrozumieniem i aprobatą, a jego treść zostanie przekazana wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego i władzom regionalnym”.
Na Apel otrzymaliśmy pisemne odpowiedzi, m. inn. z Kancelarii Prezydenta RP, Marszałków Sejmu i Senatu, Minister Edukacji Narodowej i Prezydenta Miasta Krakowa.
Zarząd SPH w uzgodnieniu z Komisją Historyczną Chorągwi Krakowskiej ZHP zaproponował Członkom Zespołu ds. Nazewnictwa Komisji Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków Rady Miasta Krakowa umieszczenie w swoim „banku nazw” n/w zasłużonych dla Harcerstwa postaci:  
1.    Olga Małkowska
2.    hm. Władysław Szczygieł
3.    Jadwiga Wierzbiańska/Marian Wierzbiański
4.    hm. Zbigniew Trylski
5.    hm. Maria Łyczko
6.    Jerzy Grodyński
7.    Józef Grzesiak
8.    Kazimierz Lisiński
9.    hm. Wincenty Mucha
10.    hm. Maria Irena Mileska
11.    Władysław Wodniecki
12.    hm. Jadwiga Orłowiczówna
13.    Stanisław Okoń – komendant Krakowskiej Chorągwi Szarych Szeregów, zginął w czasie okupacji ( jest w Krakowie taka ulica – boczna od ulicy Karola Bunscha, nie wiemy czy dotyczy tej Osoby)

9. X-lecie Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie

     Dokładnie 10 lat temu, 15 stycznia 2000 roku w Domu Harcerza w Krakowie odbyło się spotkanie 44 członków-założycieli Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie. Inicjatorem założenia Stowarzyszenia był ówczesny Komendant Krakowskiej Chorągwi ZHP,  Druh hm Jerzy Klinik oraz Druhowie: hm Tadeusz Prokopiuk, hm Roman Byszewski, hm Ferdynand Nawratil, hm Zbigniew Sabiński i hm Stanisław Spólnik.
     Dla godnego uczczenia jubileuszu 10-lecia działalności SPH jak również przypadającej w tym roku rocznicy 100-lecia Harcerstwa Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie powołał Komitet Organizacyjny Obchodów na którego czele stanął V-ce Prezes Stowarzyszenia Druh hm Wiesław Wójcik. Po ponad półrocznej pracy Komitetu Organizacyjnego, w dniu 16 stycznia 2010 roku, została przeprowadzona Impreza Galowa składającą się z dwóch części: Koncertu Galowego i Spotkania po Latach.

                  KONCERT GALOWY

     Odbył się w Sali Widowiskowej  Nowohuckiego Centrum Kultury (dzięki życzliwości Dyrektora NCK, członka naszego Stowarzyszenia, Druha hm Ferdynanda Nawratila) z udziałem ok. 400 zaproszonych Gości (byłych i czynnych instruktorów ZHP  oraz sympatyków Harcerstwa). Sygnałem do rozpoczęcia uroczystości była wykonana przez zespół „Małe Słowianki” harcerska piosenka „Idziemy w jasną”, a w zasadzie po chwili śpiewali ją prawie wszyscy.
Uroczystość zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele władz państwowych, władz miasta Krakowa oraz Głównej Kwatery  i Chorągwi Krakowskiej ZHP.
Prezes Stowarzyszenia, Druhna hm Danuta Noszka-Leśniewska gorąco i serdecznie powitała m. inn. : Posłankę na Sejm RP, Panią Katarzynę Matusik-Lipiec  , Senatora RP, Przewodniczącego ZHP, prof. Adama  Massalskiego hm, Senatora RP, Pana Stanisława Bisztygę   , Wojewodę Małopolskiego, Pana Stanisława Kracika, Prezydenta Miasta Krakowa Pana prof. Jacka Majchrowskiego, V-ce Prezydenta Miasta Krakowa Pana Tadeusza Trzmiela,  Z-cę Naczelnika ZHP, Druha hm Krzysztofa Budzińskiego, Komendanta Chorągwi Krakowskiej ZHP, Druha hm Andrzeja Żugaja, Przedstawicieli Władz Samorządowych , Wójta Gminy Mucharz, mgr Wacława Wądolnego i Wójta Gminy Zielonki, mgr Bogusława Króla i innych przybyłych Gości (w tym dwóch byłych Kuratorów Oświaty, mgr Mieczysława Noworytę i mgr Jana Nowaka). Po krótkim przedstawieniu działalności Stowarzyszenia przez Panią Prezes głos zabrał Prezydent Miasta Krakowa, prof. Jacek Majchrowski, który w bardzo emocjonalnym wystąpieniu mówił o roli Harcerstwa w wychowaniu młodego pokolenia Polaków i jego znaczeniu w kształtowaniu naszej państwowości.
 Pan Prezydent w uznaniu zasług za pracę dla Miasta Krakowa i jego Mieszkańców wręczył na ręce Pani Prezes Stowarzyszenia, Druhny hm Danuty Noszki-Leśniewskiej Odznakę „Honoris Gratia” dla Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie.
Odznaki indywidualne „Honoris Gratia” z rąk Pana Prezydenta odebrali nasi członkowie, Druhny i Druhowie: hm Irena Bryła, hm Roman Byszewski, hm Władysława Maria Francuz, hm Józef Lipiec, hm Zenon Morawiec, hm Ferdynand Nawratil, hm Wiesław Wójcik, hm Krystyna Wywiał, hm Andrzej Ziębliński, hm Antoni Weyssenhoff oraz mgr inż. Marian Kulig, były V-ce Prezydent Miasta Krakowa, członek naszego Stowarzyszenia. W imieniu odznaczonych  podziękował Druh hm Ferdynand Nawratil.  
    W kolejnej części uroczystości uczestnicy mieli okazje wysłuchać gawędy z okazji Jubileuszu 100 lecia Harcerstwa, przygotowanej i wygłoszonej przez Druha hm Józefa Lipca,  członka Stowarzyszenia, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odpowiedni nastrój wprowadziła zmieniona scenografia,  i dwie harcerskie piosenki pięknie zaśpiewane przez zespól „Małe Słowianki”. Widoczny na zdjęciu mundur instruktorski dh Józefa Lipca - pieczołowicie przechowywana pamiątka z lat działalności harcerskiej w Nowym Sączu i Krakowie.
    Zebrani, oczarowani gawędą nagrodzili Druha hm Józefa Lipca gromkimi, długo nie milknącymi  oklaskami.
Następnie wystąpił Przewodniczący ZHP, Druh hm Adam Massalski, który podziękował kadrze instruktorskiej za lata pracy na rzecz Związku Harcerstwa Polskiego i odznaczył n/w członków Stowarzyszenia Krzyżami „Za Zasługi dla ZHP”. Złote Krzyże otrzymali Dh.Dh: hm Stanisław Piasecki, hm Krystyna Wywiał ,hm Andrzej Słowik, hm Ryszard Wójcik. Srebnymi Krzyżami zostali uhonorowani Druhowie: hm Krzysztof Poniedziałek phm Jacek Małota, hm Maciej Struś.
     Pani Prezes SPH, Druhna hm Danuta Noszka-Leśniewska w dowód uznania i podziękowania za pomoc udzielaną od wielu lat krakowskiemu harcerstwu oraz Stowarzyszeniu wręczyła: Medale „Za Zasługi dla SPH”
Pierwszym medalem „Za Zasługi dla SPH” został uhonorowany Prezydenta Miasta Krakowa Prof. Jacek Majchrowski,
 drugim medalem został uhonorowany v-ce Prezydent Miasta Krakowa mgr Tadeusz Trzmiel  harcmistrz, były z-ca Komendanta Hufca ZHP Kraków –Podgórze.
Z grona członków SPH trzecim medalem wyróżniono Dh hm Stanisława Spólnika – jednego z założycieli SPH bardzo aktywnie działającego przez 10 lat Sekretarza Stowarzyszenia wieloletniego instruktora i Komendanta Hufca ZHP Kraków –Podgórze.
Natomiast Odznaki „Zasłużony dla SPH” z rąk Pani Prezes odebrali: Komendant Chorągwi Krakowskiej ZHP, Druh hm Andrzej Żugaj, Druhna phm Karolina Kuczyńska-Świąder (K.CH.), Pan mgr Wacław Wądolny, Wójt Gminy Mucharz oraz Pani Teresa Chmielarz-Bryndza z Urzędu Gminy Mucharz.
     Zostały również wręczone po raz pierwszy Dyplomy Członków Wspierających. Z rąk Pani Prezes SPH odebrali je:
Prezes Krakowskiego Przedsiębiorstwa Hotelarsko-Turystycznego Sp. z o.o. w Krakowie, mgr Andrzej Krzyworzeka oraz Właściciel Firmy „Hymatik” w Krakowie, Pan Jacek Małota.
Po części oficjalnej wspaniały Koncert dał Zespół „Małe Słowianki”, który w tym roku obchodzi jubileusz 35-lecia działalności. Kierownikiem zespołu, nieprzerwanie od momentu jego powstania jest Druhna hm, dr inż. Władysława Maria Francuz, członkini naszego Stowarzyszenia. Owacjom nie było końca.
Zakończenie było typowo harcerskie, prowadzący Koncert, Druh hm Jerzy Kujawski zaprosił na scenę byłych Komendantów Hufców, Druhów: hm Stanisława Spólnika, hm Zbigniewa Sabińskiego, hm Mariana Kowalskiego, hm Wiesława Wójcika oraz byłego Komendanta Chorągwi Druha hm Juliusza Langnera.  Tworząc zastęp ”Luzik” druhowie dali pokaz sprawności i umiejętności z zakresu pionierki obozowej, tnąc piłą potężny kloc drewna. Poszło jak z płatka – tym bardziej że z widowni rozlegało się gromkie „Ziuuu!” „Ziuuu!.
   Po Koncercie Galowym uczestnicy mogli obejrzeć Wystawę obrazującą dotychczasową działalność Hufca ZHP Kraków-Nowa Huta przygotowaną przez Zespół pod  kierunkiem Druha hm Jerzego Kujawskiego.
    Reasumując: było to wspaniałe spotkanie, którym godnie rozpoczęto w Krakowie rok Jubileuszu 100-lecia Harcerstwa na ziemiach polskich a równocześnie zaakcentowano 10-lecie działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie.
    Zarząd Stowarzyszenia  serdecznie dziękuje Dostojnym Gościom którzy  naszą uroczystość zaszczycili swoja obecnością oraz wszystkim, którzy w przygotowanie i przeprowadzenie Koncertu Galowego włożyli wiele pracy i serca. Szczególnie serdeczne podziękowania składamy: Gospodarzowi Obiektu , Dh. hm Ferdynandowi Nawratilowi; prowadzącemu Koncert, Dh. hm Jerzemu Kujawskiemu; członkom Zespołu „Małe Słowianki” za wspaniały występ; Kierownikowi Zespołu, Dh. hm Władysławie Marii Francuz; Dh. hm Józefowi Lipcowi za przygotowanie i wygłoszenie gawędy oraz całemu Zespołowi przygotowującemu Koncert.       

     VI    SPOTKANIE PO LATACH

     Tradycyjnie w styczniu każdego roku Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie organizuje dla swoich członków i byłych instruktorów ZHP „Spotkania po Latach”. W bieżącym roku spotkanie miało szczególny charakter, było drugą częścią Imprezy Galowej z okazji 100-lecia Harcerstwa i 10-lecia powstania Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie. Miejsce spotkania jak zwykle – Hotel „Junior” w Krakowie, należący do Krakowskiego Przedsiębiorstwa Turystyczno-Hotelarskiego, Członka Wspierającego naszego Stowarzyszenia. Gospodarzem Spotkania był Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa, Pan mgr Andrzej Krzyworzeka, harcmistrz , członek SPH.
     Licznie przybyłych (ok. 110 osób) członków Stowarzyszenia i zaproszonych Gości z  Z-cą Naczelnika ZHP, Druhem hm Krzysztofem Budzińskim powitała Pani Prezes, Druhna hm Danuta Noszka-Leśniewska.   
Następnie Pani Prezes wręczyła wyróżniającym się członkom Stowarzyszenia Odznaki „Za Zasługi dla SPH”. Otrzymali je: hm Jerzy Klinik, hm Tadeusz Prokopiuk, hm Stanisław Piasecki, hm Władysława Maria Francuz, hm Ferdynand Nawratil, hm Władysław Pancerz, hm Juliusz Langner, hm Józef Lipiec, hm Andrzej Krzyworzeka, hm Barbara Panaś, hm Magdalena Migacz, hm Krystyna Wywiał, hm Roman Byszewski, hm Stefan Salamon, hm Danuta Bobek, hm Andrzej Marcińczyk, phm Jacek Małota, hm Krzysztof Poniedziałek, hm Ryszard Wójcik, hm Maciej Struś, hm Adam Jelonek, hm Andrzej Ziębliński. Ponadto wszyscy członkowie Stowarzyszenia otrzymali Odznaki i legitymacje członkowskie Stowarzyszenia. W tym miejscu należy podkreślić, że bezpłatnie projekty wszystkich odznak i wyróżnień SPH ( projekty: odznaki członkowskiej SPH, Odznaki „Za Zasługi dla SPH”, Medalu „Zasłużony dla SPH”, Sygnetu „Kawaler Stowarzyszenia”, wzorów legitymacji, dyplomów członków Honorowych i Wspierających oraz Listu Gratulacyjnego) wykonał Druh hm Andrzej Ziębliński, prof. Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, członek Stowarzyszenia.
  Równie, gorące podziękowania dla Druha hm Romana Byszewskiego za znalezienie wykonawcy i pokrycie kosztów wykonania Medali „Za Zasługi dla SPH”.
   Warto również wspomnieć, że sygnet i odznaki wykonane są ze srebra, natomiast Medal jest odlany z brązu.
     W kolejnej części Spotkania, V-ce Prezes SPH, Druh hm Stanisław Piasecki przedstawił prezentację komputerową: „ X-lecie SPH”, obrazującą dziesięć lat pracy Stowarzyszenia.
     Kolejny punkt programu, to również prezentacja komputerowa pt. „Zasłużone postacie SPH”, którą przygotowała Druhna hm Władysława Maria Francuz. Ze względów organizacyjnych prezentacje zostaną zrealizowane podczas Walnego Zebrania w marcu br. Wówczas członkowie stowarzyszenia będą mogli zapoznać się z biografiami członków naszego Stowarzyszenia Dh Dh: hm Danuta Bobek, hm Władysława Francuz, hm Jerzy Klinik, hm Andrzej Krzyworzeka, hm Józef Lipiec, hm Ferdynand Nawratil, hm Danuta Noszka-Leśniewska, hm Władysław Pancerz, hm Stanisław Piasecki, hm Tadeusz Prokopiuk, hm Zbigniew Sabiński, hm Stanisław Spólnik, hm Antoni Weyssenhoff, hm Andrzej Ziębliński,). Jednocześnie, jest to początek Encyklopedii Multimedialnej, którą planuje wydać Stowarzyszenie, a w której znajdą się biogramy wszystkich byłych i aktualnie czynnie działających Instruktorów Krakowskiej Chorągwi ZHP w stopniu harcmistrza.
     Następnie głos zabrał Z-ca Naczelnika ZHP, Druh hm Krzysztof Budziński, który w swoim wystąpieniu podziękował członkom SPH za dotychczasową pracę i zaapelował o aktywny udział w Jubileuszowym Zlocie z okazji 100-lecia Harcerstwa,
który, odbędzie się w sierpniu br. na krakowskich Błoniach.
     Oczywiście, nie zabrakło harcerskich piosenek, gromko zaśpiewanych przez uczestników spotkania przy akompaniamencie Druhny hm Danuty Bobek. Okolicznościowy Śpiewniczek „Niech popłynie gromki śpiew” otrzymali wszyscy uczestnicy. Został on wydany dzięki Druhnie hm Władysławie Marii Francuz. Uczestnicy spotkania z zainteresowaniem oglądali imponującą Wystawę obrazującą 10-letnie dokonania Stowarzyszenia. Działy tematyczne Wystawy: Kursy Żeglarskie, Kursy Komputerowe, Stanica, Drużynowi Roku ,Mazury 2009, Apel na 100-lecie Harcerstwa, Zarządy SPH, Wyróżnienia i nagrody SPH oraz prezentacja pieczątek obozowych, poczty harcerskiej i okolicznościowych wykonanych w latach 1970-2010 przez Druha hm Krzysztofa Poniedziałka.  Wystawę zaprojektował i wykonał Druh hm Krzysztof Poniedziałek . Pomogli mu w tym m. inn. : hm Stanisław Piasecki, hm Małgorzata Słowik, hm Andrzej Słowik, hm Andrzej Brożek, hm Maciej Struś, phm Jacek Małota, hm Marek Kowalski, hm Wiesław Wójcik, Roman Bryndza, Kuba Małota, hm Andrzej Marcińczyk. Plansze i gablotki zabezpieczyli: Druhna hm Alicja Szydło (Dyrektor Domu Harcerza w Krakowie) i Druh hm Ferdynand Nawratil (Dyrektor Nowohuckiego Centrum Kultury).
    Nie sposób nie wspomnieć o gościnności Gospodarza Spotkania, Druha hm Andrzeja Krzyworzeki, który przy pomocy Druha hm Andrzeja Brożka zadbał o odpowiednią dekorację pomieszczeń Hotelu i ugościł wszystkich smacznym obiadem i stale pełnym „szwedzkim stołem”.
Ale co najbardziej cieszy to atmosfera spotkania oraz udział w nim osób z całego terenu Chorągwi Krakowskiej ZHP, m. inn. z Nowego Sącza, Tarnowa, Mucharza, Mszany Dolnej i Limanowej. Rozmowom i wspomnieniom wspólnie przeżytych chwil na harcerskim szlaku  nie było końca.

10. Odznaczenia Państwowe, Związkowe i Regionalne
                      (Zestawienie za okres 26.03.09 – 18.03.01.r.)

Zarząd Stowarzyszenia podejmuje starania o wyróżnienie członków SPH (za długoletnią pracę instruktorską i zaangażowanie w pracy Stowarzyszenia) odznaczeniami państwowymi, związkowymi i regionalnymi. W okresie sprawozdawczym n/w osoby zostały wyróżnione:
Krzyż „Za Zasługi dla ZHP”
Złoty: hm Krystyna Wywiał, hm Stanisław Piasecki, hm Andrzej Słowik i hm Ryszard Wójcik
Srebny: hm Krzysztof Poniedziałek, hm Maciej Struś i phm Jacek Małota

Odznaka „HONORIS GRATIA” (za pracę społeczną na rzecz Krakowa i jego Mieszkańców)

Zbiorowa    -  Stowarzyszenie Przyjaciół  Harcerstwa w Krakowie.
Indywidualne:
hm.  Irena Bryła                                        hm. Roman Byszewski
hm. Władysława Maria Francuz                hm. Adam Jelonek
mgr inż. Marian Kulig                                hm. Józef Lipiec  
hm.  Zenon Morawiec                               hm. Ferdynand Nawratil
hm. Wiesław Wójcik                                  hm. Krystyna Wywiał
hm.  Andrzej Ziębliński                             hm Stanisław Spólnik
hm. Danuta Noszka-Leśniewska              hm. Danuta Bobek
hm. Jerzy Klinik                                        hm. Andrzej Krzyworzeka
hm. Juliusz Langner                                 hm. Stanisław Piasecki      
hm. Tadeusz Prokopiuk                            hm. Antoni Weyssenhoff
    Z wielka przyjemnością podajemy do wiadomości, że 21 grudnia 2009 roku podczas Gali w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie Druhna hm Władysława Maria Francuz otrzymała z rąk Marszałka Marka Nawary Nagrodę Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób działających na rzecz Dobra Innych „AMICUS HOMINUM” za rok 2009. Serdecznie gratulujemy.  

11. Wyróżnienia i nagrody SPH
        
Zarząd Stowarzyszenia w dniu 2 września 2009 roku przyjął regulamin „Wyróżnień i nagród w SPH” (Uchwała nr 2/09/2009)
Zarząd SPH może wyróżniać osoby szczególnie zasłużone w realizacji celów i programu Stowarzyszenia tytułami, wyróżnieniami i nagrodami:
a)    Tytuł „Kawalera Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie”
b)    Medal „Za Zasługi dla SPH”
c)    Odznaka „Zasłużony dla SPH”
d)    Odznaka Członkowska SPH
e)    List Gratulacyjny Prezesa SPH
f)    Dyplom Członka Honorowego SPH
g)    Dyplom Członka Wspierającego SPH
Wyróżnienia mogą być przyznawane i wręczane dwa razy w roku: w rocznicę powstania Stowarzyszenia (każdego 15 stycznia0 oraz w Dzień Myśli Braterskiej (każdego 22 lutego).
W grudniu 2009 roku z okazji 10-lecia SPH Zarząd Stowarzyszenia przyznał:
Tytuł „Kawalera Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie”:
hm Stanisław Spólnik

Medal „Za Zasługi dla SPH”
prof. Jacek Majchrowski   – Prezydent Miasta Krakowa
mgr inż. Tadeusz Trzmiel  - V-ce Prezydent Miasta Krakowa
hm Stanisław Spólnik               hm Jerzy Klinik
hm Władysław Pancerz            hm Ferdynand Nawratil
hm Stanisław Piasecki             hm Władysława Maria Francuz
hm Roman Byszewski              hm Józef Lipiec
hm Andrzej Ziębliński               hm Tadeusz Prokopiuk
hm Andrzej Krzyworzeka          hm Stefan Salamon

Odznaka „Zasłużony dla SPH”
hm Stanisław Spólnik               hm Jerzy Klinik
hm Władysław Pancerz            hm Ferdynand Nawratil
hm Stanisław Piasecki             hm Władysława Maria Francuz
hm Roman Byszewski              hm Józef Lipiec
hm Andrzej Ziębliński               hm Tadeusz Prokopiuk
hm Andrzej Krzyworzeka          hm Stefan Salamon
hm Magdalena Migacz              hm Juliusz Langner
phm Jacek Małota                     hm Ryszard Wójcik
hm Maciej Struś                        hm Barbara Panaś
hm Krystyna Wywiał                  hm Danuta Bobek
hm Andrzej Marcińczyk             hm Krzysztof Poniedziałek
hm Andrzej Żugaj – Komendant Krakowskiej Chorągwi ZHP
phm Karolina Kuczyńska Świąder – K.Ch.
mgr Wacław Wądolny – Wójt Gminy Mucharz
mgr Teresa Chmielarz-Bryndza – Urząd Gminy Mucharz

W lutym 2010 roku z okazji „Dnia Myśli Braterskiej” Zarząd Stowarzyszenia przyznał:
Medal „Za Zasługi dla SPH”
Zespół „Małe Słowianki” (35-lecie działalności)

Odznaka „Zasłużony dla SPH”
hm Krystyna Kowalska
hm Marek Kowalski

12. Sprawy Socjalne
Zarząd Stowarzyszenia w dniu 2 września 2009 roku przyjął „Regulamin udzielania pomocy socjalnej członkom i byłym instruktorom ZHP” ( uchwała nr 3/09/2009). Powołana została Komisja Socjalna, której Przewodniczącą została Druhna hm Krystyna Wywiał. W grudniu 2009 roku na Wniosek Komisji Zarząd SPH przyznał środki finansowe (ok. 350 zł) na zakup dwóch paczek żywnościowych dla byłych instruktorów ZHP znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. W roku 2008 sfinansowano ze środków Stowarzyszenia zakup czterech paczek ( trzy żywnościowe i jedną z lekarstwami) .

13. Strona Internetowa
W dniu 1 lutego 2010 roku została uruchomiona STRONA INTERNETOWA naszego Stowarzyszenia. Adres strony:
 www.sph-krakow.pl
Na stronie będą umieszczane m. inn. komunikaty programowo-organizacyjne SPH oraz ważne ogłoszenia. Prosimy o ewentualne uwagi dotyczące Strony.
Można się również kontaktować z członkami Zarządu Stowarzyszenia;
 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  ;  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

14. Finanse Stowarzyszenia (wpływy w 2009 roku)

a)     Akcja „Łańcuch”
Pozyskiwanie jak największej liczby osób, które przekażą na  SPH 1 % podatku dochodowego
Dotychczasowe wpływy z tego tytułu:
2007– 3223,57 zł
2008– 4219,50 zł (wzrost do roku poprzedniego o 30,89%)
2009 – 5417,00 zł (wzrost do roku poprzedniego o 28,38%)
Akcja "Łańcuch" - wpływy z 1% odpisu od  podatku    
                
Urząd Skarbowy    2007    2008    2009    Razem
Kraków    2566,57    2074,9    2926,2    7567,67
Białystok    68,3            68,3
Olsztyn            72,7    72,7
Tuchola    252,2    252,4    56,2    560,8
Warszawa    81    1011,2    1055,3    2147,5
Jaworzno    146,8            146,8
Wrocław    108,7    71,2    130,8    310,7
Bydgoszcz        27,7    142,7    170,4
Wołomin        348,2    527,3    875,5
Wieluń        78,8        78,8
Łódź        20,6        20,6
Poznań        117    181,6    298,6
Zabrze        152,3    261,1    413,4
Gdańsk        65,2        65,2
Siemiatycze            63,1    63,1
Razem    3223,57    4219,5    5417    12860,07

b) Darowizny
W roku 2009 Darczyńca ze Szczecina przekazał na konto Stowarzyszenia kwotę 550,- zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt zł) jako prezent na X-lecie SPH.

c) Dotacje celowe
Stowarzyszenie w roku 2009 uzyskało dotacje celową z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 11.200,- zł (słownie: jedenaście tysięcy dwieście zł) w ramach projektu: „ Wzajemnie potrzebni – seniorzy młodym, młodzi seniorom”.

d) Składki członkowskie
W roku 2009 składki członkowskie uiściło …….. członków Stowarzyszenia , na ogólną kwotę ………………………. (słownie: ……………………………………………………… zł).
W dalszym ciągu obowiązuje uchwała Zarządu, że składki członkowskie są dobrowolne, co do wysokości składki, ale trzeba je systematycznie opłacać. Jest to obowiązek wynikający z NASZEGO Statutu.
A są tacy członkowie, którzy nie wpłacili dotąd ani złotówki! Składki można wpłacić :
                          - przelewem na konto Stowarzyszenia
                          - podczas Walnych zebrań i innych spotkań
                             okazjonalnych,
                          - przed spotkaniami Zarządu w lokalu Komendy
                            Chorągwi Krakowskiej ZHP, terminy spotkań podano
                             na stronie internetowej Stowarzyszenia.


15.Członkowie Zwyczajni i Wspierający
Członkowie Zwyczajni
W dniu 26 marca 2009 roku Stowarzyszenie liczyło 77 członków zwyczajnych, a w okresie sprawozdawczy przyjęto  36 osób. Na dzień dzisiejszy Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie liczy 113 osób + 15 osób w Kole SPH Limanowa. Łącznie jest nas 128 osób.

Członkowie Wspierający
Zarząd Stowarzyszenia pozyskał pierwszych Członków Wspierających i tak zostali nimi:
- dnia 03.09.2009 - Krakowskie Przedsiębiorstwo Hotelarsko-Turystyczne, 30-717 Kraków, ul. Koszykarska 33
- dnia 07.01.2010 – „Hymatik” Konstrukcje Stalowe, 30-363 Kraków, ul. Rydlówka 19
Czynione są usilne starania o pozyskanie kolejnych Członków Wspierających.

16.Koła Terenowe SPH

W dniu 5 września 2009 roku w Limanowej z inicjatywy Druhów : hm Franciszka Dębskiego i hm Kazimierza Czyrnka odbyło się spotkanie grupy byłych instruktorów ZHP na którym postanowiono o powołaniu Koła SPH w Krakowie na terenie powiatu limanowskiego. Na kolejnym spotkaniu w dniu 10.10.2009 roku z udziałem V-ce Prezesów SPH , Druhów hm Stanisława Piaseckiego i hm Wiesława Wójcika dokonano wyboru członków Zarządu Koła ( z wyjątkiem Prezesa – nie ma chętnego) .
Koło liczy 15 członków.


17.Krakowskie Porozumienie Organizacji Obywatelskich

W dniu 3 lutego 2010 roku powołane zostało Krakowskie Porozumienie Organizacji Obywatelskich. Spotkanie założycielskie poprzedziło kilkanaście spotkań roboczych, których celem było ustalenie regulaminu i warunków współpracy organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Krakowa. SPH na tych spotkaniach reprezentowali: hm Krystyna Wywiał, hm Magdalena Migacz oraz hm Stanisław Piasecki. Wśród 15 organizacji pozarządowych, członków założycieli jest Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie. Szefem Rady Porozumienia wybrana została Pani Ewa Chromniak, przedstawicielka Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych. Naszym Przedstawicielem w Porozumieniu jest Druhna hm. Krystyna Wywiał (członek Zarządu SPH).


18.Podsumowanie

       Zarząd Stowarzyszenia w minionym okresie działał w oparciu o założenia programowo-organizacyjne na rok 2009 zatwierdzone przez Walne Zebranie Sprawozdawcze oraz zatwierdzony przez Zarząd SPH plan swoich posiedzeń.
Z zaplanowanych działań do osiągnięć Stowarzyszenia zaliczyć można:
a.    wzrost ilości członków SPH do 113,
b.    kontynuowanie akcji "STANICA”,
c.    wręczenie nagrody dla Najlepszego Drużynowego, wybranego z pośród 6 kandydatów,
d.    pozyskanie dotacji i zorganizowanie kursów komputerowych, szkoleń żeglarskich i obozu żeglarskiego,
e.    włączenie się do obchodów 100 Lecia Harcerstwa, w tym wystosowanie i pozytywne odpowiedzi od Władz na Apel Stowarzyszenia,
f.    zorganizowanie obchodów X Lecia Stowarzyszenia
g.    rozszerzenie terenu działania  SPH,
h.    usystematyzowanie zasad wyróżniania w Stowarzyszeniu,
i.    angażowanie  coraz większej ilości członków i sympatyków w działalność SPH,
Oprócz osiągnięć były i porażki.
a.    nie udało się zorganizować wycieczki ani zabawy andrzejkowej dla członków SPH – powód to mała liczba chętnych,
b.    zdecydowanie zbyt mało członków wpłaca składki,
c.    brak oddźwięku w mediach o działalności Stowarzyszenia
Natomiast z wydania „Wyprawki dla drużynowego” zrezygnowano z uwagi na Nadzwyczajny Zjazd ZHP (planowane zmiany w Statucie ZHP i metodyce pracy).

       W okresie sprawozdawczym Zarząd SPH podjął ogromny wysiłek, by Stowarzyszenie zaczęło działać tak, jak zaplanowali to jego założyciele. Po raz pierwszy w swojej dziesięcioletniej historii zaczęliśmy być postrzegani jako ważny partner społeczny. Zostaliśmy doceniani przez władze lokalne i harcerskie. Pewnie popełnialiśmy błędy, ale i nie popełnia ich ten, co nie robi nic. Na pewno, jako Stowarzyszenie, stać nas na więcej, ale to zależy od nas wszystkich.