1. Kursy żeglarskie na stopień Żeglarza Jachtowego.

Kraków. W okresie od 26.02 do 14.04.br. , w Sali Kominkowej, ZHP Krakowskiej Komendy Chorągwi odbywały się zajęcia Kursu Żeglarskiego na stopień Żeglarza Jachtowego. Organizatorem kursu był Inspektorat Wychowania Wodnego i Morskiego Chorągwi Krakowskiej oraz Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie. Uczestnicy Kursu uzyskali wiadomości ogólne dotyczące żeglowania oraz poznali podstawy m.in.: budowy i obsługi jachtu żaglowego, teorii żeglowania i manewrowania, przepisów, meteorologii, locji śródlądowej, zasad ochrony wodnego środowiska naturalnego, higieny i ratownictwa. Podczas praktycznej części kursu uczestnicy wykonywali ważne prace bosmańskie, w szczególności pilnie uczyli się podstawowych węzłów żeglarskich. W zajęciach uczestniczyło 31 osób. Kierownikiem Wyszkolenia Żeglarskiego i Komendantem Kursu był hm. Jerzy Klinik (Kapitan Jachtowy, Instruktor Polskiego Związku Żeglarskiego). Zajęcia prowadzili również: hm. Maciej Struś (Kapitan Jachtowy), phm. Andrzej Marcińczyk (Jachtowy Sternik Morski, Instruktor Polskiego Związku Żeglarskiego), phm. Jacek Małota (Kapitan Jachtowy, Kapitan Motorowodny, Instruktor Polskiego Związku Żeglarskiego) oraz hm. Ryszard Wójcik (Kapitan Jachtowy, Instruktor Polskiego Związku Żeglarskiego). Po zakończeniu kursu, jego uczestnicy mieli tydzień czasu na przygotowanie się do egzaminu teoretycznego. Odbył się on w dniu 14 kwietnia br. i był to egzamin pisemny. Po egzaminie odbyło się zakończenie kursu. Dyplomy zaliczenia części teoretycznej kursu na stopień Żeglarza Jachtowego otrzymało 18 osób. Uczestnicy kursu mogli uczestniczyć w pływaniach szkoleniowych, które odbywały się w Stanicy wodnej Hufca ZHP Kraków – Podgórze na akwenie Bagry. Prowadzone były przez Kadrę kursu oraz kierownika stanicy druh pwd. Artura Gorzko.

Andrychów. W dniach 8 marzec – 12 kwietnia br. odbył się kolejny kurs teoretyczny na prośbę harcerzy i instruktorów Hufca ZHP Andrychów. Kurs rozpoczęło 32 kursantów, ukończyło 24. Zajęcia odbywały się w Andrychowie, a kadra kursu była taka sama jak w Krakowie. Na początku sierpnia przez 2 tygodnie odbywały się pływania szkoleniowe na Bagrach, w których wzięło udział 14 uczestników.

2. Akcja „JUBILAT” 2014r.

Mały jubileusz tej akcji naszego Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie . Spotykamy się już po raz piąty! Za każdym razem aby celebrować znakomite (80+) Postaci instruktorskie z krakowskiego harcerstwa. W tym roku byli to Dh, Dh: hm. Barbara i hm. Zdzisław Pajorowie (Nowa Huta); hm. Marek Kudasiewicz (Krowodrza), hm. Tadeusz Norek i phm. Aleksander Tippe (Podgórze – Krąg „Stara Brać”). Spotkanie, jak wszystkie poprzednie, odbyło się w Forcie Olszanica , filii Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza” przy ul Reymonta 18 w Krakowie. Gospodarzami byli Pani Aleksandra Grodecka Dyrektor MDK i hm. Zbigniew Sabiński. W sobotę, 21czerwca br. o godz. 15:15 harcerska piosenka śpiewana przy akompaniamencie i pod kierunkiem hm. Jarosława Balona dała sygnał do rozpoczęcia spotkania. Przybyłych powitała hm. Danuta Noszka - Leśniewska Prezes Stowarzyszenia.

Szczególnie serdecznie zwróciła się do tegorocznych, znakomitych Jubilatów, przedstawicieli byłych władz oświatowych i dyrektorów szkół ponadpodstawowych Krakowa na czele z byłym V-ce Kuratorem Panem mgr Józefem Żuradzkim, byłego Komendant Chorągwi Krakowskiej ZHP hm. Jarosława Balona oraz Gospodarzy - Pani mgr Aleksandry Grodeckiej i hm. Zbigniewa Sabińskiego. Po powitaniu kolejna piosenka, rozpoczynająca prezentacje. Tę część spotkania prowadził hm. Stanisław Piasecki. Rozpoczynając miał przyjemność powitać hm. Janusza Wojtyczę - Przewodniczącego Chorągwianej Komisji Historycznej. Następnie przekazał głos hm. Andrzejowi Gaczorkowi, który zapewniał odpowiednie tempo prezentacji i wyświetlając slajdy, czytał zamieszczony na nich tekst.

W pierwszej z nich, przedstawiono postać Druha hm. Marka KUDASIEWICZA, który uzupełniał i wzbogacał ją lekkim dowcipnym komentarzem.

Druh Marek, Chytry Kot, jest z wykształcenia inżynierem ceramikiem. Do ZHP wstąpił w dniu 10 czerwca 1945 roku, w rodzimej Dąbrowie Górniczej, do 83 Zagłębiowskiej Drużyny Harcerzy im. Jana III Sobieskiego. Później należał do 107 WDH we Włochach k/Warszawy. Z 19 Krakowską Drużyną im. Żwirki i Wigury związany jest nieprzerwanie od roku 1957, kiedy to na polecenie władz harcerskich reaktywuje drużynę w Szkole Podstawowej nr 33 przy ulicy Konarskiego. Drużyna ta przyjęła tradycje 19 Drużyny Harcerzy im. Żwirki i Wigury. Pełnił kolejno funkcje drużynowego, komendanta Szczepu Lotniczego, Z-cy Komendanta Szczepu "Słoneczne Drogi" d/s Programowych, przewodniczącego Kręgu Instruktorskiego, komendanta Szczepu "Srebrzyste Ptaki", a od roku 1968 Komandora Szczepów Lotniczych im. F. Żwirki i St. Wigury w Krakowie. Niezależnie od działalności w Szczepie aktywnie udzielał się w innych instancjach harcerskich pełniąc funkcje: Kierownika Referatu drużyn męskich młodszych (1959-60) i z-cy Komendanta Hufca (1960-61) w Hufcu Kleparz – Łobzów ; z-cy Komendanta d/s programowych w Hufcu Krowodrza (1977–80) ; kierownika Wydziału Harcerskiego w Komendzie Chorągwi Krakowskiej (1982–85) i inne. Był również członkiem Rady Chorągwi. Szczególnie udzielając się na polu kształcenia młodej kadry instruktorskiej, często wchodził w skład kadry odbywających się kursów, także w ramach działalności krakowskiej Chorągwianej Szkoły Instruktorów. Łącznie przyczynił się do wyszkolenia ok. 950 instruktorów! Dzielił się z innymi swoją ogromną wiedzą i swoimi doświadczeniami nie tylko na obozach, kursach, szkoleniach ale również z instruktorami z całej Polski, poprzez liczne publikacje . Jego cenne dzieła ( wielokrotnie wznawiane) to m.in.: Vadamecum zastępowego, Obrzędowy piec, Kalendarium 70 – lecia harcerstwa, Pożyteczna zima. Jest autorem hymnu 19 KDHL oraz wielu wierszy i tekstów piosenek. Bardzo staranne i systematycznie dokumentował działalność. Z Jego opracowań dowiadujemy się że organizował i brał udział w 55 pobytach obozowych ( stałe 25, zimowiska 15, wędrowne 7, kursy zloty 8), na wielu z nich był komendantem. W Jego szczepie w okresie I 1957 – V 1964 odbyło się łącznie 1570 zbiórek, wycieczek itp., zorganizowanych przez zastępy, drużyny i szczep. Ma ogromne zasługi w popularyzacji lotnictwa, jak sam podkreśla, szczególnie wśród dziewcząt. Ponadto współtworzył metodykę pracy harcerskich drużyn lotniczych i organizował Harcerskie Turnieje Lotnicze. Był delegatem na VI i VII Zjazd ZHP. Organizował odnowę harcerstwa w czasach KIHAM i NHR. Współtworzył ZHP 1918 i ZHR. Zawsze był w czołówce walki o prawdziwe harcerstwo. Reprezentował "19" w Kręgu im. A. Małkowskiego. W sierpniu 1988 roku był w składzie delegacji harcerzy z Polski która po raz pierwszy wzięła udział w IV Światowym Zlocie ZHP poza granicami Kraju w Rising Sun w Stanach Zjednoczonych (w stanie Maryland) . Delegacja harcerzy z Polski, mieszkała w obozie skautowym nad Octoraro Creak.

Zawsze bardzo sumienny i kreatywny w każdym działaniu i w pracy. Pełniąc obowiązki nauczyciela-instruktora w MDK „Dom Harcerza”, dyrektora Ogniska Pracy Pozalekcyjnej przy SP nr 109, dyrektora SP nr 50 - umiejętnie, z pożytkiem dla wychowanków stosował elementy metody harcerskiej. Wielokrotnie odznaczany i wyróżniany m.in.: Krzyżem Kawalerskim OOP, Krzyżem i Złotym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”, Medalem KEN za: popularyzację lotnictwa, zasługi dla Krakowa, Chorągwi Krakowskiej. Na zakończenie ulubiona piosenka Druha Marka , jedna z dwóch pierwszych poznanych na pierwszym obozie – Szturmówka.

Druga prezentacja, komentowana przez hm. Jerzego Kujawskiego, poświęcona Druhnie hm. Barbarze PAJOR i jej Mężowi – hm. Zdzisławowi, który z racji zdrowotnych nie był obecny na spotkaniu. Obydwoje są instruktorami, bardzo zasłużonymi, cenionymi i cieszącymi się dużym uznaniem i autorytetem w krakowskim harcerstwie. Wraz z grupą instruktorów, w latach 1956-57, po reaktywowaniu ZHP, przystąpili do tworzenia harcerstwa w Nowej Hucie. Następnie przez wiele lat prowadzili aktywną działalność instruktorską na tym terenie, przyczyniając się w znacznym stopniu do jego szybkiego rozwoju. Z racji zamiłowań zawodowych, pielęgniarka i lekarz, wielokrotnie podczas Akcji Letnich , podczas Zlotu 70 lecia Harcerstwa na krakowskich Błoniach oraz Zlotu 75 lecia Harcerstwa w Nowej Hucie, zapewniali opiekę medyczną. Mają ogromne zasługi w propagowaniu wśród dzieci i młodzieży zasad higieny i zdrowego trybu życia. Prowadzili znaną w hufcu Nowa Huta Akcję Polowy Instytut dr Badanki oraz wiele akcji honorowego krwiodawstwa. Uczestniczyli w przygotowaniu i w pracy Białej Służby podczas pielgrzymek papieskich. Są Instruktorami Seniorami od 1986r. Otrzymali Medal Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Są małżeństwem już blisko 60 lat.

Druhna hm. Barbara Pajor: z zawodu i zamiłowania pielęgniarka, pracowała na terenie Nowej Huty. Najpierw jako w przychodni lekarskiej a następnie przez kilkanaście lat jako Przełożona Pielęgniarek w Centralnej Przychodni Kombinatu Hutniczego. Działalność harcerską rozpoczęła jesienią 1944 roku, w działających w konspiracji, harcerskich Szarych Szeregach. Przez dłuższy czas, również po wojnie, należała do Krakowskiej 1, działającej przy Gimnazjum ‘Wandy” na Oleandrach. W Latach 1947-48 była drużynową 68 KDH u Norbertanek. W tym czasie pełniła również funkcję zastępcy Komendanta Hufca. Później działała w Komendzie Hufca Nowa Huta, m.in. w Komisji Kształcenia i Stopni Instruktorskich i Sądzie Harcerskim. Za udział w szkoleniu instruktorów otrzymała Honorową Odznakę ChSI Za wybitne osiągnięcia w kształceniu. W latach 1975-81 działała w Szczepie Czerwone Maki przy SP nr 91 a później na terenie tej szkoły prowadziła Koło Przyjaciół Harcerstwa i pracowała w Komitecie Rodzicielskim. W roku 1962 brała udział w słynnej akcji Spisz. Później była wiele razy współorganizatorką obozów stałych, wędrownych, w tym również zagranicznych, oraz zimowisk. Pełniła na nich najczęściej funkcję pielęgniarki. Za aktywną wieloletnią działalność otrzymała m.in.: Krzyż Armii Krajowej, Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi, Krzyż Za Zasługi dla ZHP, Brązową Odznakę Budowniczy Nowej Huty, Odznakę 50 lecia Hufca Nowa Huta. Jest członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Szarych Szeregów. Dla Druhny Barbary zaśpiewaliśmy Jej ulubioną piosenkę - Harcerski Krzyż.

Druh hm. Zdzisław Pajor: z zawodu lekarz pediatra i psychiatra. Zuchom i harcerzom w Nowej Hucie przez wiele lat znany jako Dr Badanko. W lutym 1945r wstąpił do 9 KDH im. Dionizego Czachowskiego. Do roku 1949 uczestniczył w 8 obozach stałych lub zimowiskach oraz zaliczył kurs łączności.

Po ukończeniu studiów podjął pracę w Nowej Hucie. Najpierw jako lekarz pediatra w Szpitalu im. St. Żeromskiego i równocześnie poradni ( 1955-63). Następnie pracował na Akademii Medycznej jako psychiatra dziecięcy a po uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji, przez 35 lat, jako lekarz psychiatra. Równocześnie organizował szkoły pielęgniarek i pracował w nich: w Nowej Hucie ( 32 lata) i w Krakowie przy ul. Michałowskiego (10 lat).W między czasie pełnił, kolejno, funkcję Kierownika wielu specjalistycznych zakładów pielęgniarskich. Tworzył Wydział Pielęgniarski na AM ( później Wydział Ochrony Zdrowia). Za osiągnięcia w tej dziedzinie został wyróżniony Honorową Odznaką Za zasługi dla Rozwoju Pielęgniarstwa. Następnie był Adiunktem w Klinice Psychiatrycznej. A przed odejściem na zasłużoną emeryturę pracował jako starszy Wykładowca Collegium Medicum UJ. W dowód uznania za wieloletnią ofiarną pracę i osiągnięcia, był wielokrotnie wyróżniany i otrzymał Odznakę Za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia.

Był bardzo aktywy w harcerstwie. Działał w Szczepie Czerwone Maki m.in. jako z-ca komendanta, oraz hufcu m.in. jako Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Kształcenia i Stopni Instruktorskich. Począwszy od Akcji SPISZ ( 1962r) wielokrotnie był lekarzem na obozach i zimowiskach, zlotach itp. Odznaczony i wyróżniony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką Za Pracę Społeczną dla Miasta Krakowa, Złotą Odznaką Budowniczy Nowej Huty, Odznaką 50 lecia Hufca Nowa Huta. „ Wiesz ty co mój kochany” to, oprócz twórczości obozowej, ulubiona piosenka Dh Zdzisława.

W trzeciej prezentacji przedstawiono postać Druha phm. Aleksandra TIPPE.

Wykształcenie: mgr Wydziału Historyczno – Filozoficznego (Muzykologia) Uniwersytet Jagielloński

a) praca zawodowa,

 • m.in. : Z-ca Dyrektora Okręgowego Ośrodka Pedagogicznego w Krakowie (1965-69),
 • Kierownik sekcji kursowej i dokumentacji pedagogicznej (1965-86),
 • Starszy Wizytator Szkół Artystycznych przy Wydziale Kultury Urzędu Miasta Krakowa (1969-77),
 • Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. W. Żeleńskiego w Krakowie (1977-91)

b) szlak harcerski:

 • 1945-1949 harcerz, zastępowy w I Pg DH-y im. płk Dionizego Czachowskiego przy IV Gimnazjum ( później IVLO) przy ul. Zamojskiego,
 • 1947-1949 członek Kręgu Instruktorów Zuchowych przy Męskiej Komendzie Chorągwi Krakowskiej, przyboczny druha phm. Edwarda Poradisza,
 • 1947-1949 drużynowy 2 MGZ w Hufcu ZHP Kraków – Podgórze, w tym czasie szkoli się w prowadzonym przez ŚP. Druha Franciszka Dębskiego chorągwianym kręgu instruktorów zuchowych,
 • 1956-1958 po reaktywowani harcerstwa dalej pełni funkcję drużynowego 2 MGZ - w Hufcu ZHP Kraków - Podgórze,
 • 1981- nadal członek, przyboczny w Kręgu Seniorów Harcerstwa Borkowskiego „Stara Brać”

c) odznaczenia i nagrody

 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, Złota i Srebrna Odznaka Za Pracę Społeczną dla Miasta Krakowa, Złota Odznaka Za Zasługi dla Ziemi Krakowskiej, Odznaka Za Zasługi dla Bojowników o Wolność i Demokrację, Dyplom Uznania 600-lecia Kleparza, Nagroda Ministra Edukacji Narodowej II stopnia - dwukrotnie, Nagroda Ministra Kultury i Sztuki - dwukrotnie, Nagroda Dyrektora Centrum Młodzieży za 50 lat pracy pedagogicznej. Ulubioną piosenką Druha Aleksandra Po całej Polsce zakończyła się ostatnia prezentacja.

Po zakończeniu każdej z prezentacji, Druhna Prezes wręczała Jubilatowi pamiątkowy dyplom od Stowarzyszenia.

Bardzo żałowaliśmy, że również ze względów zdrowotnych w spotkaniu nie mógł wziąć udziału Druh phm. Tadeusz Norek:

a) praca zawodowa:

 • nauczyciel - Zespołu Szkół Ekonomicznych Nr 1 przy ul. Kapucyńskiej 2 w Krakowie;
 • naczelnik - Zarządu Kuratorium Oświaty i Wychowania Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Województwa Krakowskiego;
 • dyrektor- Zarządu Kuratorium Oświaty i Wychowania Ekonomiczno Administracyjnego Szkół województwa krakowskiego.

b) szlak harcerski

 • 1937-39 zuch w Gromadzie Wilczków Borkowskich (drużynowy Henryk Sroka),
 • 1945-49 harcerz, zastępowy, przyboczny w XI Pg DH-y im. Zawiszy Czarnego,
 • 1947-54 członek Zastępu Wodnego „Orły” (w latach 1949-1954 kontynuowali konspiracyjnie działalność harcerską w ramach Ligi Morskiej)
 • 1956-59 drużynowy – reaktywował 11 Pg DH-y im. Zawiszy Czarnego w Borku Fałęckim
 • Był komendantem i organizatorem kilku harcerskich obozów stałych pod namiotami.
 • od 1981 jest przybocznym w Kręgu Seniorów Harcerstwa Borkowskiego „Stara Brać”

c) odznaczenia i wyróżnienia:

 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Za Zasługi RP, Srebrny Krzyż Za Zasługi RP, Brązowy Krzyż Za Zasługi RP, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złota Odznak Za Pracę Społeczną dla Miasta Krakowa, Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej i Sportu

Po obejrzeniu prezentacji, pojawiła się refleksja że przecież każdy z Jubilatów swoją postawą i działalnością przez ponad pół wieku na rzecz innych, znakomicie wcielał w życie ideę wyrażoną hm. Aleksandra Kamińskiego: „ Nie w tym jest wart człowiek, co przemyślał i co przeżył, ale co zrobił dobrego na świecie. Bądźmy dzielni na co dzień. Dzielność jest fundamentem charakteru”.

Po zakończeniu prezentacji, Pan mgr Józef Żuradzki przekazał zebranym serdeczne pozdrowienia i podziękowania, od zaproszonych na spotkanie a nieobecnych z ważnych powodów, przedstawicieli byłych władz oświatowych i dyrektorów szkół ponadpodstawowych Krakowa.

Z kolei Druh hm. Marek Dobosz przedstawił szczegółową informację o zaawansowaniu oraz przedstawił harmonogram planowanych działań związanych z powstaniem w Krakowie, na terenie Fortu nr 52 „Jugowice” vel „Łapianka” przy ul. Fortecznej 28, Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego. W latach 2009-11 ZBK w Krakowie prowadził prace przygotowawcze. W 2011r. – ogłoszono konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej MiCRH na nieruchomości zabudowanej Fortem nr 52 wraz z projektem zagospodarowania jego otoczenia. W 2013r. - Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa przekazał, przyznaną przez Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa dotację na wykonanie projektu budowlanego rewaloryzacji i adaptacji zabytkowej części Fortu. Realizacja zadania obejmuje dwa etapy: przygotowania 2013 – 15 i budowy 2015 – 17. Równocześnie zaapelował o dalsze wspieranie tej inicjatywy. Informacja wywołała duże zainteresowanie i bardzo pozytywny oddźwięk.

Następnie wszyscy wyszli przed fort i ustawili się w kręgu. Gospodarze spotkania: Pani Aleksandra Grodecka i hm. Zbigniew Sabiński oraz hm. Danuta Noszka- Leśniewska, zgodnie z utartym zwyczajem, wręczyli każdemu z Jubilatów „floo” z życzeniami „końskiego zdrowia”. Serdecznych gratulacji dla Jubilatów było wiele. Dyplomy oraz pozdrowienia dla nieobecnych na spotkaniu Druhów, zostały przekazane za pośrednictwem bliskich Im osób. Później zdjęcie zbiorowe … i czuwający nad sprawnym jego przebiegiem Gospodarz spotkania zaprosił uczestników na poczęstunek. Rozmowy w grupach koleżeńskich toczyły się teraz przy grilowannych kiełbaskach i kiszeczkach, chlebie zapiekanym z serem żółtym, sałatkach. Do tego kawa , herbata, zimne napoje i ciasto. A wszystko bardzo smakowite. Było bardzo sympatycznie, a że dopisywała pogoda więc rozmowy i wspomnienia przedłużyły się nieco. To bardzo udane, piąte spotkanie w ramach Akcji Jubilat dobiegło końca.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do jego przygotowania i przeprowadzenia. W szczególności za opracowanie prezentacji: hm. J. Kucharskiemu, hm. J. Kujawskiemu, hm. W. Wójcikowi; za zabezpieczenia organizacyjne oraz przygotowanie poczęstunku hm. Zbigniewowi Sabińskiemu, hm. W. Górnisiewiczowi, za prowadzenie śpiewu i akompaniament hm. Jarosławowi Balonowi, za prowadzenie prezentacji hm. Andrzejowi Gaczorkowi oraz Pani Agnieszce Gaczorek za sporządzenie dokumentacji fotograficznej.

3. Rejs „Morze Śródziemne” - czerwiec 2014

Termin: 31 maja do 14 czerwca 2014

Uczestnicy:

 • Kapitan – phm Jacek Małota (Kapitan Jachtowy, Kapitan Motorowodny)
 • I Oficer – Druh Marek Grosse (Żeglarz Jachtowy)
 • II Oficer - Ewa Małota( Sternik Jachtowy)
 • III Oficer – Mariusz Kmiecik
 • IV Oficer – Edmund Latocha ( Żeglarz Jachtowy)
 • Załoga: I wachta: - Elżbieta wrońska, II wachta – Kamil Latocha, III wachta – Leszek Biernacki, IV wachta – Roman Bryndza ( Żeglarz Jachtowy)

Jacht s/y „Jagiellonia” typu Opal III, długość kadłuba 1420 cm, głębokość zanurzenia 214 cm, powierzchnia ożaglowania 80,0 m2, budowa: drewno Machoń, 10 osobnych koi, wc z prysznicem, kambuz.

Trasa: Barcelona – Majorka – Minorka – Korsyka - Livorno . W sumie - 590 mil morskich.

Krótka relacja z rejsu

Jacht s/y „Jagiellonia” należy do Krakowskiego Yacht Clubu. Został wyczarterowany na jeden z etapów rejsu, który obejmował trasę od Barcelony (Hiszpania) do Livorno (Włochy). Czas przepłynięcia dwa tygodnie. W rejsie wzięło udział 9 osób, z czego większość to członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie. W drodze do Włoch zawinęliśmy do pięciu portów. Po wypłynięciu z Barcelony, napotkaliśmy na męczącą martwą falę i podczas żeglugi do portu Soller na Majorce uczestnicy rejsu oswajali się z warunkami morskiej żeglugi. Po przybiciu do portu dużą atrakcją dla załogi była wycieczka do miasta Palma, którą odbyliśmy zabytkowym pociągiem. Z pociągu mogliśmy obserwować piękne widoki. Pociąg jechał pomału, najpierw pnąc się serpentynami po zboczach wysokich gór, następnie tunelami przejechał na drugą stronę wyspy do miasta Palma. Do portu Soller zawinął inny polski żaglowiec Pogoria, który mogliśmy podziwiać.

Kolejny etap - to wyspa Minorka i port Ciutadella do którego, po nocnym sztormie, wpłynęliśmy dopiero o świcie. Port, okazał się także uroczym miasteczkiem. Po uzupełnieniu prowiantu na zaplanowany długi etap żeglugi , przewidywaliśmy nawet do czterech dni, wyruszyliśmy w kierunku Korsyki. Po trzech dobach rejsu, z braku wiatru płynęliśmy głównie na silniku, ujrzeliśmy zarysy francuskiej wyspy Korsyka. Wieczorem, już po zmierzchu, wpłynęliśmy do małego portu położonego w głębokiej zatoce Propriano. Podziwialiśmy tam wieczorne i nocne życie turystów, którzy bawią się w licznych lokalach, gdzie rozbrzmiewa wesoła muzyka i leje się wino.

Następnego dnia wyruszyliśmy dalej. Okrążaliśmy Korsykę od strony zachodniej, licząc, i słusznie, na korzystny wiatr. Kolejny port to Calvi na Korsyce. Stare miasto tego portu, dawna twierdza, jest malowniczo usytuowane na wysokim skalistym półwyspie. Tutaj część załogi jachtu skorzystała z kąpieli w morzu na urokliwych plażach, a inni zwiedzali wyspę wynajętym samochodem.

Kolejny a zarazem ostatni etap rejsu, to żegluga do Włoch do poru Livorno, gdzie miała nastąpić wymiana załogi. Po wpłynięciu do portu zadaniem załogi było: sklarowanie jachtu, spakowanie swoich bagaży i przygotowanie się do powrotu. Następnie przejazd do portu lotniczego w uroczym mieście Piza i dalej samolotem do Polski. Wróciliśmy pełni wrażeń , opaleni, z całą masą zdjęć i chętni do odbycia kolejnych ciekawych rejsów. Należy podkreślić że załoga sprawowała się bardzo dobrze.

Ewa Małota

4. Obóz Żeglarski „Mazury 2014”

„Hej, Mazury, jakie cudne, gdzie jest taki drugi Kraj …”

 

mazury-2014„Mazury 2014” – to szósty, począwszy od roku 2009, obóz żeglarski zorganizowany przez nasze Stowarzyszenie. Uczestnicy tegorocznego obozu, w dniach od 28 czerwca do 11 lipca, przebyli trasę: Giżycko – Jezioro Niegocin – Rydzewo – Kanały Mazurskie – Jezioro Tałty – Mikołajki – Jezioro Mikołajskie – Jezioro Bełdany – Śluza Guzianka – Jezioro Nidzkie – Jezioro Bełdany – Jezioro Śniardwy – Jezioro Mikołajskie – Jezioro Tałty – Jezioro Ryńskie – Mrówki – Ryn – Jezioro Ryńskie – Jezioro Tałty - Kanały Mazurskie -  Płw. Kula – Jezioro Niegocin – Giżycko

Zarząd Stowarzyszenia, na potrzeby obozu, wyczarterował w Firmie: „Marina BEŁBOT” Giżycko trzy łodzie żaglowe: „TANGO CZARTER” – 2 szt. (8 osób; długość 7,60 m ; szerokość 2powierzchnia żagli 30 m²); „BINGO 930” – 1 szt. (10 osób ; długość 9,30 m; szerokość 3,15 m ; powierzchnia żagli 39 m²)

 

W obozie udział wzięły 23 osoby.

Kadra obozu:

 • Komendant – hm. Krzysztof Poniedziałek
 • Kwatermistrz - hm . Maciej Struś
 • Oboźny/KWŻ – phm. Andrzej Marcińczyk
 • Sternicy: - hm. Maciej Struś – Kapitan Jachtowy
 • phm. Andrzej Marcińczyk – Jachtowy Sternik Morski/Instruktor PZŻ
 • Paweł Firlit – Sternik Jachtowy

Skład Wacht:

Wachta I
„BINGO 930”
 1. Paweł Firlit – sternik,
 2. Krzysztof Poniedziałek,
 3. Adam Figura,
 4. Szymon Pawelec,
 5. Janusz Samborski,
 6. Julia Pańków,
 7. Ewelina Konik,
 8. Karolina Dawiec,
 9. Julia Pasińska
Wachta II
„TANGO CZARTER” I
 1. Maciej Struś – sternik,
 2. Justyna Marchewka,
 3. Karolina Staszkiewicz,
 4. Izabella Nicek,
 5. Piotr Głownia,
 6. Krzysztof Kalita,
 7. Barbara Marcińczyk

 

Wachta IV
„TANGO CZARTER” II
 1. Andrzej Marcińczyk – sternik,
 2. Daniel Marcińczyk,
 3. Stanisław Kubas,
 4. Weronika Marcińczyk,
 5. Aleksandra Majkowska,
 6. Piotr Majkowski,
 7. Bartłomiej Kaszyca

 

Każdy obozowy dzień rozpoczynał się od pobudki (godz. 7.00), następnie gimnastyka - najczęściej pół godzinne pływanie w jeziorze lub bieg przełajowy. O godz. 8.00 apel. W roli oboźnego świetnie się spisywał Druh phm. Andrzej Marcińczyk. Później śniadanie, klar na łodziach i około godz. 10:00 odejście od nabrzeża i pokonywanie kolejnego odcinka trasy. Późnym wieczorem cumowanie łodzi , kolacja i przeciągane długo w noc, oczekiwane przez wszystkich – ognisko. Prowadził je Druh hm. Krzysztof Poniedziałek. Każde z nich składało się z dwóch części tematycznych; harcerskiej i żeglarskiej. W części harcerskiej gawędy, przygotowane przed rozpoczęciem obozu, wygłaszali wyznaczeni członkowie kadry lub uczestnicy.

Natomiast w części żeglarskiej bezkonkurencyjny był, świetny gawędziarz, Druh hm. Maciej Struś, który w tej dziedzinie, posiada olbrzymią wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną (prowadził i uczestniczył w wielu rejsach morskich). Potrafił też przekazywać swoja wiedzę tak skutecznie, że wszyscy Uczestnicy obozu usłyszeli wiele ciekawych morskich opowieści, ale również, dzięki skutecznemu przekazowi wiedzy żeglarskiej przez Druha Macieja, zaliczyli część teoretyczną mini kursu na stopień żeglarza. W czasie obozu był również realizowany rozszerzony program szkolenia praktycznego: manewrowanie jachtem pod żaglem i na silniku, stawianie i składanie masztu, przejście kanałów oraz śluzowanie .

Oczywiście, były również okazje do zwiedzenia wielu bardzo ciekawych miejscowości i miejsc na Mazurach. Wszystkim podobały się piękne Mikołajki, jak również Giżycko czy Ryn. Jednak najciekawsze było zwiedzenie Stacji Badawczej Polskiej Akademii Nauk w miejscowości Popielno położonej w centrum Puszczy Piskiej, na półwyspie otoczonym czterema jeziorami – Bełdany, Mikołajskie, Śniadrwy i Wartołty, gdzie prowadzona jest tam hodowla konika polskiego. W Popielnie znajduje się również Muzeum Przyrodnicze Stacji Badawczej które również warto było zobaczyć. Interesujące było również zwiedzanie Muzeum K. I. Gałczyńskiego zlokalizowane w słynnej Leśniczówce Pranie. Gdy większość trasy została już pokonana, w przedostatnim dniu obozu, nadszedł czas najbardziej oczekiwany przez neofitów. Nad Jeziorem Jagodnym, na Półwyspie Kula obozowiczów oczekiwał Król Wód Posejdon z Małżonką Prozerpiną w asyście morskich Diabłów oraz Astrologa i Medyka. Tam Neofici - przyszli żeglarze, przeżyli wspaniały Chrzest Żeglarski przeprowadzony według tradycyjnej ceremonii. Rozpoczął się on około godz. 20, zebraniem „nieszczęśników” przed Komendantem Obozu. Wówczas Komendant zaprosił władcę wód i mórz i powitał go najcenniejszym trunkiem na ziemiach śródlądzia. Neptun przekonany tak zacnym trunkiem zgodził się na nadanie imion neofitom… ale, po zaliczeniu odpowiedniej próby i badaniu. A tym ochoczo zajęły się urocze, ale przebiegłe i złośliwe diabły. Gdy neofici dostali się w ich bezwzględną władzę , od razu poczuli na swojej skórze „cięgi” glonów i pokrzyw. Jak starożytni niewolnicy skazani na łaskę i niełaskę swoich katów, skuci kajdanami, na kolanach czekali na swój „nieszczęsny los”. Diabły wykąpały ich pojedynczo w najczystszym błotku i szyszkach. Potem powtórnie złapani w sieci przechodzący próbę podziwiali piękno mazurskich żab oczywiście … na własnej skórze. Ponieważ żaden neofita nie może zostać ochrzczony jeżeli jest chory – zostali oni poddani wnikliwym badaniom lekarskim, a ci, którzy przejawiali oznaki gorączki zostali od razu ochłodzeni i wyleczeni. Ich wytrwałość została wynagrodzona najsmaczniejszym posiłkiem i napojem sporządzonym z „luksusowych składników”. Ostatnią próbą stał się żywioł wody - żywioł, którego każdy przyszły żeglarz powinien się nie tylko strzec , ale i umieć z nim się zmagać. I właśnie walka z tym żywiołem doprowadziła neofitów przed tron najświatlejszego Neptuna, który doceniając zaprezentowany przez nich chart ducha, nadal im ciekawe imiona.

Następnego dnia po pokonaniu Jeziora Niegocin przypłynęliśmy do Mariny BEŁBOT na Jeziorze Wilkasy. Ponieważ był to ostatni dzień Obozu wykonaliśmy idealny klar na łodziach a następnie je zdaliśmy. Późnym popołudniem zebraliśmy się na ostatni wspólny Apel. Każdy Uczestnik Obozu otrzymał okolicznościowy Dyplom, zaprojektowany i wykonany przez Komendanta Obozu, Druha hm Krzysztofa Poniedziałka. Po oficjalnym pożegnaniu wiążemy krąg i donośnym „Bratnie słowo sobie dajem ……..” żegnamy Mazury. Było fajnie, poznaliśmy nowych Przyjaciół - wrócimy tu za rok !

5. Akcja „Lato w Mieście” 2014

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie (Organizacja Pożytku Publicznego) zorganizował „mini szkolenie żeglarskie” dla dzieci uczestniczących w Półkolonii – Olszanica, prowadzonej przez Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza” przy ul. Reymonta w Krakowie. Było to dniu 22 lipca 2014 roku (wtorek) na Zalewie Bagry w Krakowie (Przystań Klubu Żeglarskiego „HORN”). Punktualnie o godzinie 10.00 na przystań przybyła grupa 39 dzieci w wieku 7-12 lat wraz z Kierownikiem Półkolonii, Panią Olą Staszewską i czterema Paniami Opiekunkami. Uczestników i kadrę półkolonii powitał V-ce Prezes Zarządu Stowarzyszenia, Druh hm. Stanisław Piasecki a program i organizację zajęć przedstawił Druh phm. Jacek Małota (Kapitan Jachtowy, Instruktor PZŻ).

Dzieci zostały podzielone na czteroosobowe grupy, rotacyjnie realizujące przygotowany program. Dzieci z bardzo dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem brały udział w każdym z przygotowanych zajęć. Jednak najbardziej oczekiwały na pływanie na łodziach żaglowych.

Do tego celu organizatorzy przygotowali trzy łodzie żaglowe, „OMEGA”. Łodzie prowadzili doświadczeni sternicy, a każdy z nich miał do pomocy przeszkolonych żeglarzy:

 • „OMEGA „ I – Druh Piotr Głownia ; do pomocy Druhny Izabella Nicek i Alicja Głownia
 • „OMEGA” II – Druhna Barbara Marcińczyk (Żeglarz Jachtowy ); do pomocy Druhna Justyna Marchewka i Druh Krzysztof Kalita
 • „OMEGA” III – Druh Jakub Małota (Sternik Jachtowy); do pomocy Druh Paweł Łysik i Druhna Edyta Łysik.

Oczywiście, przed wypłynięciem sternicy zadbali o to by każdy członek, czteroosobowej dziecięcej załogi, miał prawidłowo dobrany i ubrany kapok, oraz wiedział jak poruszać się po pokładzie łodzi. W części teoretycznej Sternicy omówili budowę łodzi żaglowej, olinowanie i ożaglowanie oraz zasady bezpieczeństwa w czasie pływania. Każda z grup „żeglowała” przez godzinę, po czym następowała zmiana dziecięcych załóg.

Pozostała na lądzie grupa dzieci miała zajęcia praktyczno-teoretyczne: nauka prawidłowego zakładania kamizelki ratunkowej, ćwiczenia w rzucaniu koła ratunkowego „osobie tonącej” oraz wiązanie podstawowych węzłów żeglarskich: ratowniczego, cumowniczego, płaskiego, szotowego, ósemki żeglarskiej i wyblinka. Prowadzący te zajęcia, Druh Jarosław Marchewka (Żeglarz Jachtowy), miał ręce pełne roboty.

Dzieciaki były bardzo zainteresowane i zadowolone ze swojego „żeglarskiego epizodu”, a ponieważ pogoda była słoneczna i żeglarska (wiatr 3 do 4 º B) wrażeń było co niemiara, przygód też. Oj, będzie co wspominać! O godz. 14.00 wszystkie łodzie przybiły do kei, zostały zacumowane, czyli koniec żeglowania. Nie szkodzi – może spotkamy się za rok.

Za zorganizowanie bardzo atrakcyjnych dla dzieci zajęć na wodzie i przeprowadzenie szkolenia, Zarząd Stowarzyszenia bardzo dziękuje naszym żeglarzom – wolontariuszom. A byli to: hm. Stanisław Piasecki, phm. Jacek Małota, Jakub Małota, Jarosław Marchewka, Barbara Marcińczyk, Izabella Nicek, Piotr Głownia, Alicja Głownia, Edyta Łysik, Paweł Łysik, Justyna Marchewka oraz Krzysztof Kalita.

6. III Obóz Zagraniczny „Chorwacja 2014”

baska-wodaW roku bieżącym nasze Stowarzyszenie było organizatorem kolejnego obozu zagranicznego. W dniach od 22 do 31 sierpnia, oczywiście ponownie w Chorwacji, przebywało łącznie 43 jego członków lub sympatyków.

Kadra Obozu:

 • Komendant - hm. Stanisław Piasecki
 • Z-ca Komendanta – hm. Danuta Noszka-Leśniewska
 • Kwatermistrz - hm. Magdalena Migacz
 • Lekarz . - dr Romana Malerko-Kszyk
 • Tłumaczka - Małgorzata Rywczak

Pieczątka obozowa -projekt, Druh hm. Krzysztof Poniedziałek

1. Babik Barbara
2. Dobosz Teresa
3. Dobosz Władysław
4. Dymowski Zbigniew
5. Głuszcz Adam
6. Głuszcz Ewa
7. Głuszcz Filip
8. Głuszcz Maja
9. Górski Jan
10. Karaszkiewicz Romana
11. Kostrzewska Krystyna
12. Kostrzewski Zygmunt
13. Kszyk Bogusław
14. Kuc Marta
15. Kucharska Barbara
16. Kucharski Ryszard Jacek
17. Kutrybała-Kłos Teresa
18. Leśniewski Jan
19. Malarz Andrzej
20. Malarz Małgorzata Maria
21. Malarz Roman
22. Piasecka Anna
23. Poniedziałek Krzysztof
24. Prabucka Teresa
25. Prabucki Waldemar
26. Rużyło - Malarz Ewa
27. Rychta Krystyna
28. Rychta Maciej
29. Rywczak Kazimierz
30. Rywczak Lidia
31. Rywczak Paweł
32. Rywczak Piotr
33. Tarnawska Anna
34. Tarnawski Jerzy
35. Tomal Anna
36. Twardowska Małgorzata
37. Uchlik Jolanta
38. Wywiał Krystyna

Tym razem na miejsce pobytu wybraliśmy Hotel „ALEM” położony na terenie kampingu Baśko Polje. Jest on oddalony 1,5 km od miejscowości Baśka Voda, położonej ok. 60 km na południe od Splitu. Ponieważ do pokonania w jedną stronę mieliśmy ok. 1200 km, podjęliśmy decyzję o noclegach na Węgrzech. W czasie podróży do Chorwacji pierwszy nocleg spędziliśmy w miejscowości Balatonkeresztur (Motel Fekete Macska). Później siedem noclegów w Hotelu „ALEM” . Warunki do aktywnego wypoczynku w Chorwacji wspaniałe. Do morza 50 metrów, pełne zaplecze sportowe. Pogoda wymarzona a ciepłe wody Adriatyku zachęcały do kąpieli wodnych i słonecznych. Wieczorami wspólne spotkania przy harcerskim „kominku”. Wyznaczone osoby wygłaszały przygotowane wcześniej gawędy na określone tematy;

 • „Poznajmy się” (hm. Stanisław Piasecki)
 • „Z kart historii Skautingu i Harcerstwa (hm. Jerzy Tarnawski)
 • „100-lecie ruchu zuchowego w Polsce (hm. Barbara Kucharska i hm. Jacek Kucharski)
 • „Działalność Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie” (hm. Stanisław Piasecki)

Oczywiście śpiewaliśmy bardzo dużo piosenek (nie tylko harcerskich), a Druh Jacek Kucharski nauczył nas kilku pląsów i zabaw zuchowych, i trzeba przyznać, że była fajna zabawa.

Pierwsza, całodzienna wycieczka do Bośni i Hercegowiny odbyła się w dniu 25 sierpnia (poniedziałek). Zwiedziliśmy m.in. Medziugorie oraz malowniczo położone Wodospady Kravica. Pobyt w Medziugorie było to wielkie duchowe i religijne przeżycie oraz spełnienie marzeń większości uczestników obozu . Mimo trudnego podejścia i niesamowitego upału wszyscy mogli zmówić modlitwę na Wzgórzu Objawień. Druga część bardziej relaksowa - wyjazd do położonych w pobliżu Wodospadów Kravica. Druga wycieczka odbyła się w dniu 27 sierpnia (środa). Pojechaliśmy do Splitu jednego z największych miast Chorwacji. To miasto z portem na półwyspie pomiędzy zatoką Kastela i morskim kanałem, bardzo piękne i urokliwe, pełne zabytków, kafejek i miłych mieszkańców. Wynajęcie przewodniczki (Polka od lat mieszkająca w Splicie) pozwoliło nam chociaż w części poznać zabytkową część miasta. Późnym popołudniem pojechaliśmy do Trogiru, zabytkowej miejscowości położonej 20 km od Splitu. Ostatnia z zaplanowanych wycieczek odbyła się w dniu 29 sierpnia (piątek) - był to całodzienny rejs po Adriatyku wynajętym statkiem turystycznym s/y „MARIN” . Trasa: Baśko Polje - Wyspa Brać - Baśko Polje. Po dwóch godzinach rejsu dopłynęliśmy na Wyspę Brać i Kapitan s/y Marin , Jośko Babić zacumował statek w malowniczo położonym porcie w miejscowości Pućiśća. Jest to osada portowa na północnym wybrzeżu Wyspy o bogatej historii i wielu wspaniałych zabytkach. Uczestnicy wycieczki podzielili się na dwie grupy. Jedna wybrała kąpiel wodną i słoneczną , a druga zwiedzanie ( m. in. wczesnochrześcijańskiego kościoła Św. Stjepana, romańsko-gotyckiego Kościół Św. Jurija z renesansowym reliefem kamiennym Św. Jurija, Pałacu Ciprijana Źuvetića z ciągiem obronnych Wież). Po południu zjedliśmy wystawny obiad, przygotowany przez załogę statku, podany w portowej restauracji. Menu: świeży tuńczyk z rusztu, grillowane sardynki, frytki, sałatka i dużo miejscowego czerwonego wina. Tak na marginesie, to Kapitan Statku jest również właścicielem łodzi rybackiej stąd udany ranny połów w części przeznaczył na nasz posiłek. Mogliśmy zresztą oglądnąć złowionego tuńczyka i później jego grillowanie. Późnym popołudniem pożegnaliśmy Wyspę Brać ,uroczy zakątek Chorwacji i wyruszyliśmy w drogę powrotną. Jednym zdaniem, był to bardzo udany dzień.

Nie był to jednak koniec wrażeń, po później kolacji okolicznościowe spotkanie, a jego trakcie wielka, podwójna uroczystość. Obchody 44 rocznicy ślubu Państwa Ewy i Adama Głuszczów oraz 43 rocznicy ślubu Państwa Ewy Rużyło-Malarz i Romana Malarz. Podczas spotkania Komendant Obozu Druh hm. Stanisław Piasecki złożył Jubilatom najlepsze życzenia oraz wręczył Im stosowny prezent od wszystkich uczestników obozu. Później, przy lampce szampana, odśpiewaliśmy tradycyjne „100 - lat”. Zaskoczeni Jubilaci nie ukrywali wzruszenia.

Ostatni obozowy kominek był, dla Komendanta, również okazją do podziękowania Kadrze za wkład pracy przy organizacji obozu i w trakcie jego trwania, a wszystkim Uczestnikom za stworzenie obozowej ,niepowtarzalnej, wręcz rodzinnej atmosfery. Najbardziej zaangażowani otrzymali wyróżnienia indywidualne. Byli to: hm. Magdalena Migacz, hm. Krzysztof Poniedziałek, hm. Władysław Dobosz, Waldemar Prabucki, Małgorzata Rywczak oraz Romana Malerko-Kszyk. Komendant Obozu wręczył zwycięzcom Turnieju Brydża Sportowego (parami) medale, których fundatorami byli Państwo Lidia i Kazimierz Rywczakowie - dziękujemy.
Medale odebrali:

 • Złote (I miejsce) - Małgorzata i Paweł Rywczakowie
 • Srebrne (II miejsce) - Stanisław Piasecki i Jerzy Tarnawski
 • Brązowe (III miejsce) - Lidia i Kazimierz Rywczakowie

Obozowe dni minęły niestety zbyt szybko. Powoli oswajaliśmy się z myślą, że wkrótce pożegnamy gościnny Hotel „ALEM”. W tym miejscu warto podkreślić profesjonalizm jego Personelu oraz dobrą kuchnię. W sobotę rano, 30 sierpnia pożegnaliśmy Baśko Polje. O godzinie 9.00 wyjechaliśmy w kierunku Krakowa. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się na Węgrzech, w miejscowości Balatonmariafurdo n/Balatonem, na ostatni nocleg w Hotelu Napsugar. Zjedliśmy bardzo smaczną kolację i nazajutrz - jeszcze smaczniejsze śniadanie, po którym został nam do pokonania ostatni odcinek trasy. Przyjechaliśmy do Krakowa planowo - o godz. 18.00. Jeszcze tylko pożegnania, ostatnie uściski dłoni, skrywane u niektórych „łezki” i … Akcja „Chorwacja 2014” została zakończona. Jednak rozchodzimy się z postanowieniem - „Chorwacja 2015” - tak! To przecież już za rok! P.S. Druh Zbigniew Dymowski podobnie jak w roku ubiegłym nakręcił film pt. „Chorwacja 2014” i przekazał go do archiwum Stowarzyszenia. Dziękujemy Zbyszku !!!

7. Spotkanie poobozowe

Spotkanie Poobozowe, uczestników  obozu Stowarzyszenia - „Chorwacja 2014”  odbyło się w sobotę, 27 września 2014 roku o godz. 15.00 w Tyńcu. Tym razem na swoje Ranczo zaprosili nas Dh/Dh. Lidia i Kazimierz Rywczakowie. Ta rozległa posiadłość graniczy z Bielańsko-Tynieckim Parkiem Krajobrazowym i aż dziw bierze, że w Krakowie są jeszcze takie miejsca. W Spotkaniu wzięło udział 15 osób: 

1. Dobosz Teresa
2.   Dobosz Władysław
3.   Kmiecik Andrzej
4.   Migacz Magdalena
5.   Piasecka Anna
6.   Piasecki Stanisław
7.   Poniedziałek Krzysztof
8.   Rywczak Kazimierz
9.   Rywczak Lidia
10. Rywczak Małgorzata
11. Rywczak Paweł
12. Rywczak Piotr
13. Tomal Anna
14. Twardowska-Białek Małgorzata
15. Wywiał Krystyna

Wspaniali Gospodarze przygotowali spotkanie profesjonalnie. Począwszy od jadła, napitków, a skończywszy na przygotowaniu ogniska. Uczestników serdecznie powitał Komendant Obozu, Druh hm. Stanisław Piasecki. O rozpalenie watry poprosił Druhnę Lidię i Druha Kazimierza. Piosenki: „Płonie ognisko i szumią knieje” , „Nasz Polski lesie” oraz „Stare namioty” to dobry początek wspólnego ogniska. Następnie Druh Komendant serdecznie podziękował wszystkim tym, którzy zaangażowali się w logistyczne przygotowani i przeprowadzenie obozu, w szczególności:

 • Druhnie hm Magdalenie Migacz (Kwatermistrzyni Obozu) za pomoc w jego zorganizowaniu oraz wzorowe prowadzenie obozowych finansów, łącznie z terminowym rozliczeniem,
 • Druhnie hm Danucie Noszce-Leśniewskiej (Z-cy Komendanta Obozu) za pomoc w jego prowadzeniu,
 • Druhnie Romanie Malerko-Kszyk – za opiekę medyczną,
 • Druhowi hm Krzysztofowi Poniedziałkowi - za wykonanie pieczątki obozowej,
 • Druhnie Małgorzacie Rywczak - za pełnienie funkcji tłumaczki,
 • Druhnie Lidii i Druhowi Kazimierzowi Rywczakom - za ufundowanie medali dla zwycięzców obozowego Turnieju Brydża Sportowego

Słowa uznania i podziękowania Druh Komendant skierował również do uczestników obozu, dziękując Im za dyscyplinę, punktualność i stworzenie na obozie rodzinnej wręcz atmosfery. Następnie Druh Kazimierz Rywczak zaproponował krótki przerywnik – 10-cio minutowy spacer do Podgórek pod Figurę „ Matki Boskiej w Skałkach”. Mieliśmy okazję wspólnego odmówienia modlitwy „Wieczne odpoczywanie …” za zmarłych Harcerzy i Instruktorów. Po powrocie, w części oficjalnej spotkania, Komendant Obozu, Druh hm Stanisław Piasecki wręczył obecnym pamiątkowe Dyplomy Uczestnictwa w Obozie, płytki CD ze zdjęciami obozowymi oraz koperty z pieczątką obozową. Nadszedł czas na kolejne piosenki : „Obozowe Tango” oraz „Gdybym miał gitarę” i ocenę obozu przez uczestników. Ocena była jednomyślna – Obóz WZOROWY Kategoria WZOROWA. Wszyscy zgodnie stwierdzili – w roku 2015 ponownie pojadą na obóz do Chorwacji. Uczestnicy podziękowali Komendantowi Obozu, Druhowi hm. Stanisławowi Piaseckiemu oraz z dużym zaangażowaniem i zadowoleniem zaśpiewali dla Niego piosenkę „Komendancie, Wodzu nasz”. Zrobiło się bardzo uczuciowo, i nastrojowo. Odżyły wspomnienia. Przez chwilę powróciliśmy do pięknych, spędzonych wspólnie chwil.
Po zakończeniu części oficjalnej przyszedł czas na część kulinarno – towarzyską, czyli pałaszowanie smakołyków , lampkę chorwackiego wina i wspominanie pięknych obozowych chwil. W bogatym menu były m. in.: karczek, kiełbasa i boczek z grilla (specjalność - Druha Pawła Rywczaka). Oraz: smalczyk, pasztet, wędliny, ogórki kiszone, sery. Różne wypieki, napoje gorące i zimne. Wszyscy podziwiali kunszt kulinarny Druhny Lidii. I jeszcze jedna bardzo ważna informacja; Druh hm Władysław Dobosz podzielił się z nami wspaniałą wiadomością – dwa dni przed spotkaniem został po raz pierwszy Dziadkiem. Wnuk jest zdrowym i ślicznym niemowlakiem. Gratulacje dla Druha Władysława i Jego żony Teresy. Bardzo serdecznie podziękowaliśmy miłym Gospodarzom , Druhnie Lidii i Druhowi Kazimierzowi Rywczakom za zaproszenie na swoje Ranczo i wspaniałe przygotowanie spotkania. Podziękowaliśmy również Druhnom: Magdalenie Migacz, Annie Tomal oraz Teresie Dobosz za przepyszne ciasta. Zakończenie Spotkania tradycyjne, krąg i piosenka „Bratnie Słowo”.

8. Godność DOKTORA HONORIS CAUSA Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie dla Druha harcmistrza JÓZEFA LIPCA (prof. dr hab. )

3 października 2014 r. w auli Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie odbyła się Inauguracja Nowego Roku Akademickiego 2014/2015. Uroczystości przewodniczył Rektor Akademii Wychowania Fizycznego, prof. dr hab. Andrzej Klimek.

W trakcie inauguracji szczególnie uroczystą oprawę miała ceremonia nadania godności Doktora Honoris Causa dla członka naszego Stowarzyszenia, Druha hm Józefa Lipca. Rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie odczytał Uchwałę Senatu Uczelni Nr 14/III/2014 z dnia 6 marca 2014 roku o treści: „ Senat jednogłośnie po otrzymaniu dwóch opinii: profesora Zbigniew Dziubińskiego z Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie i profesora Wojciecha Lipońskiego z Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu oraz na podstawie podjętych uchwał Senatów Akademii Wychowania Fizycznego z Warszawy i Poznania, podjął uchwałę o nadaniu prof. dr hab. Józefowi LIPCOWI tytułu honorowego doktora honoris causa Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie”

Następnie uroczystą LAUDACJĘ wygłosił prof. dr hab. Edward Mleczko z Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, a wkrótce potem przy aplauzie zgromadzonych Rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie wręczył prof. dr hab. Józefowi Lipcowi Dyplom Doktora Honoris Causa.
W swoim wystąpieniu prof. dr hab. Józef Lipiec bardzo podziękował za wyróżnienie i wygłosił wykład pt. „ Powszednie i święte źródła sportu”. Wykład wielokrotnie przerywały oklaski – tak, nasz Druh harcmistrz ma wrodzony dar znakomitego Mówcy. Po zakończeniu części oficjalnej można było w Bibliotece Głównej AWF obejrzeć wystawę prac Profesora oraz złożyć gratulacje , życzyć zdrowia i dalszej pracy na rzecz nauki jak również aktywnej działalności w naszym Stowarzyszeniu. Serdeczne życzenia w imieniu członków Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie przekazali Druhowi hm Józefowi Lipcowi: hm. Danuta Noszka - Leśniewska, hm. Stanisław Piasecki, hm. Magdalena Migacz, hm. Jerzy Klinik z Zarządu SPH oraz Druh hm. Ferdynand Nawratil z Komisji Rewizyjnej SPH. Byliśmy bardzo wzruszeni i jesteśmy dumni, że Członka naszego Stowarzyszenia spotkało tak wspaniałe wyróżnienie.

9. ODNOWIENIE DOKTORATU – Wspaniały Jubileusz Druha harcmistrza ADAMA JELONKA ( prof. dr hab.)

6 października 2014 r. w auli Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiedzeniu przewodniczył rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Wojciech Nowak. Obecni byli również prorektorzy prof. Stanisław Kistryn i prof. Piotr Laidler.
W trakcie posiedzenia Senatu nastąpiło odnowienie doktoratów profesorów Ryszarda Gradzińskiego, Adama Jelonka i Bronisława Kortusa. Decyzję o odnowieniu stopnia naukowego podjął Senat UJ na wniosek Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi.

W posiedzeniu Senatu, które odbywało się zgodnie z procedurą, na zaproszenie Rektora, wzięła udział liczna grupa przedstawicieli Stowarzyszenia oraz byłych instruktorów harcerskich z Ludwinowa, aby celebrować odnowienie doktoratu prof. Adama Jelonka. Zarówno wspaniałego naukowca jak również instruktora niezmiernie zasłużonego w wieloletniej działalności harcerskiej dla Ludwinowa, Podgórza i Krakowa. Założyciela harcerskich drużyn żeglarskich oraz szczepów, „Zielony Szczep Ludwinów” i „Neptuna” - Druha harcmistrza Adama Jelonka. Wielu z nich pamięta doskonale Jego ogromne zaangażowanie w tworzenie harcerstwa na Ludwinowie, w działalność w szczepie „Metalowcy” oraz Komendzie Hufca Kraków – Podgórze. Wielu uczestniczyło w organizowanych przez Niego obozach stałych, spływach, obozach żeglarskich. Razem przygotowywali łodzie, spędzając wiele godzin przy pracach szkutniczych. Druh Adam zawsze był, i jest nadal, pomocny i przyjazny a przy tym bardzo konsekwentny w działaniu. Jest bardzo lubianym i cenionym wychowawcą wielu pokoleń harcerzy i instruktorów.

Po zakończeniu posiedzenia Senatu, miało miejsce krótkie spotkanie podczas którego na cześć Jubilatów , chór UJ zaśpiewał „Sto Lat” oraz został wzniesiony toast. Przyłączając się do toastu myśleliśmy szczególnie o Naszym wspaniałym Druhu. W imieniu SPH złożyliśmy Jubilatowi gratulacje i serdeczne życzenia.

Była to wspaniała i wzruszająca uroczystość. Odczuliśmy wielka satysfakcję że mogliśmy w niej wziąć udział i dzielić radość z Człowiekiem tak wspaniałym.

10. IV Jesienna Wycieczka SPH - Chochołów 2014

W drugi weekend października, w dniach 10-11-12 ( tj w piątek, sobotę , niedzielę), odbyła się kolejna IV Jesienna Wycieczka naszego Stowarzyszenia. W piątek po południu, uczestnicy wycieczki, dojeżdżający grupami do Chochołowa, zostali zakwaterowani w domkach Ośrodka Szkolno-Wypoczynkowego „Na Kamieńcu”, Filii Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza „ przy ul. Reymonta 18. Następnie kolacja, która jak pozostałe posiłki, była przygotowana w restauracji „U Śliwy” , ok. 10 min. drogi od ośrodka. Ok. godz. 19:00 przy ognisku rozpoczęło się spotkanie z piosenką. Wzięło w nim udział 17 osób : Teresa i Władysław Doboszowie, Marek Dobosz, Jan Górski, Ewa i Tadeusz Kubasowie, Romana Malerko-Kszyk, Ewa i Jacek Młotowie, Anna i Stanisław Piaseccy, Barbara Planta, Bogumiła i Artur Podmokły, Krzysztof Poniedziałek, Maria i Wiesław Wójcikowie. Tym razem śpiewaliśmy bez gitary, ale uczestnicy pod kierunkiem dh. Teresy Dobosz, hm Władysława Dobosza i hm. Anny Piaseckiej poradzili sobie doskonale. Druh phm. Jacek Małota, przywiózł sprzęt do wyświetlenia oraz przygotował i przedstawił ciekawe prezentacje multimedialne z rejsów po Morzu Śródziemnym. Obejrzeliśmy również bardzo ciekawy film z obozu żeglarskiego SPH „Mazury 2014”, przygotowany przez jego Komendanta druha hm. Krzysztofa Poniedziałka. Piosenki i prezentacje, rozmowy i wspomnienia, prezentacje i piosenki- było bardzo sympatycznie. Późną nocą, biorąc pod uwagę program przewidziany na dzień następny, uczestnicy udali się na spoczynek.

Rano w sobotę dojechał 18 – ty uczestnik wycieczki hm. Andrzej Słowik. Po siadaniu uczestnicy grupami, według własnego uznania wyruszyli na wycieczki: do Doliny Kościeliskiej, przejście trasy Orawica- Przełęcz Bobrowiecka, Dolina Chochołowska, do Morskiego Oka oraz do basenów geotermalnych w Orawicy. Przepiękna, słoneczna pogoda sprzyjała wędrującym, którzy wracali z tras, bardzo zadowoleni - dopiero wieczorem. W ramach kolacji ok. godz. 18:30 biesiada przy ognisku. Podano przygotowane w restauracji , bardzo smaczne zestawy kanapek, sery, herbatę i kawę. Bardzo podało się estetyczne przystrojenie podanych dań, które poszły „na pierwszy ogień”. W tym czasie rozpoczęło się grillowanie pod kierunkiem druhów hm. Władysława i hm. Marka Doboszów. Wkrótce można było „smakować” : golonka, kiełbaski, szaszłyki, kaszankę, karczek - były wyborne. W spokojnym biesiadowaniu „przeszkodził” nam nieco mecz Polska –Niemcy. Zagorzali kibice poszli oglądać transmisję a pozostali gwarzyli przy ognisku. Wszyscy byli zachwyceni wspaniałym sukcesem reprezentacji Polski. Długo w noc ciągnęły się rozmowy przy ognisku.

W niedzielę, po śniadaniu nastąpiło rozwiązanie wycieczki. Grupami uczestnicy wyruszyli na wycieczki (pogoda nadal była wspaniała) lub w drogę powrotną. Pozostały miłe wspomnienia: wspólnych wieczorów, wędrówek, sympatycznego Kierownika Ośrodka i personelu w restauracji.

Może za rok, w kolejnej Jesiennej Wycieczce Stowarzyszenia będzie nas więcej? Naprawdę warto!

11. XI Marsz Niepodległości 11.11.2014.r.

Podobnie jak w latach poprzednich uczciliśmy Święto Odzyskania przez Polskę Niepodległości marszem na Kopiec im Marszałka Józefa Piłsudzkiego. W Alei Wędrowników, w pobliżu Eremu Ojców Kamedułów, zebrała się w tym roku wyjątkowo liczna grupa uczestników Marszu. Zgodnie z tradycją, o godz. 10:00 apel przeprowadził hm. Marek Dobosz. Zameldował Komendantowi hm. Władysławowi Doboszowi obecnych ponad 70 osób: inicjatorów marszu z rodzinami, członków SPH oraz ich przyjaciół i znajomych. Warto przypomnieć że taki rodzinny i towarzyski sposób świętowania zainicjowała przed laty grupa instruktorów ZHP z Podgórza: hm. Władysław i Teresa Doboszowie , hm. Marek Dobosz, hm. Krystyna Wywiał, hm. Grażyna Tekiela, hm. Maria i Zenon Majkowie, p. Balawender. Była obecna spora grupa członków Stowarzyszenia pod kierunkiem druhny Prezes- hm. Danuty Noszki-Leśniewskiej. Udział w marszu zainicjowali dh. dh.: hm. Jarosław Balon z małżonką Jolantą, hm. Anna Tarnawska, hm. Jerzy Tarnawski, hm. Magdalena Migacz, hm. Jerzy Klinik. Po powitaniu uczestników ,Komendant zaprosił Ich do wspólnego przejścia na szczyt kopca. Przepiękna pogoda zachęcała do spaceru i znakomicie potęgowała wspaniałą atmosferę uroczystości. Przemarsz był oczywiście wspaniałą okazją do rozmów i wspomnień. Grupa bardzo się rozciągnęł i wyglądała imponująco. Na szczycie kopca z trudem się mieściliśmy. Chwila na podziwianie panoramy nie tylko Krakowa, pomimo nie najlepszych warunków, było widać nawet Tatry Wysokie i Babą Górę. A następnie sekwencja pieśni patriotycznych pod kierunkiem świetnego duetu – hm. hm. Jolanty i Jarosława Balonów. Druh Jarosław oczywiście z nieodłączną niebieską gitarą. Tradycyjnie zaśpiewany gromko i z dużym zaangażowaniem „Marsz I Brygady” był zarazem sygnałem do zejścia do podnóża kopca. Tam tradycyjne zdjęcie zbiorowe na schodach i … . Tu nastąpiła nieprzewidziana zmiana programu. Po przejściu w stronę czerwonego szlaku ok. 100 m, dzięki inicjatywie Druhny Małgorzaty Komorowskiej grupa zatrzymała się i rozpoczęła się druga sekwencja pieśni żołnierskich i patriotycznych. Niektóre z ich śpiewali wszyscy, ale były takie które znali tylko nieliczni a nawet jedynie duet druhowieństwa Jolanty i Jarosława Balonów. Zajęci śpiewaniem nie zauważyliśmy że zajęliśmy ( niestety) drogę, utrudniając zapewne niektórym przejście w kierunku kopca, jeśli tak było to bardzo przepraszamy. Ale odnieśliśmy wrażenie że nasz śpiew wzbudzał zainteresowanie i sympatie wśród przechodzących i przejeżdżających. Po „wykonaniu” pięciu pieśni uczestnicy Marszu małymi grupami przeszli przed bramę Ogrodu Zoologicznego . Tutaj w barku, tradycyjnie miała miejsce przerwa na kawę lub herbatę i małą najczęściej słodką przekąskę. Później rozpoczął się ostatni etap marszu, tj. zejście trasą turystyczną, m.in. przez polanę im. Lea do punktu wyjścia. Tam miało miejsce pożegnanie uczestników przez Komendanta i pożegnania uczestników przez uczestników z zapewnieniem:
DO ZOBACZENIA ZA ROK!

12. „Andrzejki 2014”

Zarząd Stowarzyszenia po raz czwarty zaprosił swoich członków i sympatyków na spotkanie w gronie przyjaciół oraz do udziału we wspólnej zabawie. Z upoważnienia Zarządu jej organizatorem był Druh Andrzej Krzyworzeka. Uczestnicy zabawy Andrzejkowej- spotkali się w dniu 28 listopada w Restauracji Hotelu „Krakus” w Krakowie. Punktualnie o godz. 19:00, V-ce Prezes Zarządu Stowarzyszenia, Druh hm. Stanisław Piasecki powitał przybyłych Gości (25 osób), życzył Im udanej zabawy, złożył serdeczne życzenia imieninowe jutrzejszym Solenizantom i zaprosił wszystkich do pierwszego wspólnego tańca. Rozpoczęła sie IV Zabawa Andrzejkowa Stowarzyszenia. Warto w tym miejscu przypomnieć, że organizator zabawy, Druh hm. Andrzej Krzyworzeka w latach 2000 – 2004 pełnił funkcje Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie oraz, że Krakowskie Przedsiębiorstwo Hotelarsko – Turystyczne, któremu Prezesuje jest Członkiem Wspierającym naszego Stowarzyszenia. Świetna muzyka, tańce, konkursy i zabawy andrzejkowe stworzyły bardzo miłą atmosferę. A gdy muzyka „odpoczywała”, stwarzała wspaniałą i wykorzystaną okazję do wspólnego śpiewania piosenek. Ponadto był to najlepszy czas do korzystania z serwowanych w ofercie (za jedyne 55,- zł od osoby): gorącego posiłku, zimnej płyty, gorących i zimnych napojów.

13. Nagrody im Druhów: hm. Zdzisława Trylskiego i hm. Stanisława Spólnika

W bieżącym roku harcerskim Stowarzyszenie będzie fundatorem Nagród (każda w wysokości 1.500, zł) : im. Druha hm. Zdzisława Trylskiego - dla najlepszego Drużynowego w pionie Starszoharcerskim oraz im. Druha hm. Stanisława Spólnika – dla najlepszego Hufcowego. Będą one wręczane podczas Gali ZHP Chorągwi Krakowskiej „TADEK” czyli Tradycyjnej Akademii dla Extra Kadry wprowadzonej w ubiegłym roku przez Komendę Chorągwi. W czasie Gali wręczane są OSKARY dla najlepszych instruktorów w dwunastu kategoriach. Do Jury przyznającej nagrody Zarząd Stowarzyszenia desygnował Druhnę hm. Marię Francuz oraz Druha hm. Wiesława Wójcika. Gala odbędzie się w dniu 18 stycznia 2015 roku w Nowohuckim Centrum Kultury.


 

14. XV-lecie naszego Stowarzyszenia

Uroczyste Spotkanie z okazji 15-lecia działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie odbędzie się w dniu 17 stycznia 2015 roku (sobota) w Międzynarodowym Centrum Kultury: Kraków, Rynek Główny 25. Rozpoczęcie o godz. 11.00
W programie m. Inn.:
- Gawęda na 15-lecie SPH (hm. Józef Lipiec)
- wręczenie Proporca (Prezydent Miasta Krakowa)
- Koncert Grupy Wokalnej Zespołu „Małe Słowianki” (hm. Maria Francuz)
- Wystawa obrazująca działalność Stowarzyszenia (hm. Krzysztof Poniedziałek)
- dyskusje w kuluarach

Zarząd Stowarzyszenia serdecznie zaprasza do licznego udziału w Spotkaniu Jubileuszowym – imienne Zaproszenia zostaną wysłane do wszystkich członków SPH.

15. Kalendarium najbliższych spotkań i akcji Stowarzyszenia

a) Zarząd, na podstawie § 20 pkt. 2 oraz § 21 pkt. 5 ppkt. 4), Statutu Stowarzyszenia zwołuje 9 zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków, które odbędzie się dnia 28.03.2015r. (sobota) w Młodzieżowym Domu Kultury „Dom Harcerza” przy ul. Reymonta 18. Rozpoczęcie o godz. 10:00. Do udziału w zebraniu zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia.

b) Zapraszamy do udziału w Akcji Jubilat 2015. Spotkanie odbędzie się w dniu 13.06.2015 (sobota); w Forcie nr 39 Olszanica, Filia MDK „Dom Harcerza” ul. Kosmowskiej 12. Rozpoczęcie o godz. 11:00. Ponieważ nasze rozeznanie nie jest pełne, bardzo prosimy o pomoc w ustaleniu listy Jubilatów (80+), członków naszego Stowarzyszenia. Kandydatury można zgłaszać każdemu z członków Zarządu do końca kwietnia 2015r.

c) Spotkanie z okazji Dnia Myśli Braterskiej organizowane przez Krąg Seniorów Hufca ZHP Kraków – Podgórze odbędzie się w dniu 13 lutego 2015 roku (piątek) godz. 17,30 w Domu Kultury Podgórze ul. Sokolska 13. Szczególnie serdecznie zapraszamy harcerskie pary małżeńskie

d) Akcja Letnia :
- Obóz Żeglarski „ Mazury 2015” ; termin: 11 – 24 lipiec 2015 , odpowiedzialni za przygotowanie Obozu: hm. Stanisław Piasecki, hm. Krzysztof Poniedziałek, hm. Maciej Struś, phm Andrzej Marcińczyk, mgr Teresa Chmielarz-Bryndza (Mucharz)
- Obóz Zagraniczny „Chorwacja 2015” ; termin : 19 – 30 sierpień 2015; lokalizacja: okolice Makarska; odpowiedzialni za przygotowanie Obozu: hm. Stanisław Piasecki, hm. Magdalena Migacz, mgr Anna Tomal

e) Ze względu na organizowane w styczniu 2015 roku obchody XV Lecia naszego Stowarzyszenia, X Spotkanie PO LATACH a drugie z cyklu „Ludzie i zdarzenia”, w porozumieniu z Druhem hm. Andrzejem Krzyworzeką zostanie zorganizowane w innym, późniejszym terminie. Zainteresowanych przepraszamy.

16. Nagroda Marszałka Województwa Małopolskiego „Kryształy Soli” – X edycja, rok 2014

W roku bieżącym Gmina Mucharz ponownie zgłosiła kandydaturę naszego Stowarzyszenia do konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego dla najlepszych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego „Kryształy Soli” – X edycja, rok 2014.

Zgodnie z regulaminem konkursu wybraliśmy, jedną z proponowanych, kategorię: SPORT, TURYSTYKA, REKREACJA, EKOLOGIA ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO: sport, kultura fizyczna, turystyka, krajoznawstwo, wypoczynek dzieci i młodzieży, rekreacja, ekologia oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, edukacja proekologiczna, profilaktyka oraz pomoc niesiona ludziom i zwierzętom w sytuacji ekologicznego zagrożenia, promocja zrównoważonego rozwoju regionu.
Złożyliśmy w terminie wymagane dokumenty i będziemy oczekiwać na moment ogłoszenia wyników. Oprócz przyznawanych nagród w 5 kategoriach:

 1. Spośród organizacji, które spełnią wymogi formalne zostanie również wybrany Laureat Nagrody Internautów.
 2. Przyznanie Nagrody Internautów ma na celu wyłonienie organizacji najpopularniejszej i cieszącej się największym zaufaniem wśród mieszkańców województwa.
 3. Laureat Nagrody Internautów zostanie wyłoniony w drodze głosowania w plebiscycie na stronie internetowej gazety o zasięgu regionalnym.
 4. Laureatem plebiscytu zostanie podmiot, który otrzyma największą liczbę głosów w głosowaniu. W przypadku równej liczby głosów, o wyborze zwycięzcy plebiscytu zadecyduje Przewodniczący Kapituły Nagrody, który może w tym celu zasięgnąć opinii Kapituły Nagrody.
 5. O terminie oraz sposobie głosowania w plebiscycie o Nagrodę Internautów Organizator powiadomi na stronach internetowych Województwa Małopolskiego, portalach społecznościowych oraz za pośrednictwem mediów.

Bardzo liczymy na wsparcie członków, sympatyków Stowarzyszenia oraz ich rodzin, przyjaciół i znajomych. Zapewne jak poprzednio będzie się liczył każdy oddany głos. O możliwości oddawania głosów niezwłocznie poinformujemy.
 

17. Strona internetowa Stowarzyszenia

Zarząd SPH informuje, że od dnia 1 lutego 2010 roku jest aktywna STRONA INTERNETOWA naszego Stowarzyszenia. Adres strony: www.sph-krakow.pl

Na stronie umieszczane są m. Inn. komunikaty programowo-organizacyjne SPH , ważne ogłoszenia oraz informacje o zrealizowanych zadaniach. Prosimy o ewentualne uwagi dotyczące Strony i częste jej odwiedzanie.

Zarząd Stowarzyszenia monitoruje zainteresowanie naszą stroną internetową poprzez Google Analyties (ilość wejść na stronę, ilość użytkowników z niej korzystających, ilość odsłon itp.). Mamy wielu użytkowników, m. innymi z n/w krajów
 

1. Australia
2. Austria
3. Belgia
4. Białoruś
5. Bośnia i Hercegowina
6. Brazylia
7. Chorwacja
8. Finlandia
9. Francja
10. Hiszpania
11. Kanada
12. Litwa
13. Niemcy
14. Nigeria
15. Norwegia
16. Pakistan
17. Portugalia
18. Senegal
19. Słowacja
20. Stany Zjednoczone
21. Szwajcaria
22. Turcja
23. Ukraina
24. Wielka Brytania
25. Węgry
26. Włochy
Można się również kontaktować z członkami Zarządu Stowarzyszenia; e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


18. Posiedzenia Zarządu
Informujemy że spotkania Zarządu odbywają się w siedzibie Stowarzyszenia, znajdującej się w MDK „Dom Harcerza” w Krakowie, ul. Reymonta 18; pokój 203. Stałym terminem spotkań roboczych jest trzecia środa miesiąca ( za wyjątkiem miesięcy wakacyjnych) rozpoczęcie o godz. 17:00.

 

19. Biuro Stowarzyszenia

Zarząd SPH informuje, że Biuro Stowarzyszenia znajdujące się w MDK „Dom Harcerza” w Krakowie, ul. Reymonta 18; pokój nr 200, i jest czynne w każdą środę w godz. 16.00 – 18.00. Kierownikiem Biura jest Sekretarz Zarządu SPH Druhna hm. Magdalena Migacz. Zapraszamy.

20. Pomoc socjalna

Zarząd Stowarzyszenia w dniu 2 września 2009 roku przyjął „Regulamin udzielania pomocy socjalnej członkom i byłym instruktorom ZHP” ( uchwała nr 3/09/2009). Powołana została Komisja Socjalna, której Przewodniczącą jest Druhna hm. Krystyna Wywiał. Informujemy że, w roku bieżącym zostały wypłacone dwie zapomogi finansowe na kwotę 1.000,- zł łącznie (po 500,- zł) , byłym instruktorom, którzy z przyczyn losowych znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji materialnej. Aby nasza skromna pomoc była okazywana w odpowiednim czasie i dobrze skierowana , zwracamy się do Członków Stowarzyszenia z apelem o przekazywanie informacji o byłych instruktorach którzy Waszym zdaniem powinni ją otrzymać ( bardzo trudna sytuacja materialna, zdarzenia losowe). Informacje prosimy przekazywać dh Krystynie Wywiał lub członkom Zarządu.

21. Akcja „Łańcuch”

Jak co roku zwracamy się do członków SPH z gorącą prośbą, aby 1% swojego podatku dochodowego za rok poprzedni wpłacili na rzecz naszego Stowarzyszenia oraz zachęcili swoje Rodziny, Przyjaciół i Znajomych do wsparcia naszej działalności w podobny sposób. Da nam to możliwość pełniejszego zrealizowania zapisanych w statucie celów Stowarzyszenia. Podajemy (dla przypomnienia) nr KRS 0000114184. Ten numer wpisujemy w swoim PIT, który składamy w Urzędzie Skarbowym. Równocześnie serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy w latach poprzednich przekazywali 1% na rzecz naszego Stowarzyszenia.
W roku bieżącym (do dnia 30.10.2014) na konto Stowarzyszenia z tego tytułu wpłynęła kwota: 4636,30 zł
 

Wykaz wpływów z 1% w latach 2007 - 2014


 

Rok

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Kwota (zł)

3223,57

4219,50

5417,00

5954,70

6386,50

5126,90

5510,60

4636,30


 

tabela-01

Jak widać na powyższym wykresie od 3 lat obserwujemy systematyczny spadek wpłat z tytułu odpisu 1% od podatku dochodowego, w stosunku do roku 2011 w roku bieżącym spadek wynosi 27,4%.
Musimy się zmobilizować aby odwrócić ten niekorzystny trend.

22. Członkowie Stowarzyszenia (Stan na dzień 30.11.2014 r.)

a) Członkowie Zwyczajni - Stowarzyszenie liczy 211 osób ( w tym 23 osoby z Nowotarskiego Koła SPH)
W ciągu roku nastąpił wzrost ilościowy o 37 osób – stanowi to wzrost o 21,26 %.

W tabeli i na wykresie( poniżej) przedstawiono rozwój ilościowy członków Stowarzyszenia w latach 2009 – 2014

Rok

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Il. osób

77

128

154

165

174

211

 

tabela-02

b) Członkowie Honorowi
1. prof. Jacek Majchrowski (Prezydent Miasta Krakowa ) – od 18.03.2010 r.
2. mgr inż. Tadeusz Trzmiel (I V-ce Prezydent Miasta Krakowa) – od 18.03.2010 r.
3. mgr Wacław Wądolny (Wójt Gminy Mucharz) – od 18.03.2010 r.
c) Członkowie Wspierający
1. Krakowskie Przedsiębiorstwo Hotelarsko-Turystyczne Sp. z o.o. ; Prezes Zarządu, mgr Andrzej Krzyworzeka – od 03.09.2009 r.
2. Firma „HYMATIK” ; Właściciel Pan Jacek Małota – od 07.01.2010 r.
3. Firma „RUSTYKAL” ; Właściciel Pan Andrzej Marcińczyk – od 04.03.2011 r.

23. Sprawy finansowe – składki członkowskie

Przypominamy nr konta bankowego, na które można wpłacać za składki członkowskie SPH (zarówno bieżące jak i zaległe).

PKO Bank Polski S.A. I O/Kraków, nr 71-1020-2892-0000-5602-0149-0937
W dalszym ciągu obowiązuje uchwała Zarządu, że składki członkowskie są dobrowolne, co do wysokości składki, ale trzeba je opłacać. Jest to obowiązek wynikający ze Statutu naszego Stowarzyszenia.

Sekretarz SPH   Prezes SPH
 hm Magdalena Migacz  hm Danuta Noszka-Leśniewska

Kraków, dnia 04.12.2014 r.

Komunikaty