DMB 2021 na stronę SPH html 7feb55fd
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ HARCERSTWA
W KRAKOWIE


31-131 Kraków, ul. Karmelicka 31 ; tel./fax (12/633 33 57

 

Organizacja Pożytku Publicznego
NIP: 676-21-64-200 ; REGON: 357196831; KRS nr 0000114184

 

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Z DZIAŁALNOŚCI

 

za okres 27.06.2020 – 19.06.2021

 

 Kraków, czerwiec 2021 r.

 

 

I. Dane o Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie działa na podstawie przepisów Ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach” [Dz.U. z 1989, nr 20, poz. 104 z późn. zm.] oraz Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną. Stowarzyszenie swoim zasięgiem obejmuje obszar województwa małopolskiego. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

1. Nazwa, siedziba i adres

Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie
31-131 Kraków, ul. Karmelicka 31
tel./fax : 12/633 33 57 ; 12/634 44 40
Biuro Zarządu/adres do korespondencji:
30-059 Kraków, ul. Reymonta 18

2. Data wpisu:

03.04.2000 rok - Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, dokonuje wpisu Stowarzyszenia w dziale A Rejestru Stowarzyszeń
(Ns. Rej. St. 39/00)
25.05.2000 rok - Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonuje wpisu Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS0000114184
16.01.2006 rok – data uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Sygnatura sprawy: KR.XI NS-REJ. KRS/017384/05/994

3. NIP: 676-21-64-200

4. REGON: 357196831

5. KRS nr: 0000114184

6. W okresie sprawozdawczym Kierownictwo Stowarzyszenia pracowało w składzie:

a) Zarząd Stowarzyszenia

Lp. Imię i nazwisko Funkcja
1 Danuta Noszka - Leśniewska Prezes
2 Stanisław Piasecki V-ce Prezes
3 Wiesław Wójcik V-ce Prezes
4 Magdalena Migacz Sekretarz
5 Krystyna Wywiał Skarbnik
6 Aleksandra Grodecka Członek
7 Jerzy Klinik Członek
8 Mariusz Siudek Członek

b) Komisja Rewizyjna

Lp. Imię i nazwisko Funkcja
1 Ferdynand Nawratil Przewodniczący
2 Zofia Barus Z-ca Przewodniczącego
3 Andrzej Gaczorek Sekretarz
4 Andrzej Bohosiewicz Członek
5 Tadeusz Kubas  Członek

W tym okresie odbyły się 2 posiedzenia robocze Zarządu ( 16.09.2020r. i 16.06.2021r, a w pozostałych miesiącach z uwagi na obostrzenia epidemiologiczne związane z COVID-19 konsultacje i podejmowanie decyzji przez członków Zarządu odbywało się telefonicznie. Miejscem spotkań Zarządu był Młodzieżowy Domu Kultury „Dom Harcerza” przy ul. Reymonta 18 w Krakowie. We wszystkich posiedzeniach Zarządu uczestniczyli członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

 


II. Działalność Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie w okresie
27.06.2020 – 19.06.2021

 

1. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Stowarzyszenia (MDK ”Dom Harcerza”; 27.06.2020 ).

"Sukcesem jest,
jeśli dzięki swojej dobrze wykonywanej pracy
pozostawisz świat chociaż odrobinę lepszym"
Ralph Waldo Emerson     

W sobotnie przedpołudnie 27 czerwca 2020 roku po kilkumiesięcznym okresie izolacji i zamrożenia działalności organizacyjnej odbyło się VIII Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie, którego celem, w związku z kończącą się kadencją, był wybór członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

Zebranie rozpoczęliśmy wspólnym odśpiewaniem Hymnu Harcerskiego. Następnie hm. Stanisław Piasecki v-ce Prezes Stowarzyszenia przywitał obecnych, przedstawił porządek zebrania. Na Jego wniosek uczestnicy zebrania jednogłośnie przyjęli kandydatury: hm. Jarosława Balona jako Przewodniczącego Zebrania, członków Komisji Uchwał i Wniosków w składzie hm. Jerzy Klinik, hm. Stanisław Piasecki i hm. Zofia Barus, oraz hm. Magdaleny Migacz, jako protokolanta zebrania.

Następnie wręczono odznaki „Zasłużony dla SPH” przyznane przez Zarząd SPH w uznaniu aktywności oraz zaangażowania w realizację celów Stowarzyszenia. Wyróżnione zostały Druhny: Barbara Planta i Barbara Maciejewska.

Symboliczną minutą ciszy uczestnicy zebrania uczcili pamięć byłych członków Stowarzyszenia: hm. Władysława Pancerza i hm. Andrzeja Łanuszki, którzy odeszli na wieczną służbę.

Podczas zebrania hm. Stanisław Piasecki, v-ce Prezes Stowarzyszenia przedstawił zebranym sprawozdanie merytoryczne za rok 2019 oraz przybliżył działania w pierwszym kwartale 2020 roku, koncentrując się szczególnie na obchodach jubileuszu 20-lecia SPH, Benefisie hm. Tadeusza Trzmiela, a także problemach związanych z działalnością w sytuacją zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem SARS-CoV-2.

Kolejnym punktem porządku obrad było przedstawienie sprawozdania finansowego za 2019 rok.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przedstawił jej Przewodniczący hm. Ferdynand Nawratil, który jednocześnie w imieniu Komisji Rewizyjnej zgłosił wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi za 2019 rok. Równocześnie podkreślając, że w dwóch latach uczestnicy zebrań sprawozdawczych pozytywnie kwitowali działalność Zarządu. Wniosek o udzielenie Zarządowi absolutorium przeszedł jednogłośnie.

W dalszej części Zebrania nastąpił wybór Zarządu, w skład którego weszli: Danuta Noszka-Leśniewska, Stanisław Piasecki, Wiesław Wójcik, Magdalena Migacz, Krystyna Wywiał, Jerzy Klinik, Aleksandra Grodecka i Mariusz Siudek.

Następnie wybrano skład Komisji Rewizyjnej. Z żalem i zrozumieniem przyjęto informację, że ze względów zdrowotnych hm. Ryszard Korski zrezygnował z kandydowania i dalszej działalności w pracach Komisji. W wyniku przeprowadzonego głosowania do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Ferdynand Nawratil, Zofia Barus, Andrzej Gaczorek, Tadeusz Kubas oraz Andrzej Bohosiewicz.

Kończąc część wyborczą zebrania, prowadzący obrady hm. Jarosław Balon złożył gratulacje wybranym do poszczególnych organów i życzył owocnej i satysfakcjonującej pracy na rzecz Stowarzyszenia.

Na koniec omówione zostały bieżące sprawy Stowarzyszenia i po podsumowaniu prac Komisji Uchwał i Wniosków w związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zebrania zamknął Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia.

W zebraniu uczestniczyło 33 członków Stowarzyszenia, którym serdecznie dziękujemy za przybycie, aktywny udział oraz zachowanie wszelkich wymogów sanitarnych.

Serdeczne podziękowania za przygotowanie i przeprowadzenie zebrania kierujemy do: gospodarzy MDK „Dom Harcerza” i Pana Mirosława Lisika oraz hm. Jarosława Balona, hm. Stanisława Piaseckiego, hm. Wiesława Wójcika, hm. Tadeusza Kubasa, hm. Magdaleny Migacz, hm. Krystyny Wywiał i hm. Andrzeja Gaczorka.

2. Akcja „Jubilat” (MDK ”Dom Harcerza”; 27.06.2020 ).

Po długim okresie zawieszenia spowodowanej epidemią koronawirusa Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie podjął decyzję o wznowieniu działalności na „bezpiecznej ścieżce”. Za nami wspaniały benefis harcmistrza Tadeusza Trzmiela w Muzeum Inżynierii Miejskiej (17 I 2020 r.), VIII Walne Zebranie Sprawozdawczo–Wyborcze Członków SPH (27 VI br.), więc nadszedł czas na spóźnioną, tradycyjną czerwcową akcję „Jubilat”. Mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie uczestników, Fort Olszanica miejsce naszych spotkań w ramach Akcji „Jubilat” zamieniliśmy się w gościnne mury Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza”, przy ul. Reymonta 18.

W sobotnie przedpołudnie 19 września 2020 roku przed godziną 11-tą „Dom Harcerza” stopniowo wypełniał się zaproszonymi gośćmi. Jubilatem i jednocześnie Super Jubilatem był hm. Adam Kamisiński, zasłużony instruktor hufców ZHP: Kraków-Zwierzyniec i Kraków-Podgórze. Oczekiwanie na rozpoczęcie spotkania uprzyjemniały rozmowy z dawno niewidzianymi znajomymi, pamiątkowe fotografie, składano podpisy na specjalnym dyplomie z życzeniami dla Super Jubilata, a do wspólnego śpiewu zachęcał niestrudzony Druh Jarek Balon. To niecodzienne spotkanie swoją obecnością uświetnili: VIII Wódz Kręgu Totemowego Synów i Dzieci Pioruna hm. Adam Staszczyński „Wilk Gospodarny”, Pan Mirosław Lisik z MDK „Dom Harcerza”, Druh Zbigniew Adamczyk, członek zastępu „Wilków” z 5 KDH „Dzieci Pioruna” im. ks. Ignacego J. Skorupki w latach 1945-1949, hm. Ryszard Korski reprezentant elitarnego grona „Jubilatów 80+”, członkowie SPH na czele z przedstawicielami Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Wspólnie z „Super Seniorem” świętowali Jego najbliżsi, przyjaciele i liczne grono wychowanków.

Po odśpiewaniu „Hymnu Harcerskiego” przybyłych gości serdecznie powitał hm. Stanisław Piasecki - wiceprezes SPH. A potem popłynęły wspomnienia, które zapoczątkowały piosenki „Nikt nam nie zabierze” oraz „Płonie ognisko i szumią knieje”. Zapalając świecę symbolizującą ognisko Druh Adam Kamisiński z trudem panował nad wzruszeniem. Swoją gawędę Druh Adam zaczął od stwierdzenia, że: Tak się zastanawiam, czy na to zasłużyłem. Ale cieszę się, że ludzie jeszcze o mnie pamiętają. W multimedialnej prezentacji hm. Andrzeja Gaczorka mogliśmy oglądać kolejne etapy życia Super Jubilata od czasów dzieciństwa, przez okres szkolny, pracy zawodowej i społecznej.
Z uwagą oglądano zdjęcia z rodzinnych albumów Jubilata, starsze i młodsze. Rozpoznawano na nich siebie i przyjaciół, odświeżano w pamięci wydarzenia sprzed lat. W drużynach szczepów „Dzieci Pioruna” i „Kosynierów” wychowało się kilka pokoleń młodych ludzi. Wielu z nich Druh Adam wprowadzał „na harcerską ścieżkę”, uczył poszanowania wartości, gotowości do działania.

Super Jubilat urodził się w 1930 roku w Krakowie. Jako piętnastolatek w 1945 roku wstąpił do ZHP, do 5 KDH-rzy „Dzieci Pioruna” im. ks. Ignacego J. Skorupki. W latach 1957 do 1975 związał się ze szczepem 5 KDH „Dzieci Pioruna” im. Tadeusza Kościuszki, w którym rozpoczął działalność instruktorską. W okresie 1968-1973 był szczepowym szczepu „Kosynierów” - kontynuatora tradycji 1 Podgórskiej DH-rzy im. Dionizego Czachowskiego, popularnej „Błękitnej Jedynki”. Na „harcerskiej ścieżce” przez wiele lat towarzyszyli mu żona Zofia, córka Ewa, syn Jacek.

Druh Adam ukończył Technikum Łączności, rodzinne łącznościowe tradycje kontynuują syn Jacek, bratanek Ryszard i wnuk Sebastian. Do dziś zachował pogodne usposobienie i co najważniejsze, obok dobrego samopoczucia, ma nadal świetną pamięć.

Gdy zakończyła się multimedialna prezentacja popłynęły słowa piosenki „Komendant”. Następnie Druhowie Stanisław Piasecki, Andrzej Gaczorek i Pan Mirosław Lisik złożyli Jubilatowi gratulacje i życzenia oraz wręczyli okolicznościowy adres, jubileuszowe wydawnictwa SPH i tradycyjne floo.

Do życzeń dołączyli pozostali uczestnicy spotkania, a reprezentanci Szczepu „Dzieci Pioruna” wręczyli swojemu seniorowi okolicznościowy upominek.

W części towarzysko-konsumpcyjnej ożyły wspomnienia, powróciły historie ze wspólnie przemierzonych szlaków i przeżytych razem chwil.

W spotkaniu, które przebiegało w miłej rodzinnej atmosferze uczestniczyło 35 osób. Zarząd SPH serdecznie dziękuje Pani Aleksandrze Grodeckiej, dyrektor MDK „Dom Harcerza” za możliwość przeprowadzenia kolejnego spotkania z Super Jubilatem w MDK „Dom Harcerza”, gospodarzowi obiektu Panu Mirosławowi Lisikowi za techniczno-organizacyjne zabezpieczenie, hm. Andrzejowi Gaczorkowi za przygotowanie multimedialnej prezentacji dla Druha Adam Kamisińskiego oraz wszystkim którzy przyczynili się do zorganizowania spotkania i jego przeprowadzenia. Dziękujemy hm. Jolancie i hm. Jarosławowi Balonom za wspaniałą oprawę muzyczno-wokalną. Wielkie słowa uznania i podziękowania kierujemy również do wszystkich uczestników XI Akcji „Jubilat”.

Na kolejne spotkanie zapraszamy za rok!

Ps.
Zarząd Stowarzyszenia oraz hm. Andrzej Słowik, komendant wycieczki, zaprosili Członków Stowarzyszenia, Ich Rodziny i Sympatyków do udziału w 10 Jesiennej Górskiej Wycieczce SPH. Baza tej wyprawy w Gorce, w terminie 9-11 październik 2020 r., to ośrodek „Ostoja Górska” w Koninkach k. Poręby Wielkiej.
Zapraszamy na spotkanie z malowniczymi polanami, halami i łąkami oraz przepięknymi widokami na pasma Tatr, Gorców i Beskidów.

Bo w życiu piękne są tylko chwile …

Zestawienie spotkań w ramach Akcji „Jubilat” organizowanych przez Zarząd SPH w Krakowie w latach 2012-2019

 

Akcja. Data Uczestnicy
I 12.06.2010 hm. Juliusz Langner, hm. Stanisław Mandecki†, hm. Zenon Morawiec†, hm. Władysław Pancerz†
II 12.06.2011 hm. Danuta Bobek†, hm. Adam W. Jelonek, mgr Jan Nowak†
III 16.06.2012 Lesław Połomski HR†, hm. Stefan Schab, prof. Andrzej Kurz
IV 09.06.2013 hm. Tadeusz Gąsecki, phm. Teresa Zamojska, phm. Jan Ziembla
V 16.06.2014 hm. Marek Kudasiewicz, phm. Tadeusz Norek†, hm. Barbara Pajor, hm. Zdzisław Pajor†, phm. Aleksander Tippe
VI 13.06.2015 hm. Ryszard Korski, phm. Bogdan Głąb†
VII 16.06.2016 hm. Władysław Pancerz†, hm. Anna Urbańska†, hm. Jan Ozaist, hm. Maria Targosz
VIII 10.06.2017 phm. Bogdan Marzec, phm. Danuta Trylska-Siekańska†, mgr Marian Kulig
IX 16.06.2018 phm. Maria Trylska, hm. Tadeusz Prokopiuk, hm. Zbigniew Sabiński
X 15.06.2019 hm. Juliusz Langner, hm. Wincenty Cieślewicz
XI 19.09.2020 hm. Adam Kamisiński

Uwaga:
1. nazwiska wyróżnionych mianem „Super Jubilat” wpisane zostały kursywą, tekstem pogrubionym;
2. symbol † - nie żyje;

Dotychczas do grona Jubilatów przyjęto 30 osób. Natomiast zaszczytnym mianem „Super Jubilata” wyróżnieni zostali Druhowie: hm. Władysław Pancerz i hm. Juliusz Langner i hm. Adam Kamisiński

Z żalem musimy pogodzić się z faktem, że dziesięcioro Jubilatów odeszło na wieczną wartę

3. Jesienna Górska Wycieczka SPH

„Ostoja Górska” – Koninki k. Poręby Wielkiej, 9–11 października 2020

Pusto w Gorcach jest jesienią, chociaż w dole życie wre,
Tutaj w górach tylko buki, złocą się wśród innych drzew…
„Pusto w Gorcach” (słowa Wojciech Gawlik, muz. Grzegorz Giermek)

Opuszczając Krynicę – „perłę polskich uzdrowisk”, uczestnicy 9. Jesiennej Górskiej Wycieczki SPH snuli plany o eskapadzie w Bieszczady. Hej Bieszczady… Jednak czas pandemii zweryfikował nasze plany o dalekich podróżach i zaczęliśmy dostrzegać ciekawe miejsca w naszej najbliższej okolicy. Wybór padł na Gorce, które od lat są celem wielu wycieczek, biwaków i obozów harcerskich.

Tym razem Małgosia i Andrzej Słowikowie, czyli nasz niezawodny Special Team zaprosił nas do Koninek k. Poręby Wielkiej. Miejsca idealnego nie tylko dla miłośników pieszych wędrówek. Wprawdzie pandemia koronawirusa nie sprzyja planowaniu wycieczek, ale otwarte lasy pozwalają nam odetchnąć od czterech ścian naszych domów i zrelaksować się w otoczeniu przyrody. W programie wycieczki znalazły się także: wieczór piosenek harcerskich, multimedialna gawęda Druha Jarka Balona „Krajobrazy Tybetu”, grillowa biesiada przy ognisku w góralskim szałasie. Był czas na spotkania, pogawędki i wspomnienia w małych, kameralnych grupach. Miłych, sportowych emocji dostarczyła nam Iga Świątek, która w finałowym turnieju Roland Garros zdobyła trofeum imienia Suzanne Lenglen. W piątkowe popołudnie przybywających do ośrodka „Ostoja Górska” witali organizatorzy wycieczki, gdzie hm. Małgorzata Słowik sprawnie kierowała zakwaterowaniem uczestników. Po rozpakowaniu bagaży przyszedł czas na spacery w poszukiwaniu uroków jesieni i podziwianiu otaczającej nas przyrody w promieniach zachodzącego słońca. W czasie obiadokolacji uczestników wycieczki serdecznie powitali: hm. Stanisław Piasecki, Wiceprezes SPH oraz hm. Andrzej Słowik, Komendant Wycieczki po czym zaprosili wszystkich na tradycyjne wieczorne spotkanie z piosenką

Rolę gospodarza tegorocznego kominkowego spotkania z piosenką pełnił hm. Jarosław Balon. W krótkiej wspominkowej części Druh Andrzej Gaczorek z „potrzeby serca” przypominał historię pierwszych jesiennych wycieczek Stowarzyszenia, a symboliczną minutą ciszy uczciliśmy pamięć naszych członków i przyjaciół, którzy odeszli na wieczną wartę. Gromkim „Sto lat”, brawami oraz życzeniami zdrowia i szczęścia uhonorowano jubilatów: Druha Andrzeja Kmiecika (obchodzącego rocznicę urodzin) oraz Ewę i Jacka Małotów (zmierzających do złotych godów). Pamiętajmy i my, że „Wiek nie ma znaczenia. Liczy się stan ducha!”.

Następnie dzięki Joli i Jarkowi Balon odbyliśmy multimedialną podróż do miejsc, które fascynują i zachwycają w Tybecie. A dalej były ulubione pląsy i piosenki. M.in. w zuchowych pląsach rej wodzili Druhna Maria Majka i Druh Jacek Małota, a Druh Jarek dyrygował wykonaniem kanonu „Płonie ognisko w lesie” (na trzy głosy!!!) oraz pantomimiczną inscenizacją piosenki „Szła dzieweczka do laseczka”. Rozbawieni, zadowoleni i w świetnych nastrojach wracaliśmy do swoich pokoi „podładować akumulatory” na nowy dzień. Po drodze nowych wrażeń dostarczało rozgwieżdżone niebo.

Drugi dzień powitał nas ciepłymi promieniami słońca i piękną pogodą, która zachęcała do wędrówek po gorczańskich szlakach. Szybko sformowały się grupy, które po śniadaniu wyruszyły w kierunku Starych Wierchów, Turbacza i na Kiełek. Nieliczni wędrowali szlakami w pobliżu ośrodka. Pierwszym i atrakcyjnym etapem tras wycieczkowych był przejazd kolejką linową na Górę Tobołów. Droga do schroniska na Starych Wierchach prowadziła zakosami i wznosiła się lekko do góry. Na niektórych, płaskich i zacienionych odcinkach było grząsko, a koleiny wypełniały kałuże wody. Umiarkowane tempo marszu sprzyjało prowadzeniu rozmów, oglądaniu widoków. Chętni mogli podejść pod obserwatorium astronomiczne Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie zlokalizowane pod szczytem Suhora. Na szlaku mijaliśmy pojedynczych turystów lub ich grupy, rodziny z małymi dziećmi i uprawiających jogging. Miło było usłyszeć słowa pozdrowienia „dzień dobry” lub „cześć” i zobaczyć uśmiech na twarzach osób mijanych na szlaku. Mniej przyjemne były spotkania z kolarzami górskimi, którzy poruszali się z dużą prędkością i bez sygnałów dźwiękowych. Czas przeznaczony na wycieczkę i relaks w schronisku minął bardzo szybko. Z niewielkim opóźnieniem wróciliśmy do ośrodka na obiad i sportowe emocje związane z finałem turnieju kobiet na kortach Roland Garros w Paryżu.

 FOTO 01
FOTO 02

Okolicznościowy dyplom upamiętniający nasz pobyt w schronisku na Starych Wierchach

Dzień pełen wrażeń i atrakcji zakończyliśmy pod chmurką przy ognisku i grillu. Oczywiście tradycyjnie spotkanie toczyło się przy stole przepysznych łakoci. Niestety opady deszczu i niska temperatura pokrzyżowały nam co nieco plany w związku z czym wcześniej wróciliśmy do swoich pokoi.

Niedzielny poranek powitał nas opadami deszczu o różnym natężeniu. Również prognozy pogody na niedzielę nie zachęcały do dłuższego pobytu w Ostoi, dlatego podczas śniadania Wiceprezes SPH hm. Stanisław Piasecki podziękował organizatorom za wybór miejsca, ogromne zaangażowanie, świetne przygotowanie i przeprowadzenie, jubileuszowej jesiennej wycieczki Stowarzyszenia. Podziękował również uczestnikom za udział i stworzenie sympatycznej atmosfery. Z kolei ich gromkie oklaski oraz harcerskie okrzyki były wyrazem sympatii, uznania i podziękowania dla tercetu: Małgosia, Andrzej, Jarek.

Ps.
Rozchodząc się, uczestnicy żegnali się słowami „Do zobaczenia za rok” – i to chyba najbardziej oddaje atmosferę Jubileuszowej 10. Jesiennej Górskiej Wycieczki SPH. Czy ponownie spotkamy się w „Ostoi Górskiej” w Koninkach? Czas pokaże...

 

 Jesienne Górskie Wycieczki Stowarzyszenia

Nr Termin Miejsce noclegu  Ilość ucz. Komendant
I 07 – 09.10.2011.r. Schronisko „Pod Durbaszką” Małe Pieniny 16 hm. Jarosław Balon
II. 12 – 14.10.2012.r. Ośrodek „Na Kamieńcu” Chochołów 28 hm. Jarosław Balon
III. 11 – 13.10.2013.r. Schronisko „Pod Durbaszką” Małe Pieniny 24 hm. Stanisław Piasecki
IV 10 – 12.10.2014.r. Ośrodek „Na Kamieńcu” Chochołów 18 hm. Wiesław Wójcik
V. 09-11.10.2015 Małe Ciche 26 hm. Andrzej Słowik
VI. 14-16.10.2016 Małe Ciche 30 hm. Andrzej Słowik
VII.  06-08.10.2017 Zawoja Składy 42 hm. Andrzej Słowik
VIII 28-30.09.2018 Zawoja Składy 41 hm. Andrzej Słowik
IX 11-13.10.2019 Krynica Zdrój 43 hm. Andrzej Słowik
X. 09 – 11.2020 Koninki 23 hm. Andrzej Słowik

4. Akcja „Znicz 2020”.

Zaduszki 2020

„Nieuchronnie mijają rzeczy, zdarzenia,
odchodzą ludzie, odchodzą chwile…
Lecz coś się nie zmienia, czegoś nie da się zgubić.
Coś trwa, coś zostaje – nasza pamięć.”

Każdego roku, pierwsze listopadowe dni są dla wielu z nas chwilami zadumy i wspomnieniem naszych bliskich, przyjaciół i znajomych, którzy odeszli z ziemskiego świata. W tym niełatwym czasie członkowie Kręgu Seniorów i Starszyzny Harcerskiej Hufca Kraków-Podgórze oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie podtrzymując tradycję, odwiedzili na krakowskich nekropoliach groby zmarłych harcerzy, instruktorów.

Ze względu na bezpieczeństwo epidemiologiczne zrezygnowano z organizacji spotkania w większej grupie osób. Symboliczne znicze w imieniu Kręgu i Stowarzyszenia zapaliły reprezentujące je niewielkie liczebnie grupy instruktorów. Tradycyjnie odwiedziliśmy podgórskie nekropolie w Podgórzu, Borku Fałęckim, Piaskach Wielkich i na Woli Duchackiej. Znicze pamięci zapalaliśmy zarówno na pojedynczych, jak i zbiorowych mogiłach.

Znicze i chorągiewki z nazwą i logo Stowarzyszenia umieściliśmy również przy mogile upamiętniającej legionistów 1, 2 i 3 brygady Legionów Polskich.

Mając na uwadze fakt, że mogiły harcerzy, instruktorów, przyjaciół i sojuszników krakowskiego harcerstwa znajdują są na wielu nekropoliach, nie tylko krakowskich, akcja trwała kilka dni. Jak co roku akcją objęto ok. 80 grobów.

Ps.
Wędrówkę po Cmentarzu Podgórskim ułatwiło opracowanie przez Druhów Wiesława Wójcika i Andrzeja Gaczorka krótkich informacji dotyczących lokalizacji grobu, czyli kwatera, rząd i numer oraz o działalności osoby w nim pochowanej.

5. VIII Gala Tadek

VIII Gala Tadek, czyli tradycyjna Akademia dla Ekstra Kadry ZHP Chorągwi Krakowskiej 2020 roku – „Podróż po najsłynniejszych szlakach świata” 29 maja 2021 r. Nowohuckie Centrum Kultury, jak co roku, gościło uczestników kolejnej (już ósmej) uroczystej Gali Plebiscytu Tadek na Najlepszych Instruktorów ZHP Chorągwi Krakowskiej. VIII Edycja Plebiscytu Tadek, na najlepszych Instruktorów roku 2020 ZHP Chorągwi Krakowskiej rozpoczęła się 6 kwietnia 2021 i trwała do 6 maja 2021 roku. Kandydaci byli zgłaszani w internetowym systemie zgłoszeń przez harcerzy, instruktorów a także przyjaciół i rodziców swoich wychowanków. Wpłynęło około 240 zgłoszeń na aż 128 instruktorów, niektórych kandydatów zgłoszono wielokrotnie. Kapituła Plebiscytu wyłoniła 50 nominowanych. Później Kapituła Plebiscytu wyłoniła, najpierw 50 nominowanych, a następnie laureatów w poszczególnych kategoriach. Zgodnie z regulaminem w roku 2020 było 10 kategorii.

Na tę szczególną zbiórkę stawiła się brać harcerska i przyjaciele organizacji w liczbie prawie 150 osób. Swoją obecnością zaszczycili nas:

 • Wicewojewoda Małopolski Pan Ryszard Pagacz, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Pan Tomasz Urynowicz, Wiceprezydent m. Krakowa hm. Bogusław Kośmider, Prezes Krakowskiego Holdingu Komunalnego hm. Tadeusz Trzmiel, Prezes MPEC Pan Jerzy Marcinko, Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Pan Rafał Solecki, gospodarz NCK Pan Zbigniew Grzyb.
 • przedstawiciele władz harcerskich: Przewodniczący ZHP hm. Dariusz Supeł, Naczelnik ZHP hm. Grzegorz Woźniak, Wice Naczelniczka ZHP hm. Małgorzata Siedlecka, Skarbniczka ZHP pwd. Joanna Pawłowska.
 • Przewodniczący Okręgu Małopolskiego ZHR hm. Krzysztof Wójtowicz oraz jego zastępca hm. Piotr Turkiewicz.
 • członkowie władz SPH w Krakowie: hm. Wiesław Wójcik Wiceprezes Zarządu oraz hm. Andrzej Gaczorek i hm. Zofia Barus.
 • Prezes Fundacji Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji w Krakowie hm. Anna Hałatek.
 • przedstawiciele Chorągwi Krakowskiej we władzach naczelnych, władze Chorągwi Krakowskiej ZHP, komendanci hufców, komendy i instruktorzy.
 • nominowani w 10 kategoriach tegorocznego plebiscytu, a także laureaci poprzednich edycji.
 • przedstawiciele partnerów i sponsorów Gali.

Dodać należy, że dzięki transmisji online (po raz pierwszy w historii Gali) wielu dotychczasowych uczestników i sympatyków mogło śledzić przebieg wydarzenia w sali widowiskowej NCK „na żywo”.

Po raz pierwszy z niełatwym zadaniem – rolą konferansjera wspaniale wywiązał się duet: pwd. Karolina Fryt i pwd. Szymon Jasek. Z wielką swobodą prezentowali sylwetki kandydatów, jak i laureatów w poszczególnych kategoriach. Nazwiska laureatów oraz sprawowane nad tymi kategoriami patronaty podano poniżej:

 

Nr Kategoria Laureat, hufiec Pod patronatem
1. „Orient Express”
Drużynowy zuchowy
 phm. Aneta BOGACZ
Hufiec Kęty
Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa
Pana Bogusława Kośmidera
2. „Główny Szlak Beskidzki”
Drużynowy Harcerski
pwd. Wiktoria KOWAL
Hufiec Wieliczka
Prezesa Krakowskiego Holdingu Komunalnego
Pana Tadeusza Trzmiela
3. „Trasa na K-2”
Służba
Hufiec Andrychów;
Wspólnota Hufca Kraków-Nowa Huta;
Sztab Instruktorski Hufca Kraków-Śródmieście;
Zespół Instruktorski Hufca Wieliczka;
pwd. Maciej CHWAST
Hufiec Trzebinia
Wojewody Małopolskiego
Pana Łukasza Kmity
4. „Trasa Transfogarska”
Drużynowy Starszoharcerski
pwd. Alicja MADEJSKA
Hufiec Nowa Huta
Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie
Nagroda im. hm. Zdzisława Trylskiego
5. „Orla Perć”
Drużynowy Wędrowniczy
 pwd. Klemens OGÓREK
Hufiec Nowy Sącz
Fundacji Kształcenia, Wypoczynki i Rekreacji, oraz oddziału "Squadnica Harcerska"
6. „Szlak Jedwabny”
Partner Roku
 • Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne Solne Miasto w Wieliczce
 • Jarosław SZLACHETKA
  Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
 • Przewodniczący Nowohuckich Rad Dzielnic: Anna MOKSA; Marek HOHENAUER; Zygmunt BIŃCZYCKI; Andrzej DZIEDZIC; Stanisław MORYC
 • Rafał KUKLA
  Burmistrz Miasta Gorlice
 • Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie 
Wicemarszałka Województwa Małopolskiego
Pana Tomasza Urynowicza
oraz Komendy Chorągwi Krakowskiej Związku Harcerstwa Polskiego i Kopalni Srebra
7. Droga Mleczna
Inicjatywa programowa
phm. Adam ŚWIETLIK
Hufiec Ziemi Wadowickiej
Prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Krakowie
Pana Jerzego Marcinko
8. Droga św. Jakuba
Kształcenie i praca z kadrą
hm. Maria MALIŃSKA
Hufiec Jordanów
Naczelnika Związku Harcerstwa Polskiego
hm. Grzegorza Woźniaka
9. „Szlak Orlich Gniazd”
Senior Roku
hm. Irena PIĄTEK
Hufiec Trzebinia
Przewodniczącego Związku Harcerstwa Polskiego
hm. Dariusza Supła
10. „El Caminito Del Rey”
Komendant Hufca
hm. Maria WALKOWIAK
Hufiec Andrychów
Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie
Nagroda im. hm. Stanisława Spólnika

Laureatki i laureaci edycji Plebiscytu TADEK 2020 otrzymali z rąk zeszłorocznych wyróżnionych prestiżowe statuetki Tadka oraz dyplomy i nagrody ufundowane przez Patronów poszczególnych kategorii.

Nagrody ufundowane przez SHP w Krakowie wręczyli hm. Wiesław Wójcik - nagroda im. hm. Stanisława Spólnika i hm. Andrzej Gaczorek- nagroda im. hm. Zdzisława Trylskiego.

Jednocześnie obok gratulacji dla nominowanych, a szczególnie dla laureatów Plebiscytu hm. Wiesław Wójcik przekazał, w imieniu Prezesa SPH hm. Danuty Noszki-Leśniewskiej i członków Zarządu, serdeczne i gorące podziękowania wszystkim instruktorom za ogrom pracy w tak trudnym roku działalności. Za Ich codzienną, trudną, bezinteresowną działalność na rzecz zuchów i harcerzy. Ponadto na ręce Druha Komendanta złożył wyrazy uznania i gratulacje dla organizatorów, czyli członków Komendy Chorągwi, bardzo sprawnej organizacji Plebiscytu i Gali.

Szczególnym punktem Gali był moment odznaczenia hm. Tadeusza Trzmiela Złotą Lilijką Seniorów, najważniejszym w kraju wyróżnieniem, jakie mogą otrzymać członkowie harcerskich kręgów seniorów. Zostało nadane przez Wydział Seniorów i Starszyzny Harcerskiej Głównej Kwatery ZHP. W ten sposób oddaliśmy hołd i wyraziliśmy nasze uznanie dla ogromnych zasług i osiągnięć, które dh Tadeusz Trzmiel położył dla Związku Harcerstwa Polskiego przez 64 lata służby harcerskiej.

Dekoracji Złotą Lilijką Seniorów dokonał hm. Dariusz Supeł , Przewodniczący ZHP. Po czym rozległy się gromkie owacje ze strony zgromadzonych gości.

Po ogłoszeniu wyników, hm. Mariusz Siudek serdecznie i gorąco podziękował Partnerom i organizatorom VIII Plebiscytu TADEK 2020. Wspólna fotografia zakończyła część oficjalną uroczystości.

Po krótkiej przerwie z ogromną życzliwością, uznaniem i sympatią obecnych spotkał się koncert piosenek w wykonaniu grupy „Cisza jak ta” z Kołobrzegu, która od 2003 roku wykonuje poezję śpiewaną, piosenkę poetycką i turystyczną.

Było to bardzo miłe spotkanie harcerskie. VIII edycja Plebiscytu TADEK na Najlepszych Instruktorów ZHP Chorągwi Krakowskiej w roku 2020 przeszła do historii, ale na pewno zapamiętamy ją na długo.

Do zobaczenia na IX Gali Plebiscytu TADEK na Najlepszych Instruktorów ZHP Chorągwi Krakowskiej!

Drużynowi Roku ZHP Chorągwi Krakowskiej w latach 2005 – 2020. Nagroda im. hm Zdzisława Trylskiego.

Rok  Instruktor roku stopień Hufiec Nagroda (zł)
2005 Dorota Sarapeta phm. Wadowice 1000
2006 Marta Wiśniewska-Malińska   Jordanów 1000
2007 Anna Harsze pwd. Kraków-Podgórze 1000
2008 Sabina Nawrocka pwd. Kraków-Podgórze 1000
2009 Agnieszka Wójcik phm. Tarnów 1500
2010 Robert Kadela hm. Wadowice 1500
2011 Anna Hałatek pwd. Wieliczka 1500
2012 Damian Kulig pwd. Kraków- Podgórze 1500
2013 Sonia Knapczyk phm. Wadowice 1500
2014 Maria Adamska   Krzeszowice 1500
2015 Monika Bysina pwd. Kraków-Śródmieście 1500
2016 Maciej Wcisło pwd. Kraków-Krowodrza 1500
2017  Mateusz Siudek pwd. Podkrakowski 1500
2018 Dawid Nawalaniec pwd. Brzesko 1500
2019 Jakub Belak pwd. Andrychów 1500
2020 Agnieszka Madejska pwd. Kraków-Nowa Huta 1500


Najlepszy Hufcowy Roku ZHP Chorągwi Krakowskiej. Nagroda im hm. Stanisława Spólnika.

Rok  Hufcowy Roku stopień Hufiec Nagroda (zł)
2013 Marcin Homel hm. Wadowice 1500
2014 Joanna Sierant hm. Kraków-Podgórze 1500
2015 Artur Walkowiak phm.  Andrychów 1500
2016 Anna Gęgotek phm. Olkusz 1500
2017  Michał Łesyk hm. Kraków-Podgórze 1500
2018 Ewa Siudek hm. Podkrakowski 1500
2019 Nie wyłoniono - - -
2020 Maria Walkowiak hm.  Andrychów 1500

 

6. Wyróżnienia dla członków Stowarzyszenia

W poniedziałek 7 czerwca 2021 roku w ramach obchodów Święta Miasta Krakowa, odbyła się uroczość wręczenia Odznak "Honoris Gratia". Do Sali Miedzianej Muzeum Krakowa przybyły osoby w różnym wieku, reprezentujące różne środowiska, które połączyła wieloletnia działalność dla Krakowa i jego mieszkańców.

Punktualnie o godzinie 16.00 uroczystość rozpoczął sygnał Hejnału Mariackiego, odegrany przez Jana Sergiela, strażaka hejnalistę z wieży mariackiej. Następnie Pan Jacek Majchrowski prezydent Krakowa serdecznie podziękował wszystkim wyróżnionym za zaangażowanie, działalność społeczną na rzecz Krakowa i wręczył przyznane odznaki "Honoris Gratia".

W imieniu wyróżnionych serdeczne podziękowania złożył Pan Zbigniew Glonek, od półwieku związany z Lajkonikowym orszakiem, a od 1988 roku, wcielający się w postać Lajkonika.

Z przyjemnością możemy poinformować, że wśród 18 wyróżnionych znalazł się członek Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie Druh phm. Jan Kocoł – członek 12 KDH, instruktor w Szczepie ZHP „Dzieci Kazimierza” i Staromiejskiego Hufca ZHP „Wawel” w Krakowie.

Ze względu na ograniczenia związane na panującą pandemię koronawirusa uroczystość miała kameralny charakter, a niecodzienną atmosferę spotkania utrwalił Pan W. Majka.
Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy, życzymy zdrowia i wytrwałości w dalszej pracy na rzecz naszego Miasta i naszego Stowarzyszenia.

 

7. Strona internetowa

Zarząd SPH informuje, że od dnia 1 lutego 2010 roku jest aktywna STRONA INTERNETOWA naszego Stowarzyszenia. Adres strony: www.sph-krakow.pl
Na stronie umieszczane są m. Inn. komunikaty programowo-organizacyjne SPH , ważne ogłoszenia oraz informacje o zrealizowanych zadaniach. Prosimy o ewentualne uwagi dotyczące Strony i częste jej odwiedzanie.

Zarząd Stowarzyszenia monitoruje zainteresowanie naszą stroną internetową poprzez Google Analyties (ilość wejść na stronę, ilość użytkowników z niej korzystających, ilość odsłon itp.). Mamy użytkowników z kilkudziesięciu Państw, w tym z: Australii, Brazylii, Kanady, Nigerii, Pakistanu, Senegalu, Stanów Zjednoczonych i Turcji.

Można się również kontaktować z członkami Zarządu Stowarzyszenia; e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

8. Finanse Stowarzyszenia

a) składki członkowskie

Rok. 2010 2011 2012. 2013 2014 2015. 2016 2017 2018. 2019 2020
Kwota (zł). 2580 3230 2940. 3670 5620 5290 6130 5740 5660 6065 7740

WYKRES 01

Wpływy ze składek członkowskich w latach 2010 – 2019

W bieżącym roku „ściągalność” składek członkowskich wzrosła w stosunku do poprzedniego roku o 27,61 %. Według zestawienia przygotowanego przez Druhnę hm Krystynę Wywiał (Skarbnik SPH ) na dzień 31 grudnia 2020 roku z tytułu składek na konto Stowarzyszenia wpłynął kwota 7.740,- zł.
Przypominamy nr konta bankowego, na które można wpłacać za składki członkowskie SPH (zarówno bieżące jak i zaległe).

PKO Bank Polski S.A. I O/Kraków, nr 71-1020-2892-0000-5602-0149-0937
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Uchwałą Zarządu od dnia 01.01.2020 składka członkowska wynosi 10,- zł miesięcznie. Zgodnie ze Statutem naszego Stowarzyszenia opłata składek jest obowiązkowa..

b) wpływy z 1%

Jak co roku zwracamy się do członków SPH z gorącą prośbą, aby 1% swojego podatku dochodowego za rok 2019 wpłacili na rzecz naszego Stowarzyszenia, oraz zachęcili swoje Rodziny, Przyjaciół i znajomych do wsparcia naszej statutowej działalności w podobny sposób. Podajemy (dla przypomnienia) nr KRS 0000114184. Ten numer wpisujemy w swoim PIT, który składamy w Urzędzie Skarbowym. Równocześnie serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy w latach poprzednich przekazywali 1% na rzecz naszego Stowarzyszenia i dzięki nim mieliśmy większą możliwość wspierania zarówno działalności harcerskiej jak i (w losowych przypadkach) byłych instruktorów.

 Poniżej podajemy wykaz wpływów z 1% w latach 2107 - 2020.

Rok. 2010 2011 2012. 2013 2014 2015. 2016 2017 2018. 2019 2020
Kwota (zł). 5954 6386 5126. 5510 4636 4253 4171 3970 2991 3136 1063

WYKRES 02

 Wpływy pozyskiwane z 1% odpisu od podatku w latach 2010 – 2020

W ostatnich 3 latach wpływy z 1% są zbliżone i kształtują się na poziomie 3 tys. Złotych.

c) Wydatki

Koszty ogółem

Rok. 2010 2011 2012. 2013 2014 2015. 2016 2017 2018. 2019 2020
Kwota (zł). 27710 43847 51573. 46343 46433 59263 71446 131949 194885 205969 26503

Koszty działalności statutowej w latach 2010 - 2020

 WYKRES 03

 

d) Pomoc finansowa dla jednostek organizacyjnych Chorągwi Krakowskie ZHP:

Od samego początku działalności Stowarzyszenia jednym z najważniejszych zadań kolejnych Zarządów było zapewnienie pomocy materialnej i finansowej dla jednostek organizacyjnych Chorągwi Krakowskiej ZHP (Komendy Chorągwi, poszczególnych Hufców czy też Drużyn). Niestety mimo wielu działań nie udało się pozyskać sponsorów wśród osób fizycznych czy też prawnych. W ostatnich latach Zarząd Stowarzyszenia przyjął zasadę, że składki wpłacone przez członków SPH przekazywane są w większości na działalność statutową jednostkom organizacyjnym Chorągwi Krakowskiej ZHP. Są to kwoty ok. 3.500,- zł rocznie.

Jednocześnie uważamy, że problem dofinansowania Związku Harcerstwa Polskiego powinien być rozwiązany na szczeblu centralnym poprzez dotacje z budżetu Państwa. Miała te sprawy uregulować tzw. Ustawa o Harcerstwie, ale na dzień dzisiejszy skończyło się tylko na zapowiedziach jej wprowadzenia.

Rok. 2011 2012. 2013 2014 2015. 2016 2017 2018. 2019 2020
Kwota (zł) 3,360,- 3.799,36 3.500,- 1.666,70 3333,40 4931,90 3654,40 3333,40 1500 3000

WYKRES 04

Pomoc finansowa dla Chorągwi Krakowskiej ZHP w latach 2011 - 2019

 • Rok 2011 – 3.360,- zł
  Nagroda dla Instruktora Roku – 1.500,- zł ; darowizna na działalność statutową K.CH. – 1.860,- zł
 • Rok 2012 – 3.799,36 zł
  Nagroda dla Instruktora Roku – 1.500,- zł ; zakup książki „Harcerski Szlak” – 1599,36,- zł ; dotacja na remont spalonej Harcówki (Szczep „Gwieździsty” Hufiec ZHP Kraków-Podgórze) – 500,- zł; opłacenie składki w KOZŻ – 200,- zł
 • Rok 2013 – 3.500,- zł
  Nagroda dla Instruktora Roku – 1.500,- zł ; darowizna na działalność statutową K.CH. – 1.000,- zł; dotacja na wydania pracy dyplomowej Druha phm Michała Łesyka: „Hufiec Harcerzy Kraków-Podgórze w latach 1945-1949” – 1000,- zł
 • Rok 2014 - 1.666,70 zł
  Nagroda dla Hufcowego Roku – 1.666,70 zł ; ujęta w preliminarzu nagroda dla Drużynowego Roku w wysokości 1.666,70 zł została wypłacona w styczniu 2015 roku.
 • Rok 2015 – 3333,40 zł
  Nagroda im. hm Stanisława Spólnika dla Hufcowego Roku Chorągwi Krakowskiej ZHP
  Nagroda im. hm Zdzisława Trylskiego dla Drużynowego Starszoharcerskiego Chorągwi Krakowskiej ZHP
 • Rok 2016 – 4931,90 zł
  Nagroda im. hm Stanisława Spólnika dla Hufcowego Roku Chorągwi Krakowskiej ZHP – 1666,70 zł
  Nagroda im. hm Zdzisława Trylskiego dla Drużynowego Starszoharcerskiego Chorągwi Krakowskiej ZHP – 1666,70 zł
  Darowizna na cele statutowe dla Hufca ZHP Jordanów – 1000,- zł
  Darowizna na cele statutowe Chorągwi Krakowskiej ZHP ( dla Komisji Historycznej) – 598,50,- zł
 • Rok 2017 – 3654,40 zł
  Nagroda im. hm Stanisława Spólnika dla Hufcowego Roku Chorągwi Krakowskiej ZHP – 1666,70 zł
  Nagroda im. hm Zdzisława Trylskiego dla Drużynowego Starszoharcerskiego Chorągwi Krakowskiej ZHP – 1666,70 zł
  Zakup szarf do Sztandaru dla Szczepu „Czwartacy” z Hufca ZHP Kraków-Podgórze – 321,- zł
 • Rok 2018 – 3333,40 zł
  Nagroda im. hm Stanisława Spólnika dla Hufcowego Roku Chorągwi Krakowskiej ZHP
  Nagroda im. hm Zdzisława Trylskiego dla Drużynowego Starszoharcerskiego Chorągwi Krakowskiej ZHP
 • Rok 2019 – 1500,- zł
  Nagroda im. hm Zdzisława Trylskiego dla Drużynowego Starszoharcerskiego Chorągwi Krakowskiej ZHP
 • Rok 2020 – 3000,- zł
  Nagroda im. hm Stanisława Spólnika dla Hufcowego Roku Chorągwi Krakowskiej ZHP
  Nagroda im. hm Zdzisława Trylskiego dla Drużynowego Starszoharcerskiego Chorągwi Krakowskiej ZHP

9. Członkowie Stowarzyszenia (stan na czerwiec 2021 r.)

a) Członkowie Zwyczajni

Stowarzyszenie liczy 262 osoby ( w tym 23 osoby z Nowotarskiego Koła SPH)
W ciągu roku (06.2209 - 06.2021) nastąpił wzrost ilościowy o 2 osoby – stanowi to wzrost o 0,76 %.

Rozwój ilościowy członków Stowarzyszenia w latach 2009 – 2019 ( wg. stanów na koniec marca danego roku).

2009 2010 2011 2012. 2013 2014 2015. 2016 2017 2018. 2019 2020 2021
77 128 154 165 174 196 217 230 237 239 253 260 260

WYKRES 05

 

b) Członkowie Honorowi
1. prof. Jacek Majchrowski (Prezydent Miasta Krakowa ) – od 18.03.2010 r.
2. mgr inż. Tadeusz Trzmiel (I V-ce Prezydent Miasta Krakowa) – od 18.03.2010 r.
3. mgr Wacław Wądolny (Wójt Gminy Mucharz) – od 18.03.2010 r.

c) Członkowie Wspierający
1. Krakowskie Przedsiębiorstwo Hotelarsko-Turystyczne Sp. z o.o. ; Prezes Zarządu, mgr Andrzej Krzyworzeka – od 03.09.2009 r.
2. Firma „HYMATIK” ; Właściciel Pan Jacek Małota – od 07.01.2010 r.
3. Firma „RUSTYKAL” ; Właściciel Pan Andrzej Marcińczyk – od 04.03.2011 r.
4. Firma „CERAMTRANS II” ; Właściciel Pan Marek Biernat – 15.05.2019 r.

10. Akcja „LOKAL”

Zarząd SPH informuje, że Biuro Stowarzyszenia znajdujące się w MDK „Dom Harcerza” w Krakowie, ul. Reymonta 18; pokój nr 200, i jest czynne w każdą środę w godz. 16.00 – 18.00. Kierownikiem Biura jest Sekretarz Zarządu SPH hm. Magdalena Migacz. Zapraszamy.

11 . Podsumowanie

Zarząd Stowarzyszenia w minionym okresie działał w oparciu o Plan Pracy Zarządu SPH w Krakowie na rok 2020/2021, który został opracowany na podstawie Założeń Programowo-Organizacyjnych na lata 2020-2023, i zatwierdzonym przez Walne Zebranie w dn. 27.06.2020 r. z uwzględnieniem zadań wynikających z uchwał podjętych na tym zebraniu.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w Polsce i wprowadzone ograniczenia z powodu COVID-19 działalność naszego Stowarzyszenia została ograniczona do minimum, większość realizowanych dotychczas działań i akcji wyjazdowych została odwołana. Mamy nadzieję, że jest to już za nami i wrócimy do normalnej działalności.

Biorąc to pod uwagę należy pozytywnie ocenić działalność Stowarzyszenia.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za okres czerwiec 2209 – czerwiec 2021 zatwierdzono na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia w czerwcu 2021 roku.

 

 

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa
w Krakowie

 

Opracowanie: hm. Stanisław Piasecki

 Kraków, czerwiec 2021 roku.